گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد
ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

سال ششم، هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

19,950 رينگت

19,950 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

56,400 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

سال نهم، دهم و یازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

6,500 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

23,450 رينگت

23,450 رينگت

آزمون خواندن

400 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

65,550 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP

سال دوازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

8,000 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

26,450 رينگت

26,450 رينگت

آزمون خواندن

2,500 رينگت

2,500 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

78,400 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

 

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

500 رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

1,500 رینگت

ــــــــــــــــ

هزینه شبانه روزی

10,000 رینگت

10,000 رینگت

غذا

3,000 رینگت

3,000 رینگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

28,000 رينگت

 

هزينه رزرو خوابگاه در حدود 500 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام براي خوابگاه پرداخت گردد. و در صورتي كه درخواست با موفقت به سرانجام برسد از هزينه اجاره كسر خواهد شد. د صورتي كه موفق به اخذ مجوز استفاده از خوابگاه نشدند به آنها برگشت داده مي شود. و در صورتي كه دانش آموزان درخواست خود را لغو نمايند به هيچ عنوان قابل برگشت نمي باشد.

 

 

نكات:

1- زمان واريز وجوه به طور دقيق به دانش آموزان اعلام مي شود و آنها موظف هستند در تاريخ مقرر وجه را پرداخت نمايند.

2- تمامي وجوه بايد به صورت رينگت مالزي پرداخت شود.

3- هزينه فرم درخواست و ثبت نام غير قابل برگشت و واگذاري به غير مي باشد.

4- فاكتور هزينه هر ترم در همان ترم پرداخت مي شود و تا پايان ترم و آغاز ترم جديد فرصت پرداخت مي باشد.

5- تمامي دانش آموزان موظف به خريد مايحتاج مدرسه مي باشد كه شامل لباس فرم و كتب مدرسه مي باشد. و هزينه اين موارد جز هرينه هاي اعلام شده نمي باشد و دانش آموزان بايد شخصا آن را پرداخت نمايد.

6- دانش آموزان پيش از ثبت نام در مدرسه بايد درخواست ويزاي تحصيلي بدهند. هزينه صدور ويزاي تحصيلي 300 رينگت مي باشد.

7- كليه هزينه هاي اعلام شده ممكن است بدون اعلام قبلي تغيير كند.

8- كليه هزينه ها بايد در بانك هاي اعلام شده از طرف مدرسه بين المللي Sunway پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

سال ششم، هفتم و هشتم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

 

4,000  رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

19,950 رينگت

19,950 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

56,400 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

سال نهم، دهم و یازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

6,500 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

23,450 رينگت

23,450 رينگت

آزمون خواندن

400 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

65,550 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP

سال دوازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

8,000 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

26,450 رينگت

26,450 رينگت

آزمون خواندن

2,500 رينگت

2,500 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

78,400 رينگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

 

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

500 رینگت

ــــــــــــــــ

وديعه

1,500 رینگت

ــــــــــــــــ

هزینه شبانه روزی

10,000 رینگت

10,000 رینگت

غذا

3,000 رینگت

3,000 رینگت

پرداخت کلی یک سال تحصیلی

28,000 رينگت

 

هزينه رزرو خوابگاه در حدود 500 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام براي خوابگاه پرداخت گردد. و در صورتي كه درخواست با موفقت به سرانجام برسد از هزينه اجاره كسر خواهد شد. د صورتي كه موفق به اخذ مجوز استفاده از خوابگاه نشدند به آنها برگشت داده مي شود. و در صورتي كه دانش آموزان درخواست خود را لغو نمايند به هيچ عنوان قابل برگشت نمي باشد.

 

 

نكات:

1- زمان واريز وجوه به طور دقيق به دانش آموزان اعلام مي شود و آنها موظف هستند در تاريخ مقرر وجه را پرداخت نمايند.

2- تمامي وجوه بايد به صورت رينگت مالزي پرداخت شود.

3- هزينه فرم درخواست و ثبت نام غير قابل برگشت و واگذاري به غير مي باشد.

4- فاكتور هزينه هر ترم در همان ترم پرداخت مي شود و تا پايان ترم و آغاز ترم جديد فرصت پرداخت مي باشد.

5- تمامي دانش آموزان موظف به خريد مايحتاج مدرسه مي باشد كه شامل لباس فرم و كتب مدرسه مي باشد. و هزينه اين موارد جز هرينه هاي اعلام شده نمي باشد و دانش آموزان بايد شخصا آن را پرداخت نمايد.

6- دانش آموزان پيش از ثبت نام در مدرسه بايد درخواست ويزاي تحصيلي بدهند. هزينه صدور ويزاي تحصيلي 300 رينگت مي باشد.

7- كليه هزينه هاي اعلام شده ممكن است بدون اعلام قبلي تغيير كند.

8- كليه هزينه ها بايد در بانك هاي اعلام شده از طرف مدرسه بين المللي Sunway پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies