پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 

ليست رشته Nottingham

پيش دانشگاهي

طول دوره

شهریه يك ترم تحصیل (رينگت)

رشته

Program

2 تا 3 ترم

9,400

هنر

Arts

2 تا 3 ترم

9,400

مديريت

Business & Management

2 تا 3 ترم

11,200

مهندسي

Engineering

2 تا 3 ترم

10,600

علوم پايه

Science

 

هزينه اعلام شده براي هر ترم تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.

 

 

ليست رشته Nottingham

كارشناسي

طول دوره

شهریه يك سال  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 سال

45,200

تجارت و مالي

Business Economics & Finance

3 سال

45,200

مديريت اقتصاد

Business Economics & Management

3 سال

33,400

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

3 سال

33,400

انگلیسی با نوشتن خلاق

English with Creative Writing

3 سال

45,200

مديريت حسابرسي

Finance, Accounting & Management

3 سال

45,200

مديريت بازرگاني

International Business Management

3 سال

45,200

علوم مديريت

Management Studies

3 سال

41,900

علوم ارتباطي

International Communication Studies 

3 سال

41,900

مطالعات ارتباطات بین المللی با فیلم و تلویزیون

International Communications Studies with Film and Television

3 سال

41,900

آموزش انگليسي و ارتباطات

International Communications Studies with English Language and Literature

3 سال

41,900

مطالعات آسیایی و بین المللی

Asian and International Studies

3 سال

41,900

روابط بين الملل

International Relations

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان فرانسه

International Relations with French

3 سال

41,900

روابط بین الملل به زبان آلمانی

International Relations with German

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان ژاپني 

International Relations with Japanese

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان ماندرين

International Relations with Mandarin

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان اسپانيايي

International Relations with Spanish

3 سال

33,400

آموزش TESOL

Education (TESOL)

3 سال

33,400

TESOL

(TESOL)

3 سال

45,200

فيزيك كاربردي

Applied Psychology & Management Studies

3 سال

45,200

اقتصاد

Economics 

3 سال

45,200

اقتصاد و اقتصاد بین الملل

Economics and International Economics

3 سال

55,200

مهندسي شيمي

Chemical Engineering

3 سال

55,200

مهندسي شيمي  و محيط زيست

Chemical Engineering & Environmental Engineering

3 سال

55,200

مهندسي عمران

Civil Engineering

3 سال

55,200

مهندسي برق و الكترونيك

Electrical & Electronic Engineering

3 سال

45,200

ریاضی و مدیریت

Mathematics and Management

3 سال

55,200

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

3 سال

55,200

مهندسي مگاترونيك

Mechatronic Engineering

3 سال

46,000

علوم كامپيوتر

Computer Science

3 سال

46,000

علوم کامپیوتر با هوش مصنوعی

Computer Science with Artificial Intelligence

3 سال

46,000

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

3 سال

46,000

روانشناسي

Psychology

3 سال

46,000

روانشناسی و علوم اعصاب شناختی

Psychology and Cognitive Neuroscience

3 سال

45,900

مواد غذايي

Nutrition

3 سال

52,600

بيو تكنولوژي

Biotechnology

3 سال

46,000

علم محیط زیست

Environmental Science

3 سال

50,600

علوم زیست پزشکی

Biomedical Sciences

3 سال

52,600

دارو شناسي و بهداشت

Pharmaceutical and Health Sciences

2 سال

57,900

داروسازي‌

Master of Pharmacy

 

هزينه اعلام شده براي هر سال تحصيلي است  تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.

 

 

ليست رشته Nottingham

ارشد و دكترا

شهریه يك سال تحصیل (رينگت)

مقطع

رشته

Program

53,600

ارشد

ارشد روانشناسی

Management Psychology

53,600

ارشد

بهداشت جهاني

Occupational Health & Safety Leadership

41,900

MPhil

روانشناسی سازمانی و کاربردی - فرصت های پژوهشی

Organizational and Applied Psychology - Research opportunities

41,900

دكترا

روانشناسی سازمانی و کاربردی - فرصت های پژوهشی

Organizational and Applied Psychology - Research opportunities

66,700

ارشد

مديريت

MBA

66,700

ارشد

مديريت مالي

MBA Finance

55,200

ارشد

کسب و کار و مدیریت

Business and Management

55,200

ارشد

سرمايه گذاري و مالي

Finance & Investment

55,200

ارشد

تجارت جهاني

International Business

58,300

ارشد

حسابداری حرفه ای

Professional Accountancy

41,900

دكترا

تجارت

Business

41,900

MPhil

اقتصاد

Economics

41,900

دكترا

اقتصاد

Economics

55,200

MA

آموزش

Education

36,800

PGDip

آموزش

Education

18,400

PGCert

آموزش

Education

55,200

MA

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

36,800

PGDip

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

18,400

PGCert

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

55,200

MA

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

36,800

PGDip

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

18,400

PGCert

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

55,200

MA

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

29,100

PGDip

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

18,400

PGCert

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

41,900

MPhil

آموزش

Education

41,900

دكترا

آموزش

Education

44,200

MA

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

44,200

MA

انگلیسی با نوشتن خلاق

English with Creative Writing

41,900

MPhil

انگلیسی

English

41,900

دكترا

انگلیسی

English

55,200

MA

رسانه، ارتباطات و فرهنگ

Media, Communications and Culture

41,900

دكترا

رسانه ها، زبان ها و فرهنگ ها

Media, Languages and Cultures

55,200

ارشد

مدیریت توسعه بین المللی

International Development Management

55,200

MA

روابط بین المللی

International Relations

41,900

MRes

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

41,900

MPhil

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

41,900

دكترا

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

53,100

MPhil

مهندسی

Engineering

53,100

دكترا

مهندسی

Engineering

59,500

ارشد

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

59,500

ارشد

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

MPhil

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

دكترا

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

MPhil

مهندسی شیمی و محیط زیست

Chemical and Environmental Engineering

53,100

دكترا

مهندسی شیمی و محیط زیست

Chemical and Environmental Engineering

59,500

ارشد

ارتباطات الکترونیک و مهندسی کامپیوتر

Electronic Communications & Computer Engineering

53,100

MPhil

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

53,100

دكترا

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

59,500

ارشد

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

59,500

ارشد

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

53,100

MPhil

مهندسی مکانیک، مواد و مهندسی ساخت

Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering

53,100

دكترا

مهندسی مکانیک، مواد و مهندسی ساخت

Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering

50,600

دكترا

ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics

50,600

MPhil

ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics

60,000

MRes

تحقیقات علوم زیستی(مولکولی)

Biosciences Research (molecular)

57,200

MRes

تحقیقات علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biosciences Research (non-molecular)

72,600

MPhil

علوم انسانی (مولکولی)

Biosciences (molecular)

57,200

MPhil

علوم بیولوژیک (غیر مولکولی)

Biosciences (non-molecular)

72,600

دكترا

علوم انسانی (مولکولی)

Biosciences (molecular)

57,200

دكترا

علوم بیولوژیک (غیر مولکولی)

Biosciences (non-molecular)

72,600

MPhil

علوم زیستی (مولکولی)

Biomedical Science (molecular)

57,200

MPhil

علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biomedical Science (non-molecular)

72,600

دكترا

علوم زیستی (مولکولی)

Biomedical Science (molecular)

57,200

دكترا

علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biomedical Science (non-molecular)

51,900

ارشد

علوم کامپیوتر

Computer Science

50,600

MPhil

علوم کامپیوتر

Computer Science

50,600

دكترا

علوم کامپیوتر

Computer Science

57,200

MRes

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

MPhil

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

دكترا

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

MPhil

داروسازی

Pharmacy

57,200

دكترا

داروسازی

Pharmacy

50,600

MPhil

روانشناسی

Psychology

50,600

دكترا

روانشناسی

Psychology

 

تمامي هزينه ها به رينگت مالزي اعلام شده و تنها بايد به صورت نقدي در بانك معرفي شده پرداخت گردد.

 

 

 

 

    

 

ليست رشته Nottingham

پيش دانشگاهي

طول دوره

شهریه يك ترم تحصیل (رينگت)

رشته

Program

2 تا 3 ترم

9,400

هنر

Arts

2 تا 3 ترم

9,400

مديريت

Business & Management

2 تا 3 ترم

11,200

مهندسي

Engineering

2 تا 3 ترم

10,600

علوم پايه

Science

 

هزينه اعلام شده براي هر ترم تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.

 

 

ليست رشته Nottingham

كارشناسي

طول دوره

شهریه يك سال  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 سال

45,200

تجارت و مالي

Business Economics & Finance

3 سال

45,200

مديريت اقتصاد

Business Economics & Management

3 سال

33,400

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

3 سال

33,400

انگلیسی با نوشتن خلاق

English with Creative Writing

3 سال

45,200

مديريت حسابرسي

Finance, Accounting & Management

3 سال

45,200

مديريت بازرگاني

International Business Management

3 سال

45,200

علوم مديريت

Management Studies

3 سال

41,900

علوم ارتباطي

International Communication Studies 

3 سال

41,900

مطالعات ارتباطات بین المللی با فیلم و تلویزیون

International Communications Studies with Film and Television

3 سال

41,900

آموزش انگليسي و ارتباطات

International Communications Studies with English Language and Literature

3 سال

41,900

مطالعات آسیایی و بین المللی

Asian and International Studies

3 سال

41,900

روابط بين الملل

International Relations

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان فرانسه

International Relations with French

3 سال

41,900

روابط بین الملل به زبان آلمانی

International Relations with German

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان ژاپني 

International Relations with Japanese

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان ماندرين

International Relations with Mandarin

3 سال

41,900

روابط بين الملل به زبان اسپانيايي

International Relations with Spanish

3 سال

33,400

آموزش TESOL

Education (TESOL)

3 سال

33,400

TESOL

(TESOL)

3 سال

45,200

فيزيك كاربردي

Applied Psychology & Management Studies

3 سال

45,200

اقتصاد

Economics 

3 سال

45,200

اقتصاد و اقتصاد بین الملل

Economics and International Economics

3 سال

55,200

مهندسي شيمي

Chemical Engineering

3 سال

55,200

مهندسي شيمي  و محيط زيست

Chemical Engineering & Environmental Engineering

3 سال

55,200

مهندسي عمران

Civil Engineering

3 سال

55,200

مهندسي برق و الكترونيك

Electrical & Electronic Engineering

3 سال

45,200

ریاضی و مدیریت

Mathematics and Management

3 سال

55,200

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

3 سال

55,200

مهندسي مگاترونيك

Mechatronic Engineering

3 سال

46,000

علوم كامپيوتر

Computer Science

3 سال

46,000

علوم کامپیوتر با هوش مصنوعی

Computer Science with Artificial Intelligence

3 سال

46,000

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

3 سال

46,000

روانشناسي

Psychology

3 سال

46,000

روانشناسی و علوم اعصاب شناختی

Psychology and Cognitive Neuroscience

3 سال

45,900

مواد غذايي

Nutrition

3 سال

52,600

بيو تكنولوژي

Biotechnology

3 سال

46,000

علم محیط زیست

Environmental Science

3 سال

50,600

علوم زیست پزشکی

Biomedical Sciences

3 سال

52,600

دارو شناسي و بهداشت

Pharmaceutical and Health Sciences

2 سال

57,900

داروسازي‌

Master of Pharmacy

 

هزينه اعلام شده براي هر سال تحصيلي است  تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.

 

 

ليست رشته Nottingham

ارشد و دكترا

شهریه يك سال تحصیل (رينگت)

مقطع

رشته

Program

53,600

ارشد

ارشد روانشناسی

Management Psychology

53,600

ارشد

بهداشت جهاني

Occupational Health & Safety Leadership

41,900

MPhil

روانشناسی سازمانی و کاربردی - فرصت های پژوهشی

Organizational and Applied Psychology - Research opportunities

41,900

دكترا

روانشناسی سازمانی و کاربردی - فرصت های پژوهشی

Organizational and Applied Psychology - Research opportunities

66,700

ارشد

مديريت

MBA

66,700

ارشد

مديريت مالي

MBA Finance

55,200

ارشد

کسب و کار و مدیریت

Business and Management

55,200

ارشد

سرمايه گذاري و مالي

Finance & Investment

55,200

ارشد

تجارت جهاني

International Business

58,300

ارشد

حسابداری حرفه ای

Professional Accountancy

41,900

دكترا

تجارت

Business

41,900

MPhil

اقتصاد

Economics

41,900

دكترا

اقتصاد

Economics

55,200

MA

آموزش

Education

36,800

PGDip

آموزش

Education

18,400

PGCert

آموزش

Education

55,200

MA

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

36,800

PGDip

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

18,400

PGCert

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational Leadership and Management

55,200

MA

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

36,800

PGDip

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

18,400

PGCert

نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

Special Needs and Inclusive Education

55,200

MA

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

29,100

PGDip

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

18,400

PGCert

آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

41,900

MPhil

آموزش

Education

41,900

دكترا

آموزش

Education

44,200

MA

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

44,200

MA

انگلیسی با نوشتن خلاق

English with Creative Writing

41,900

MPhil

انگلیسی

English

41,900

دكترا

انگلیسی

English

55,200

MA

رسانه، ارتباطات و فرهنگ

Media, Communications and Culture

41,900

دكترا

رسانه ها، زبان ها و فرهنگ ها

Media, Languages and Cultures

55,200

ارشد

مدیریت توسعه بین المللی

International Development Management

55,200

MA

روابط بین المللی

International Relations

41,900

MRes

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

41,900

MPhil

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

41,900

دكترا

سیاست، تاریخ و روابط بین الملل

Politics, history and International Relations

53,100

MPhil

مهندسی

Engineering

53,100

دكترا

مهندسی

Engineering

59,500

ارشد

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

59,500

ارشد

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

MPhil

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

دكترا

مهندسی عمران

Civil Engineering

53,100

MPhil

مهندسی شیمی و محیط زیست

Chemical and Environmental Engineering

53,100

دكترا

مهندسی شیمی و محیط زیست

Chemical and Environmental Engineering

59,500

ارشد

ارتباطات الکترونیک و مهندسی کامپیوتر

Electronic Communications & Computer Engineering

53,100

MPhil

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

53,100

دكترا

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

59,500

ارشد

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

59,500

ارشد

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

53,100

MPhil

مهندسی مکانیک، مواد و مهندسی ساخت

Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering

53,100

دكترا

مهندسی مکانیک، مواد و مهندسی ساخت

Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering

50,600

دكترا

ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics

50,600

MPhil

ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics

60,000

MRes

تحقیقات علوم زیستی(مولکولی)

Biosciences Research (molecular)

57,200

MRes

تحقیقات علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biosciences Research (non-molecular)

72,600

MPhil

علوم انسانی (مولکولی)

Biosciences (molecular)

57,200

MPhil

علوم بیولوژیک (غیر مولکولی)

Biosciences (non-molecular)

72,600

دكترا

علوم انسانی (مولکولی)

Biosciences (molecular)

57,200

دكترا

علوم بیولوژیک (غیر مولکولی)

Biosciences (non-molecular)

72,600

MPhil

علوم زیستی (مولکولی)

Biomedical Science (molecular)

57,200

MPhil

علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biomedical Science (non-molecular)

72,600

دكترا

علوم زیستی (مولکولی)

Biomedical Science (molecular)

57,200

دكترا

علوم زیستی (غیر مولکولی)

Biomedical Science (non-molecular)

51,900

ارشد

علوم کامپیوتر

Computer Science

50,600

MPhil

علوم کامپیوتر

Computer Science

50,600

دكترا

علوم کامپیوتر

Computer Science

57,200

MRes

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

MPhil

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

دكترا

علوم جغرافیایی و محیط زیست

Geographical and Environmental Sciences

57,200

MPhil

داروسازی

Pharmacy

57,200

دكترا

داروسازی

Pharmacy

50,600

MPhil

روانشناسی

Psychology

50,600

دكترا

روانشناسی

Psychology

 

تمامي هزينه ها به رينگت مالزي اعلام شده و تنها بايد به صورت نقدي در بانك معرفي شده پرداخت گردد.

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies