پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته دانشگاه UNISEL

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

18,950

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

3 سال

19,300

دیپلم مهندسی میکروالکترونیک

Diploma in Mechatronics Engineering

3 سال

34,230

 دیپلم مهندسی مکانیک

Diploma in Mechanical Engineering

4 سال

32,980

کارشناسی مهندسی برق

Bachelor of Engineering (Hons) Electric

4 سال

32,980

کارشناسی مهندسی الکترونیک

Bachelor of  Engineering (Hons) Electronics

4 سال

34,230

کارشناسی مهندسی مکانیک

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

4 سال

34,230

کارشناسی مهندسی عمران

Bachelor of Engineering (Hons) Civil

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,880

پیش دانشگاهی مدیریت

Foundation in Management

3 سال

13,800

دیپلم مدیریت بیزینس

Diploma in Business Management

3 سال

13,800

دیپلم حسابداری

Diploma in Accountancy

3 سال

13,500

دیپلم مدیریت اجرایی

Diploma in Administrative Management

3 سال

17,280

دیپلم مدیریت  صنعت ورزش

Diploma in Sports Industry Management

4 سال

32,980

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy (Hons)

3 سال

20,930

کارشناسی مالی

Bachelor of Finance (Hons)

3 سال

22,130

کارشناسی  بازاریابی

Bachelor of Marketing (Hons)

3 سال

22,730

کارشناسی  مدیریت بیزینس

Bachelor of Business Management (Hons)

3 سال

21,400

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

Bachelor of Human Resource Management (Hons)

3 سال

23,130

کارشناسی  مدیریت صنایع

Bachelor in Industrial Management (Hons)

Faculty of Business

(دانشكده  مدیریت  )

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,880

پیش دانشگاهی مدیریت

Foundation in Management

3 سال

13,800

دیپلم مدیریت بیزینس

Diploma in Business Management

3 سال

13,800

دیپلم حسابداری

Diploma in Accountancy

3 سال

13,500

دیپلم مدیریت اجرایی

Diploma in Administrative Management

3 سال

17,280

دیپلم مدیریت  صنعت ورزش

Diploma in Sports Industry Management

4 سال

32,980

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy (Hons)

3 سال

20,930

کارشناسی مالی

Bachelor of Finance (Hons)

3 سال

22,130

کارشناسی  بازاریابی

Bachelor of Marketing (Hons)

3 سال

22,730

کارشناسی  مدیریت بیزینس

Bachelor of Business Management (Hons)

3 سال

21,400

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

Bachelor of Human Resource Management (Hons)

3 سال

23,130

کارشناسی  مدیریت صنایع

Bachelor in Industrial Management (Hons)

Faculty of Education & Language Studies

(دانشكده آموزش و مطالعات زبان)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,870

پیش دانشگاهی آموزش زبان

Foundation Year for B. Ed  (TESL)

2 ½  سال

13,500

دیپلم آموزش پیش دبستانی

Diploma in Education (Pre-School Studies)

2 ½ سال

13,800

دیپلم آموزش مطالعات اسلامی

Diploma in Education (Islamic Studies)

2 ½ سال

13,500

دیپلم آموزش زبان

Diploma in TESL

3 سال

21,960

کارشناسی آموزش

Bachelor of Education (TESL) (Hons)

3 سال

22,440

کارشناسی انگلیس برای صنایع

Bachelor of English for Industries (Hons)

 Faculty of Industrial Information Technology

(دانشكده تكنولوژي اطلاعات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

13,950

دیپلم تکنولوژی صنایع

Diploma in Information Technology

2 ½  سال

13,650

دیپلم صنعت چند رسانه ای

Diploma in Multimedia Industry

2 ½ سال

14,250

دیپلم صنعت کامپیوتر

Diploma in Industrial Computing

2 ½ سال

13,950

دیپلم تکنولوژی موبایل

Diploma in Mobile Technology

3 سال

13,500

دیپلم کاربرد کامپیوتر در بیزینس

Diploma Computer Application in Business

3 سال

28,330

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی)

Bachelor of Science in Information Technology (Hons)

3 ½ سال

28,450

کارشناسی کامپیوتر(مهندسی نرم افزار)

Bachelor of Computer Science (Software Engineering) (Hons)

3 سال

23,930

کارشناسی کامپیوتر

Bachelor of Computer Science (Hons)

3 ½ سال

21,600

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی) با مدیریت زنجیره تامین

Bachelor of Science in Information Technology with Supply Chain Management (Hons)

3 ½ سال

21,600

کارشناسی صنایع چند رسانه ای

Bachelor of Industrial Multimedia (Hons)

3 ½ سال

21,400

کارشناسی  فناوری اطلاعات(آی تی) مدیریت دانش

Bachelor in Information Technology (Knowledge Management) (Hons)

 Faculty of Applied Sciences & Mathematics

(دانشكده علوم كاربردي و رياضيات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,750

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation Year (Science)

1 سال

6,750

پیش دانشگاهی فناوری اطلاعات (آی تی)

Foundation Year (Information Technology)

3 سال

23,500

دیپلم تکنولوژی صنایع

Diploma in Industrial Technology

3 سال

21,930

کارشناسی ریاضیات (آمار)

Bachelor of Science in Mathematics with Statistics (Hons)

 Faculty of SOCIAL SCIENCES AND INDUSTRY STUDIES

(دانشكده علوم اجتماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

 2 ½ سال

13,500

دیپلم علوم کتابداري

Diploma in Library Science

3 سال

22,000

کارشناسی روانشناسی صنایع

Bachelor of Industrial Psychology (Hons)

 Faculty of Communication & Media

(دانشكده ارتباطات و رسانه)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

2 ½ سال

19,400

دیپلم ارتباطات و رسانه

Diploma in Media & Communication

3 سال

21,400

کارشناسی ارتباطات ( ارتباطات سازمانی)

Bachelor in Communication (Corporate Communication) (Hons)

3 سال

33,000

کارشناسی ارتباطات (روزنامه نگاری)

Bachelor in Communication (Journalism) (Hons)

 Faculty of Biotechnology & Life Sciences

(دانشكده علوم زيست)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

24,00

دیپلم بیوتکنولوژی صنعتی

Diploma in Biotechnology Industry

3 سال

23,500

دیپلم  پرورش آبزیان

Diploma in Aquaculture

3 سال

36,360

کارشناسی بیوتکنولوژی صنایع

Bachelor of Biotechnology Industry (Hons)

3 سال

29,500

کارشناسی بیو انفورماتیک

Bachelor of Bioinformatics (Hons)

 Faculty of BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES

(دانشكده زیست پزشکی و بهداشت )

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

31,620

دیپلم بهداشت محیط یست

Diploma in Environmental  Health

3 سال

30,600

دیپلم  پزشکی

Diploma in Medical Imaging

3 سال

31,960

دیپلم روانشناسی

Diploma in Physioteraphy

3 سال

30,940

دیپلم تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Laboratory Technology

3 ½ سال

48,400

کارشناسی علوم آزمایشگاهی و پزشکی

Bachelor of Medical Science Laboratory (Hons)

ــــــــــــــ

 

کارشناسی بهداشت و امنیت شغلی

Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons)

 Faculty of Art & Design

(دانشكده هنر و طراحي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

13,500

دیپلم طراحی دیجیتال  گرافیک

Diploma in Digital Graphic Design

3 سال

16,200

دیپلم تکنولوژی عکاسی

Diploma in Photographic Technology

3 سال

26,250

کارشناسی طراحی دیجیتال  گرافیک

Bachelor of (Hons) Digital Graphic Design

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه UNISEL

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

18,950

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

3 سال

19,300

دیپلم مهندسی میکروالکترونیک

Diploma in Mechatronics Engineering

3 سال

34,230

 دیپلم مهندسی مکانیک

Diploma in Mechanical Engineering

4 سال

32,980

کارشناسی مهندسی برق

Bachelor of Engineering (Hons) Electric

4 سال

32,980

کارشناسی مهندسی الکترونیک

Bachelor of  Engineering (Hons) Electronics

4 سال

34,230

کارشناسی مهندسی مکانیک

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

4 سال

34,230

کارشناسی مهندسی عمران

Bachelor of Engineering (Hons) Civil

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,880

پیش دانشگاهی مدیریت

Foundation in Management

3 سال

13,800

دیپلم مدیریت بیزینس

Diploma in Business Management

3 سال

13,800

دیپلم حسابداری

Diploma in Accountancy

3 سال

13,500

دیپلم مدیریت اجرایی

Diploma in Administrative Management

3 سال

17,280

دیپلم مدیریت  صنعت ورزش

Diploma in Sports Industry Management

4 سال

32,980

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy (Hons)

3 سال

20,930

کارشناسی مالی

Bachelor of Finance (Hons)

3 سال

22,130

کارشناسی  بازاریابی

Bachelor of Marketing (Hons)

3 سال

22,730

کارشناسی  مدیریت بیزینس

Bachelor of Business Management (Hons)

3 سال

21,400

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

Bachelor of Human Resource Management (Hons)

3 سال

23,130

کارشناسی  مدیریت صنایع

Bachelor in Industrial Management (Hons)

Faculty of Business

(دانشكده  مدیریت  )

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,880

پیش دانشگاهی مدیریت

Foundation in Management

3 سال

13,800

دیپلم مدیریت بیزینس

Diploma in Business Management

3 سال

13,800

دیپلم حسابداری

Diploma in Accountancy

3 سال

13,500

دیپلم مدیریت اجرایی

Diploma in Administrative Management

3 سال

17,280

دیپلم مدیریت  صنعت ورزش

Diploma in Sports Industry Management

4 سال

32,980

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy (Hons)

3 سال

20,930

کارشناسی مالی

Bachelor of Finance (Hons)

3 سال

22,130

کارشناسی  بازاریابی

Bachelor of Marketing (Hons)

3 سال

22,730

کارشناسی  مدیریت بیزینس

Bachelor of Business Management (Hons)

3 سال

21,400

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

Bachelor of Human Resource Management (Hons)

3 سال

23,130

کارشناسی  مدیریت صنایع

Bachelor in Industrial Management (Hons)

Faculty of Education & Language Studies

(دانشكده آموزش و مطالعات زبان)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,870

پیش دانشگاهی آموزش زبان

Foundation Year for B. Ed  (TESL)

2 ½  سال

13,500

دیپلم آموزش پیش دبستانی

Diploma in Education (Pre-School Studies)

2 ½ سال

13,800

دیپلم آموزش مطالعات اسلامی

Diploma in Education (Islamic Studies)

2 ½ سال

13,500

دیپلم آموزش زبان

Diploma in TESL

3 سال

21,960

کارشناسی آموزش

Bachelor of Education (TESL) (Hons)

3 سال

22,440

کارشناسی انگلیس برای صنایع

Bachelor of English for Industries (Hons)

 Faculty of Industrial Information Technology

(دانشكده تكنولوژي اطلاعات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

13,950

دیپلم تکنولوژی صنایع

Diploma in Information Technology

2 ½  سال

13,650

دیپلم صنعت چند رسانه ای

Diploma in Multimedia Industry

2 ½ سال

14,250

دیپلم صنعت کامپیوتر

Diploma in Industrial Computing

2 ½ سال

13,950

دیپلم تکنولوژی موبایل

Diploma in Mobile Technology

3 سال

13,500

دیپلم کاربرد کامپیوتر در بیزینس

Diploma Computer Application in Business

3 سال

28,330

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی)

Bachelor of Science in Information Technology (Hons)

3 ½ سال

28,450

کارشناسی کامپیوتر(مهندسی نرم افزار)

Bachelor of Computer Science (Software Engineering) (Hons)

3 سال

23,930

کارشناسی کامپیوتر

Bachelor of Computer Science (Hons)

3 ½ سال

21,600

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی) با مدیریت زنجیره تامین

Bachelor of Science in Information Technology with Supply Chain Management (Hons)

3 ½ سال

21,600

کارشناسی صنایع چند رسانه ای

Bachelor of Industrial Multimedia (Hons)

3 ½ سال

21,400

کارشناسی  فناوری اطلاعات(آی تی) مدیریت دانش

Bachelor in Information Technology (Knowledge Management) (Hons)

 Faculty of Applied Sciences & Mathematics

(دانشكده علوم كاربردي و رياضيات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

1 سال

6,750

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation Year (Science)

1 سال

6,750

پیش دانشگاهی فناوری اطلاعات (آی تی)

Foundation Year (Information Technology)

3 سال

23,500

دیپلم تکنولوژی صنایع

Diploma in Industrial Technology

3 سال

21,930

کارشناسی ریاضیات (آمار)

Bachelor of Science in Mathematics with Statistics (Hons)

 Faculty of SOCIAL SCIENCES AND INDUSTRY STUDIES

(دانشكده علوم اجتماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

 2 ½ سال

13,500

دیپلم علوم کتابداري

Diploma in Library Science

3 سال

22,000

کارشناسی روانشناسی صنایع

Bachelor of Industrial Psychology (Hons)

 Faculty of Communication & Media

(دانشكده ارتباطات و رسانه)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

2 ½ سال

19,400

دیپلم ارتباطات و رسانه

Diploma in Media & Communication

3 سال

21,400

کارشناسی ارتباطات ( ارتباطات سازمانی)

Bachelor in Communication (Corporate Communication) (Hons)

3 سال

33,000

کارشناسی ارتباطات (روزنامه نگاری)

Bachelor in Communication (Journalism) (Hons)

 Faculty of Biotechnology & Life Sciences

(دانشكده علوم زيست)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

24,00

دیپلم بیوتکنولوژی صنعتی

Diploma in Biotechnology Industry

3 سال

23,500

دیپلم  پرورش آبزیان

Diploma in Aquaculture

3 سال

36,360

کارشناسی بیوتکنولوژی صنایع

Bachelor of Biotechnology Industry (Hons)

3 سال

29,500

کارشناسی بیو انفورماتیک

Bachelor of Bioinformatics (Hons)

 Faculty of BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES

(دانشكده زیست پزشکی و بهداشت )

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

31,620

دیپلم بهداشت محیط یست

Diploma in Environmental  Health

3 سال

30,600

دیپلم  پزشکی

Diploma in Medical Imaging

3 سال

31,960

دیپلم روانشناسی

Diploma in Physioteraphy

3 سال

30,940

دیپلم تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Laboratory Technology

3 ½ سال

48,400

کارشناسی علوم آزمایشگاهی و پزشکی

Bachelor of Medical Science Laboratory (Hons)

ــــــــــــــ

 

کارشناسی بهداشت و امنیت شغلی

Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons)

 Faculty of Art & Design

(دانشكده هنر و طراحي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 سال

13,500

دیپلم طراحی دیجیتال  گرافیک

Diploma in Digital Graphic Design

3 سال

16,200

دیپلم تکنولوژی عکاسی

Diploma in Photographic Technology

3 سال

26,250

کارشناسی طراحی دیجیتال  گرافیک

Bachelor of (Hons) Digital Graphic Design

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies