گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

كاربر گرامي :

 

مي توانيد با كليك بر روي دانشكده هاي معرفي شده دز جدول زير ليست رشته ارائه شده در هر دانشكده را ملاحظه نماييد.

معرفي دانشكده هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

دانشده علوم

Faculty of Science

دانشكده هنر و علوم اجتماعي

Faculty of Arts and Social Science

دانشكده محيط زيست

Faculty of The Built Environment

دانشكده بیزینس و حسابداری

Faculty of Business and Accountancy

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Computer Science and Information Technology

دانشكده دندانپزشكي

Faculty of Dentistry

دانشكده اقتصاد

Faculty of Economics and Administration

دانشكده اموزش

Faculty of Education

دانشكده فني و مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده زبان و زبان شناسي

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده حقوق

Faculty of law

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده علوم اسلامي

Academy of Islamic Studies

دانشكده علوم مالايي

Academy of Malay Studies

دانشكده فرهنگ شناسي

Cultural Center

دانشكده مطالعات اسيا و اروپا

Institute of Asia-Europe

دانشكده مطالعات رياست

Institute of Principalship Studies

دانشكده تحصيلات تكميلي

Institute of Postgraduate Studies

دانشكده مديريت و اجتماع

 Public & Management INPUMA

دانشكده تربيت بدني

Sports Center

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UKM

دانشكده علوم بهداشت

Faculty of Allied Health Sciences

دانشكده بازرگاني و اقتصاد

Faculty of Economics and Business

دانشكده دندانپزشكي

Faculty of Dentistry

دانشكده آموزش

Faculty of Education

دانشكده تكنولوژي و علوم اطلاعات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده حقوق

Faculty of Law

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده تكنولوژي و علوم اطلاعات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده علوم زيستي و تكنولوژي

School of Bioscience and Teachnology

دانشكده فيزيك

School of Applied Physics

دانشكده علوم كاربردي

School of Applied Physics

علوم شيمي و صنايع غذايي

School of Chemical Science and Food Technology

دانشكده رياضيات

School of Mathematical Science

محيط زيست و منابع طبيعي

 Environmental and Natural Resource Science

علوم اجتماعي و علوم انساني

Faculty of Social Sciences and Humanities

مهندسي و محيط زيست و ساخت

Faculty of Engineering & Built Environment

دانشكده داروسازي

Faculty of Pharmacy

مهندسي ميكرو و نانو الكترونيك

 Micro Engineering and Nano Electronics IMEN

مطالعات بين المللي و مالايي

 Malaysian and International Students  IKMAS

موسسه محيط زيست و توسعه

Institute for Environment and Development LESTARI

زيست شناسي پزشكي مولكولي

UKM Medical Molecular  Biology Institute UMBI

پزشكي مولكولي

Molecular Medicine

زيست شناسي پزشكي مولكولي

UKM Medical Molecular  Biology Institute UMBI

دانشكده سوخت سلولي

Fuel Cell Institute

دانشكده مطالعات غرب

Institute of Occidental Studies

موسسه مطالعات آسياي غربي

THE INSTITUTE OF WEST ASIAN STUDIES IKRAB

دانشكده مطالعات آسيا

Master and Phd in Asian Studies

دانشكده مطالعات اسلام شناسي

Institute of Islam Hadhari

موسسه تمدن و جهان مالايي

Institute of The Malaya world  and Civilization ATMA

زبان و زبان شناسي مالايي

Language, Malay Letters and Linguistics

دانشكده مطالعات اسلامي

Faculty of Islamic Studies

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

School of Physics

دانشكده علوم انساني

School of Humanities

دانشكده طراحي و ساخت

School of Housing , Building and Planning

دانشكده شيمي

School of  Chemical Science

دانشكده كامپيوتر

School of Computer Science

دانشكده رياضي

School of Mathematical Sciences

دانشكده هنر

School of Arts

دانشكده تكنولوژي صنايع

School of Industrial Technology

دانشكده آموزش

School of Educational Studies

دانشكده آموزش از راه دور

School of Distance Education

دانشكده داروسازي

School of Pharmacy

دانشكده مديريت

School of Management

دانشكده علوم زيستي

School of Biological Science

دانشكده علوم اجتماعي

School of Social Science

دانشكده مهندسي برق و الكترونيك

School of Electrical & Electronic Engineering

مهندسي مواد و منابع معدني

School of Material & Mineral Resource Engineering

دانشكده مهندسي هوانوردي

School of Aerospace Engineering

دانشكده مهندسي شيمي

School of Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

School of Civil Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

School of Mechanical Engineering

دانشكده علوم بهداشت

School of Health Science

دانشكده دندانپزشكي

School of Dental Science

دانشكده پزشكي

School of Medical science

دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته

Advanced Medical and Dental Institute

زهكشي و مهندسي رودخانه

River Engineering & Urban Drainage

دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي

School of Languages, Literacies and Translation

موسسه پزشكي مولكولي

 Molecular Medicine INFORMM

 ساختار و تكنولوژي مالتي مديا

Instructional Technology & Multimedia

 مطالعات سياست بين الملل

Centre for Policy Research and International Studies

مركز تحقيقات توسعه زنان

Women's Development Research Centre

مركز زيست شناسي بيوشيمي

Center for Chemical Biology

 مركز مطالعات ساحلي و دريايي

Centre for Marine and Coastal Studies

مركز تحقيقات داروئي

Centre for Drug Research

 مركز كنترل دوپبنگ

Doping Control Centre

مركز سم شناسي

National Poison Centre

باستان شناسي مالزي

Centre for Archaeological Research Malaysia

معرفي دانشكده هاي دانشگاه UPM

دانشكده كشاورزي

Faculty of Agriculture

دانشكده مديريت

Graduate School of Management GSM

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

Master of Business AdministrationMBA

كارشناسي ارشد مديريت

MASTER OF MANAGEMENT MM

كارشناسي ارشد علوم

MASTER OF SCIENCE MS

دكتراي علوم

DOCTOR OF PHILOSOPHY PhD

دكترا مديريت

Management

دانشكده  جنگلداري

Forestry

دانشكده دامپزشكي

Faculty of Veterinary  Medicine

دانشكده مهندسي

Engineering

دانشكده مهندسي هوا فضا

Aerospace Engineering

دانشكده برق و الكترونيك

Electrical and Electronic Engineering

دانشكده شيمي و محيط زيست

Chemical and Environmental Engineering

كامپيوتر و سيستم هاي ارتباطي

Computer and Communication Systems Engineering

دانشكده مهندسي غذا و توليد

Process and Food Engineering

دانشكده علوم آموزشي

Educational Studies

دانشكده آموزش

Science

دانشكده زيست شناسي

Biology

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده شيمي

Chemistry

دانشكده رياضيات

Mathematics

دانشكده تكنولوژي و علوم غذا

Food Science And Technology

دانشكده بوم شناسي انساني

Human Ecology

دانشكده زبانهاي مدرن و ارتباطات

Modern Language and Communication

دانشكده پزشكي و بهداشت

Medical and Health Science

علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

Computer Science and Information Technology

دانشكده مطالعات محيط زيست

Environmental Studies

دانشكده كشاورزي و علوم غذا

Agriculture and Food Sciences

دانشكده معماري و طراحي

Design and Architecture

علوم  بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

Biotechnology and Bimolecular science

موسسه علوم زيستي

Bioscience

موسسه فناوري پيشرفته

Institute of Advanced Technology

موسسه تحقيقات رياضي

Institute of Mathematical Research

دانشكده رياضيات محض

Pure Mathematics

دانشكده آمار و رياضيات كاربردي

Mathematical Science and Application

دانشكده آموزش زياضيات

Philosophy and Education of Mathematics

موسسه كشاورزي منطقه استوايي

Institute of Tropical Agriculture

موسسه مطالعات علوم اجتماعي

Institute for Social Science Studies

كشاورزي و سياست غذايي

Institute of Agricultural and Food Policy Studies

جنگلداري مناطق استوايي

Tropical Forestry and Forest Products

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Faculty of Computer  & Information System

دانشكده محيط زيست

Built Environment

مهندسي شيمي و منابع طبيعي

Chemical and Natural Resource Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده آموزش

Education

دانشكده مهندسي

Geoinformation  & Engineering

دانشكده مديريت و منابع انساني

Management and Human Resource Development

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده مهندسي الكترونيك

Electrical Engineering

دانشكده علوم پايه

Siences

دانشكده علوم تجارت

International Business School

دانشكده تكنولوژي تجاري

Business & Advanced Technology Centre

دانشكده علوم زيستي

Bios and Bioengineering

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

دانشكده داروسازي 

Medicine

دانشكده  پرشكي

Medical Sciences

دانشكده پزشکى جراحى

Surgical Sciences

دانشكده آسيب شناحتي

Pathological Sciences

مطالعات بهداشت زنان و كودكان

Women and Child Health Sciences

دانشكده دندانپزشكي

Dentistry

دانشكده بهداشت

Health Sciences

دانشكده هنرهاي زيبا

Artistic & Creative Technology

دانشكده حسابداري

Accountancy

دانشكده مديريت

Administrative  and Policy Studies

دانشكده هنر و طراحي

Art and Design

دانشكده مديريت بازرگاني

Business Management

دانشكده مهندسي شيمي

Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده آموزش

Education

دانشكده مهندسي الكترونيك

Electrical Engineering

دانشكده هتلداري و گردشگري

Hotel and Tourism Management

دانشكده مديريت اطلاعات

Information Management

دانشكده حقوق

Law

ارتباطات و مطالعات رسانه اي

Communication and Media Studies

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده مديريت و تكنولوژي

Office Management and Technology

دانشكده داروسازي

Pharmacy

دانشكده مطالعات زبان

Language Studies

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UNITEN

دانشكده مهندسي

School of Engineering

مديريت و تكنولوژي اطلاعات

Faculty of Management and Information Technology

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UNITEN

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده كامپيوتر

Faculty of Computing program

دانشكده تجارت

Faculty of Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

Faculty of Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

Faculty of Services and Tourism Management

بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه

 Computer Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

Faculty of Media Program

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering Program

ليست رشته كارشناسي دانشگاه Monash

دانشكده هنر

School of Arts & Social Sciences

دانشكده تجارت

School of Business

دانشكده مهندسي

School of Engineering

دانشكده فناوري اطلاعات اي تي

School of Information Technology

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده مدیریت

Faculty of Management

دانشكده خلاقيت مالتي مديا

Faculty of Creative Multimedia

دانشكده مهندسي و تكنولوژي

Faculty of Engineering & Technology

دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات

Faculty of Information Science & Technology

دانشكده حقوق و مديريت

Faculty of Business and Law

 

 

كاربر گرامي :

 

مي توانيد با كليك بر روي دانشكده هاي معرفي شده دز جدول زير ليست رشته ارائه شده در هر دانشكده را ملاحظه نماييد.

معرفي دانشكده هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

دانشده علوم

Faculty of Science

دانشكده هنر و علوم اجتماعي

Faculty of Arts and Social Science

دانشكده محيط زيست

Faculty of The Built Environment

دانشكده بیزینس و حسابداری

Faculty of Business and Accountancy

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Computer Science and Information Technology

دانشكده دندانپزشكي

Faculty of Dentistry

دانشكده اقتصاد

Faculty of Economics and Administration

دانشكده اموزش

Faculty of Education

دانشكده فني و مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده زبان و زبان شناسي

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده حقوق

Faculty of law

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده علوم اسلامي

Academy of Islamic Studies

دانشكده علوم مالايي

Academy of Malay Studies

دانشكده فرهنگ شناسي

Cultural Center

دانشكده مطالعات اسيا و اروپا

Institute of Asia-Europe

دانشكده مطالعات رياست

Institute of Principalship Studies

دانشكده تحصيلات تكميلي

Institute of Postgraduate Studies

دانشكده مديريت و اجتماع

 Public & Management INPUMA

دانشكده تربيت بدني

Sports Center

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UKM

دانشكده علوم بهداشت

Faculty of Allied Health Sciences

دانشكده بازرگاني و اقتصاد

Faculty of Economics and Business

دانشكده دندانپزشكي

Faculty of Dentistry

دانشكده آموزش

Faculty of Education

دانشكده تكنولوژي و علوم اطلاعات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده حقوق

Faculty of Law

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده تكنولوژي و علوم اطلاعات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده علوم زيستي و تكنولوژي

School of Bioscience and Teachnology

دانشكده فيزيك

School of Applied Physics

دانشكده علوم كاربردي

School of Applied Physics

علوم شيمي و صنايع غذايي

School of Chemical Science and Food Technology

دانشكده رياضيات

School of Mathematical Science

محيط زيست و منابع طبيعي

 Environmental and Natural Resource Science

علوم اجتماعي و علوم انساني

Faculty of Social Sciences and Humanities

مهندسي و محيط زيست و ساخت

Faculty of Engineering & Built Environment

دانشكده داروسازي

Faculty of Pharmacy

مهندسي ميكرو و نانو الكترونيك

 Micro Engineering and Nano Electronics IMEN

مطالعات بين المللي و مالايي

 Malaysian and International Students  IKMAS

موسسه محيط زيست و توسعه

Institute for Environment and Development LESTARI

زيست شناسي پزشكي مولكولي

UKM Medical Molecular  Biology Institute UMBI

پزشكي مولكولي

Molecular Medicine

زيست شناسي پزشكي مولكولي

UKM Medical Molecular  Biology Institute UMBI

دانشكده سوخت سلولي

Fuel Cell Institute

دانشكده مطالعات غرب

Institute of Occidental Studies

موسسه مطالعات آسياي غربي

THE INSTITUTE OF WEST ASIAN STUDIES IKRAB

دانشكده مطالعات آسيا

Master and Phd in Asian Studies

دانشكده مطالعات اسلام شناسي

Institute of Islam Hadhari

موسسه تمدن و جهان مالايي

Institute of The Malaya world  and Civilization ATMA

زبان و زبان شناسي مالايي

Language, Malay Letters and Linguistics

دانشكده مطالعات اسلامي

Faculty of Islamic Studies

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

School of Physics

دانشكده علوم انساني

School of Humanities

دانشكده طراحي و ساخت

School of Housing , Building and Planning

دانشكده شيمي

School of  Chemical Science

دانشكده كامپيوتر

School of Computer Science

دانشكده رياضي

School of Mathematical Sciences

دانشكده هنر

School of Arts

دانشكده تكنولوژي صنايع

School of Industrial Technology

دانشكده آموزش

School of Educational Studies

دانشكده آموزش از راه دور

School of Distance Education

دانشكده داروسازي

School of Pharmacy

دانشكده مديريت

School of Management

دانشكده علوم زيستي

School of Biological Science

دانشكده علوم اجتماعي

School of Social Science

دانشكده مهندسي برق و الكترونيك

School of Electrical & Electronic Engineering

مهندسي مواد و منابع معدني

School of Material & Mineral Resource Engineering

دانشكده مهندسي هوانوردي

School of Aerospace Engineering

دانشكده مهندسي شيمي

School of Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

School of Civil Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

School of Mechanical Engineering

دانشكده علوم بهداشت

School of Health Science

دانشكده دندانپزشكي

School of Dental Science

دانشكده پزشكي

School of Medical science

دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته

Advanced Medical and Dental Institute

زهكشي و مهندسي رودخانه

River Engineering & Urban Drainage

دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي

School of Languages, Literacies and Translation

موسسه پزشكي مولكولي

 Molecular Medicine INFORMM

 ساختار و تكنولوژي مالتي مديا

Instructional Technology & Multimedia

 مطالعات سياست بين الملل

Centre for Policy Research and International Studies

مركز تحقيقات توسعه زنان

Women's Development Research Centre

مركز زيست شناسي بيوشيمي

Center for Chemical Biology

 مركز مطالعات ساحلي و دريايي

Centre for Marine and Coastal Studies

مركز تحقيقات داروئي

Centre for Drug Research

 مركز كنترل دوپبنگ

Doping Control Centre

مركز سم شناسي

National Poison Centre

باستان شناسي مالزي

Centre for Archaeological Research Malaysia

معرفي دانشكده هاي دانشگاه UPM

دانشكده كشاورزي

Faculty of Agriculture

دانشكده مديريت

Graduate School of Management GSM

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

Master of Business AdministrationMBA

كارشناسي ارشد مديريت

MASTER OF MANAGEMENT MM

كارشناسي ارشد علوم

MASTER OF SCIENCE MS

دكتراي علوم

DOCTOR OF PHILOSOPHY PhD

دكترا مديريت

Management

دانشكده  جنگلداري

Forestry

دانشكده دامپزشكي

Faculty of Veterinary  Medicine

دانشكده مهندسي

Engineering

دانشكده مهندسي هوا فضا

Aerospace Engineering

دانشكده برق و الكترونيك

Electrical and Electronic Engineering

دانشكده شيمي و محيط زيست

Chemical and Environmental Engineering

كامپيوتر و سيستم هاي ارتباطي

Computer and Communication Systems Engineering

دانشكده مهندسي غذا و توليد

Process and Food Engineering

دانشكده علوم آموزشي

Educational Studies

دانشكده آموزش

Science

دانشكده زيست شناسي

Biology

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده شيمي

Chemistry

دانشكده رياضيات

Mathematics

دانشكده تكنولوژي و علوم غذا

Food Science And Technology

دانشكده بوم شناسي انساني

Human Ecology

دانشكده زبانهاي مدرن و ارتباطات

Modern Language and Communication

دانشكده پزشكي و بهداشت

Medical and Health Science

علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

Computer Science and Information Technology

دانشكده مطالعات محيط زيست

Environmental Studies

دانشكده كشاورزي و علوم غذا

Agriculture and Food Sciences

دانشكده معماري و طراحي

Design and Architecture

علوم  بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

Biotechnology and Bimolecular science

موسسه علوم زيستي

Bioscience

موسسه فناوري پيشرفته

Institute of Advanced Technology

موسسه تحقيقات رياضي

Institute of Mathematical Research

دانشكده رياضيات محض

Pure Mathematics

دانشكده آمار و رياضيات كاربردي

Mathematical Science and Application

دانشكده آموزش زياضيات

Philosophy and Education of Mathematics

موسسه كشاورزي منطقه استوايي

Institute of Tropical Agriculture

موسسه مطالعات علوم اجتماعي

Institute for Social Science Studies

كشاورزي و سياست غذايي

Institute of Agricultural and Food Policy Studies

جنگلداري مناطق استوايي

Tropical Forestry and Forest Products

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Faculty of Computer  & Information System

دانشكده محيط زيست

Built Environment

مهندسي شيمي و منابع طبيعي

Chemical and Natural Resource Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده آموزش

Education

دانشكده مهندسي

Geoinformation  & Engineering

دانشكده مديريت و منابع انساني

Management and Human Resource Development

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده مهندسي الكترونيك

Electrical Engineering

دانشكده علوم پايه

Siences

دانشكده علوم تجارت

International Business School

دانشكده تكنولوژي تجاري

Business & Advanced Technology Centre

دانشكده علوم زيستي

Bios and Bioengineering

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

دانشكده داروسازي 

Medicine

دانشكده  پرشكي

Medical Sciences

دانشكده پزشکى جراحى

Surgical Sciences

دانشكده آسيب شناحتي

Pathological Sciences

مطالعات بهداشت زنان و كودكان

Women and Child Health Sciences

دانشكده دندانپزشكي

Dentistry

دانشكده بهداشت

Health Sciences

دانشكده هنرهاي زيبا

Artistic & Creative Technology

دانشكده حسابداري

Accountancy

دانشكده مديريت

Administrative  and Policy Studies

دانشكده هنر و طراحي

Art and Design

دانشكده مديريت بازرگاني

Business Management

دانشكده مهندسي شيمي

Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده آموزش

Education

دانشكده مهندسي الكترونيك

Electrical Engineering

دانشكده هتلداري و گردشگري

Hotel and Tourism Management

دانشكده مديريت اطلاعات

Information Management

دانشكده حقوق

Law

ارتباطات و مطالعات رسانه اي

Communication and Media Studies

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده مديريت و تكنولوژي

Office Management and Technology

دانشكده داروسازي

Pharmacy

دانشكده مطالعات زبان

Language Studies

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UNITEN

دانشكده مهندسي

School of Engineering

مديريت و تكنولوژي اطلاعات

Faculty of Management and Information Technology

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UNITEN

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده كامپيوتر

Faculty of Computing program

دانشكده تجارت

Faculty of Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

Faculty of Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

Faculty of Services and Tourism Management

بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه

 Computer Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

Faculty of Media Program

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering Program

ليست رشته كارشناسي دانشگاه Monash

دانشكده هنر

School of Arts & Social Sciences

دانشكده تجارت

School of Business

دانشكده مهندسي

School of Engineering

دانشكده فناوري اطلاعات اي تي

School of Information Technology

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده مدیریت

Faculty of Management

دانشكده خلاقيت مالتي مديا

Faculty of Creative Multimedia

دانشكده مهندسي و تكنولوژي

Faculty of Engineering & Technology

دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات

Faculty of Information Science & Technology

دانشكده حقوق و مديريت

Faculty of Business and Law

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies