گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه UPM

FACULTY OF AGRICULTURE

دانشکده کشاورزی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی

Bachelor of Agricultural Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی باغبانی

Bachelor of Horticultural Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کاشت علمی

Bachelor of Science Plantation Management

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (آبزی پروری)

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (علوم دامی)

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (کشاورزی)

Bachelor of  Science (Agribusiness)

(FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (UPM Kampus, Sarawak

دانشکده علوم کشاورزی و غذا

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی صنعت بیوگرافی

Bachelor of Bio industry Science

FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR

دانشکده بیوتکنولوژی و بیومولکولی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی بیوتکنولوژی

Bachelor of Science in Biotechnology with Honours

14,296

واحد درسي

کارشناسی بیوشیمی

Bachelor of Science in Biochemistry with Honours

15,480

واحد درسي

کارشناسی میکروبیولوژی

Bachelor of Science in Microbiology with Honours

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم زیست شناسی سلولی و مولکولی

Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology with Honours

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی سیستم کامپیوتر

Bachelor of Computer Science Computer System

15,480

واحد درسي

کارشناسی چند رسانه ای

Bachelor of Computer Science Multimedia

15,480

واحد درسي

کارشناسی مهندسی نرم افزار

Bachelor of Software Engineering

15,480

واحد درسي

کارشناسی شبکه های رایانه ای

Bachelor of Computer Science Computer Networking

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی معماری مناظر

Bachelor of Landscape Architecture

13,545

واحد درسي

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

15,480

واحد درسي

کارشناسی طراحی (طراحی صنعتی)

Bachelor of Design (Industrial Design)

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

11,904

واحد درسي

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

11,904

واحد درسي

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy

11,904

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کسب و کار

Bachelor of Business Administration

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی مشاوره

Bachelor of Counseling

15,480

واحد درسي

(کارشناسی (توسعه منابع انسانی

Bachelor of Science (Human Resource Development)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (تربیت بدنی)

Bachelor of Education (Physical Education)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (مشاوره و راهنمایی)

Bachelor of Education (Guidance and Counseling)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان باهاسا مالزی به عنوان زبان اول)

Bachelor of Education (The Teaching of Bahasa Malaysia as a First Language)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم)

Bachelor of Education (The Teaching of English as a Second Language)

15,480

واحد درسي

(کارشناسی آموزش و پرورش (خانه علم

Bachelor of Education (Home Science)

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (عمران)

Bachelor of Engineering (Civil)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (برق و الکترونیک)

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (شیمی)

Bachelor of Engineering (Chemical)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (کشاورزی و بیو سیستم)

Bachelor of Engineering (Agricultural and Bio system)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (مکانیک)

Bachelor of Engineering (Mechanical)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (هوا و فضا)

Bachelor of Engineering (Aerospace)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (فرایند و مواد غذایی)

Bachelor of Engineering (Process and Food)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (سیستم های کامپیوتری و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Computer System and Communication)

FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

دانشکده مطالعات زیست محیطی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Bachelor of Environmental Science and Technology

15,480

واحد درسي

مدیریت محیط زیست

Bachelor of Environmental Management

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY

دانشکده علوم و صنایع غذایی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم و صنایع غذایی

Bachelor of Food Science and Technology

15,480

واحد درسي

کارشناسی (مطالعات مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Studies)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (علوم و مدیریت مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Science and Management)

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی چوب علم

Bachelor of Wood Science Technology

15,480

واحد درسي

کارشناسی تفریح ​​و پارک

Bachelor of Recreation and Park Science

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بوم شناسی انسانی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

14,296

واحد درسي

کارشناسی موسیقی

Bachelor of Music

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی)

Bachelor of Human Development Science

8,750

واحد درسي

کارشناسی مطالعات قابل فروش

Bachelor of Consumer Studies

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و مدیریت)

Bachelor of Human Development with Management

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و فناوری اطلاعات)

Bachelor of Human Development and Information Technology

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

8,750

واحد درسي

کارشناسی ارتباطات

Bachelor of Communication

8,750

واحد درسي

زبان انگلیسی

Bachelor of Arts English Language

8,750

واحد درسي

زبان مالایی و زبان شناسی

Bachelor of Arts Malay Language and Linguistics

8,750

واحد درسي

ادبیات مالایی

Bachelor of Arts Malay Literature

8,750

واحد درسي

زبان و ادبیات انگلیسی

Bachelor of Arts English Literature

8,750

واحد درسي

ماندارین

Bachelor of Arts (Foreign Languages) Mandarin

8,750

واحد درسي

عربی

Bachelor of Arts (Foreign Languages) Arabic

8,750

واحد درسي

فرانسه

Bachelor of Arts (Foreign Languages) French

8,750

واحد درسي

آلمان

Bachelor of Arts (Foreign Languages) German

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و علوم بهداشت

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی (علوم پزشکی)

Bachelor of Science (Biomedical Sciences)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (رژیم غذایی)

Bachelor of Science (Dietetic)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (تغذیه و بهداشت جامعه)

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (محیط زیست و بهداشت حرفه ای)

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

19,048

واحد درسي

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Nursing

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

14,296

واحد درسي

زیست شناسی

Bachelor of Science in Biology with Honours

14,296

واحد درسي

ریاضیات

Bachelor of Science in Mathematics with Honours

14,296

واحد درسي

آمار

Bachelor of Science in Statistics with Honours

14,296

واحد درسي

فیزیک

Bachelor of Science in Physics with Honours

14,296

واحد درسي

شیمی

Bachelor of Science in Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

شیمی صنعتی

Bachelor of Science in Industrial Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

شیمی نفت

Bachelor of Science in Petroleum Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

علم مواد

Bachelor of Science in Material Science with Honours

15,480

واحد درسي

علوم ابزار دقیق

Bachelor of Science in Instrumentation Science with Honours

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

دانشکده دامپزشکی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

47,620

واحد درسي

دکتر دامپزشکی

  Doctor of Veterinary Medicine

FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURE SCIENCE CENTRE

 

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

2,500

واحد درسي

مطالعات بنیادی برای علوم کشاورزی

Foundation Studies For Agriculture Science

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه UPM

FACULTY OF AGRICULTURE

دانشکده کشاورزی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی

Bachelor of Agricultural Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی باغبانی

Bachelor of Horticultural Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کاشت علمی

Bachelor of Science Plantation Management

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (آبزی پروری)

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

15,480

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (علوم دامی)

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (کشاورزی)

Bachelor of  Science (Agribusiness)

(FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (UPM Kampus, Sarawak

دانشکده علوم کشاورزی و غذا

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی صنعت بیوگرافی

Bachelor of Bio industry Science

FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR

دانشکده بیوتکنولوژی و بیومولکولی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی بیوتکنولوژی

Bachelor of Science in Biotechnology with Honours

14,296

واحد درسي

کارشناسی بیوشیمی

Bachelor of Science in Biochemistry with Honours

15,480

واحد درسي

کارشناسی میکروبیولوژی

Bachelor of Science in Microbiology with Honours

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم زیست شناسی سلولی و مولکولی

Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology with Honours

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی سیستم کامپیوتر

Bachelor of Computer Science Computer System

15,480

واحد درسي

کارشناسی چند رسانه ای

Bachelor of Computer Science Multimedia

15,480

واحد درسي

کارشناسی مهندسی نرم افزار

Bachelor of Software Engineering

15,480

واحد درسي

کارشناسی شبکه های رایانه ای

Bachelor of Computer Science Computer Networking

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی معماری مناظر

Bachelor of Landscape Architecture

13,545

واحد درسي

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

15,480

واحد درسي

کارشناسی طراحی (طراحی صنعتی)

Bachelor of Design (Industrial Design)

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

11,904

واحد درسي

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

11,904

واحد درسي

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy

11,904

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کسب و کار

Bachelor of Business Administration

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی مشاوره

Bachelor of Counseling

15,480

واحد درسي

(کارشناسی (توسعه منابع انسانی

Bachelor of Science (Human Resource Development)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (تربیت بدنی)

Bachelor of Education (Physical Education)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (مشاوره و راهنمایی)

Bachelor of Education (Guidance and Counseling)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان باهاسا مالزی به عنوان زبان اول)

Bachelor of Education (The Teaching of Bahasa Malaysia as a First Language)

11,904

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم)

Bachelor of Education (The Teaching of English as a Second Language)

15,480

واحد درسي

(کارشناسی آموزش و پرورش (خانه علم

Bachelor of Education (Home Science)

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (عمران)

Bachelor of Engineering (Civil)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (برق و الکترونیک)

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (شیمی)

Bachelor of Engineering (Chemical)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (کشاورزی و بیو سیستم)

Bachelor of Engineering (Agricultural and Bio system)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (مکانیک)

Bachelor of Engineering (Mechanical)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (هوا و فضا)

Bachelor of Engineering (Aerospace)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (فرایند و مواد غذایی)

Bachelor of Engineering (Process and Food)

16,664

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (سیستم های کامپیوتری و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Computer System and Communication)

FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

دانشکده مطالعات زیست محیطی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Bachelor of Environmental Science and Technology

15,480

واحد درسي

مدیریت محیط زیست

Bachelor of Environmental Management

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY

دانشکده علوم و صنایع غذایی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی علوم و صنایع غذایی

Bachelor of Food Science and Technology

15,480

واحد درسي

کارشناسی (مطالعات مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Studies)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (علوم و مدیریت مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Science and Management)

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

15,480

واحد درسي

کارشناسی چوب علم

Bachelor of Wood Science Technology

15,480

واحد درسي

کارشناسی تفریح ​​و پارک

Bachelor of Recreation and Park Science

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بوم شناسی انسانی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

14,296

واحد درسي

کارشناسی موسیقی

Bachelor of Music

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی)

Bachelor of Human Development Science

8,750

واحد درسي

کارشناسی مطالعات قابل فروش

Bachelor of Consumer Studies

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و مدیریت)

Bachelor of Human Development with Management

15,480

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و فناوری اطلاعات)

Bachelor of Human Development and Information Technology

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

8,750

واحد درسي

کارشناسی ارتباطات

Bachelor of Communication

8,750

واحد درسي

زبان انگلیسی

Bachelor of Arts English Language

8,750

واحد درسي

زبان مالایی و زبان شناسی

Bachelor of Arts Malay Language and Linguistics

8,750

واحد درسي

ادبیات مالایی

Bachelor of Arts Malay Literature

8,750

واحد درسي

زبان و ادبیات انگلیسی

Bachelor of Arts English Literature

8,750

واحد درسي

ماندارین

Bachelor of Arts (Foreign Languages) Mandarin

8,750

واحد درسي

عربی

Bachelor of Arts (Foreign Languages) Arabic

8,750

واحد درسي

فرانسه

Bachelor of Arts (Foreign Languages) French

8,750

واحد درسي

آلمان

Bachelor of Arts (Foreign Languages) German

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و علوم بهداشت

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

15,480

واحد درسي

کارشناسی (علوم پزشکی)

Bachelor of Science (Biomedical Sciences)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (رژیم غذایی)

Bachelor of Science (Dietetic)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (تغذیه و بهداشت جامعه)

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

15,480

واحد درسي

کارشناسی (محیط زیست و بهداشت حرفه ای)

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

19,048

واحد درسي

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Nursing

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

14,296

واحد درسي

زیست شناسی

Bachelor of Science in Biology with Honours

14,296

واحد درسي

ریاضیات

Bachelor of Science in Mathematics with Honours

14,296

واحد درسي

آمار

Bachelor of Science in Statistics with Honours

14,296

واحد درسي

فیزیک

Bachelor of Science in Physics with Honours

14,296

واحد درسي

شیمی

Bachelor of Science in Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

شیمی صنعتی

Bachelor of Science in Industrial Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

شیمی نفت

Bachelor of Science in Petroleum Chemistry with Honours

15,480

واحد درسي

علم مواد

Bachelor of Science in Material Science with Honours

15,480

واحد درسي

علوم ابزار دقیق

Bachelor of Science in Instrumentation Science with Honours

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

دانشکده دامپزشکی

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

47,620

واحد درسي

دکتر دامپزشکی

  Doctor of Veterinary Medicine

FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURE SCIENCE CENTRE

 

هزینه تحصیل (دلار)

شيوه تحصيل

رشته

Program

2,500

واحد درسي

مطالعات بنیادی برای علوم کشاورزی

Foundation Studies For Agriculture Science

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies