پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته دانشگاه Help

Pre-University

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

A-Level

A-Levels

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

هنر

Foundation in Arts

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

علوم

Foundation in Science

32 , 850

2/5 سال

پيش دانشگاهي

مديريت

Diploma in Business

28 , 950

2/5 سال

ديپلم تكنولوژي اطلاعات

Diploma in Information Technology

 

American Degree Program

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

46 , 250

3 سال

بايو تكنولوژي

Biotechnology Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مهندسي پزشكي

Biomedical Engineering Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مهندسي

Engineering Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

علوم‌ اجتماعي‌

Social Work Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مديريت

Business Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

هنر

Bachelor of Arts (Hons) Asian Business

Business Commerce and Economics

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

44 , 250

3 سال

كارشناسي بيزينس

Bachelor of Business (Hons)

57 , 050

3 سال

كارشناسي مديريت

Bachelor of Management (Hons)

39 , 250

3 سال

كارشناسي اقتصاد

Bachelor of Economics (Hons) -

40 , 650

3 سال

كارشناسي علوم  حسابداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه لندن)

Bachelor of Science (Accounting & Finance) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي علوم اقتصاد و مديريت

(انتقالي به دانشگاه لندن) 

Bachelor of Science (Economics and Management) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي علوم افتصاد

Bachelor of Science (Economics) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي تجارت و بازرگاني

(انتقالي به دانشگاه لندن) 

Bachelor of Science (Business) University of London International Programmes

40 , 650

3 سال

كارشناسي بانكداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه لندن)

Bachelor of Science (Banking and Finance) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي بانكداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه  UEL )

Bachelor of Arts (Hons) (Accounting & Finance) - University of East London (3+0)

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي تجارت و بازرگاني

(انتقالي به دانشگاهUEL ) 

Bachelor of Arts (Hons) (Business Management) - University of East London (3+0)

Education

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آموزش ابتدايي

Bachelor of Early Childhood Education

Law

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

46 , 250

3 سال

كارشناسي حقوق

Bachelor of Law (LLB)

Information Technology

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

37 , 250

3 سال

كارشناسي آي تي

Bachelor of Information Technology (Hons),

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آي تي

ارتباطات موبايل

Bachelor of Information Technology (Hons) Mobile Communications,

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي بازيهاي الكترونيك و مديا

BSc (Hons) Electronic Games & Interactive Media,

37 , 250

3 سال

كارشناسي آي تي مديريت اطلاعات بيزينس

Bachelor of Information Technology (Hons) Business Information Management,

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي سيستم اطلاعات بيزينس

انتقالي به دانشگاه UEL

BSc (Hons) Business Information Systems (3 + 0 Program), University of East London

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آي تي

انتقالي به دانشگاه

Queensland

Bachelor of Information Technology (2 + 1 Credit Transfer Programme), Bachelor of Information Technology Honours (2 + 2 Credit Transfer Programme), Bachelor of Engineering (2 + 2 Credit Transfer Programme), BSc Bioinformatics (1 + 2 Credit Transfer Program), Credit Transfer to the University of Queensland

Psychology

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

57 , 050

3 سال

كارشناسي روانشناسي

Bachelor of Psychology (Hons) -

45 , 850

3 سال

كارشناسي روانشناسي بيزينس

Bachelor of Business Psychology (Hons) -

Management

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

42 , 650

3 سال

كارشناسي بيزينس

مديريت مهمانداري

Bachelor of Business (Hospitality Management) (Hons)

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي مديريت مهمانداري و توريسم

Bachelor of Tourism & Hospitality Management University of South Australia (1 1/2 + 1 Credit Transfer Programme)

Mass Communication

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

50 , 950

3 سال

كارشناسي ارتباطات

Bachelor of Communication (Media Studies) (Honours)

50 , 950

3 سال

كارشناسي روابط عمومي

Bachelor of Communication (Public Relations) (Honours)

50 , 950

3 سال

كارشناسي ارتباطات بازاريابي

Bachelor of Communication (Marketing Communication) (Honours)

 

Postgraduate

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

ــــــــــــــــــ

3 سال

MBA

HUC Master of Business Administration

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد كارآفريني

HUC Master of Entrepreneurship

55 , 250

3 سال

كارشناسي ارشد  مالي و حسابداري

HUC Master of Accounting & Finance

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد

EMBA

HUC Master of Executive Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مديريت پروژه

HUC Master of Project Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد روانشناسي مديريت

HUC Master of Managerial Psychology

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مشاوره

HUC Masters in Counselling

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

HUC Master of Clinical Psychology

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مديريت جرايم اقتصاد

HUC Master of Science in Economic Crime Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد حسابداري

HUC Graduate Diploma in Accounting (GradDipAcct)

ــــــــــــــــــ

3 سال

DBA

HUC Doctor of Business Administration

 

Language Course

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

1 , 400

1 ماه

زبان اسپانيايي

Spanish Language Integrated Program

1 , 400

1 ماه

زبان انگليسي

Certificate of Attendance - Intensive English

1 , 400

1 ماه

دوره هاي تابستاني آموزش زبان

English Summer Course

 

 

در صورت تمايل به انتقال به يكي از دانشگاه هاي اروپايي بايد هزينه مورد نظر در آن دانشگاه پرداخت گردد و هزينه انتقال به دانشگاه مبدا در نظر گرفته شود.

 

هزينه ثبت نام

هزينه درخواست

 500 رينگت

هزينه ثبت نام

3 , 000 رينگت

بيمه (ساليانه)

 300  رينگت

صدور ويزاي دانشجويي

 450  رينگت

 

 

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Help

Pre-University

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

A-Level

A-Levels

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

هنر

Foundation in Arts

16 , 650

1سال

پيش دانشگاهي

علوم

Foundation in Science

32 , 850

2/5 سال

پيش دانشگاهي

مديريت

Diploma in Business

28 , 950

2/5 سال

ديپلم تكنولوژي اطلاعات

Diploma in Information Technology

 

American Degree Program

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

46 , 250

3 سال

بايو تكنولوژي

Biotechnology Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مهندسي پزشكي

Biomedical Engineering Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مهندسي

Engineering Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

علوم‌ اجتماعي‌

Social Work Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

مديريت

Business Credit Transfer Program

46 , 250

3 سال

هنر

Bachelor of Arts (Hons) Asian Business

Business Commerce and Economics

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

44 , 250

3 سال

كارشناسي بيزينس

Bachelor of Business (Hons)

57 , 050

3 سال

كارشناسي مديريت

Bachelor of Management (Hons)

39 , 250

3 سال

كارشناسي اقتصاد

Bachelor of Economics (Hons) -

40 , 650

3 سال

كارشناسي علوم  حسابداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه لندن)

Bachelor of Science (Accounting & Finance) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي علوم اقتصاد و مديريت

(انتقالي به دانشگاه لندن) 

Bachelor of Science (Economics and Management) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي علوم افتصاد

Bachelor of Science (Economics) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي تجارت و بازرگاني

(انتقالي به دانشگاه لندن) 

Bachelor of Science (Business) University of London International Programmes

40 , 650

3 سال

كارشناسي بانكداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه لندن)

Bachelor of Science (Banking and Finance) University of London International Programmes

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي بانكداري و مالي

(انتقالي به دانشگاه  UEL )

Bachelor of Arts (Hons) (Accounting & Finance) - University of East London (3+0)

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي تجارت و بازرگاني

(انتقالي به دانشگاهUEL ) 

Bachelor of Arts (Hons) (Business Management) - University of East London (3+0)

Education

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آموزش ابتدايي

Bachelor of Early Childhood Education

Law

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

46 , 250

3 سال

كارشناسي حقوق

Bachelor of Law (LLB)

Information Technology

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

37 , 250

3 سال

كارشناسي آي تي

Bachelor of Information Technology (Hons),

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آي تي

ارتباطات موبايل

Bachelor of Information Technology (Hons) Mobile Communications,

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي بازيهاي الكترونيك و مديا

BSc (Hons) Electronic Games & Interactive Media,

37 , 250

3 سال

كارشناسي آي تي مديريت اطلاعات بيزينس

Bachelor of Information Technology (Hons) Business Information Management,

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي سيستم اطلاعات بيزينس

انتقالي به دانشگاه UEL

BSc (Hons) Business Information Systems (3 + 0 Program), University of East London

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي آي تي

انتقالي به دانشگاه

Queensland

Bachelor of Information Technology (2 + 1 Credit Transfer Programme), Bachelor of Information Technology Honours (2 + 2 Credit Transfer Programme), Bachelor of Engineering (2 + 2 Credit Transfer Programme), BSc Bioinformatics (1 + 2 Credit Transfer Program), Credit Transfer to the University of Queensland

Psychology

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

57 , 050

3 سال

كارشناسي روانشناسي

Bachelor of Psychology (Hons) -

45 , 850

3 سال

كارشناسي روانشناسي بيزينس

Bachelor of Business Psychology (Hons) -

Management

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

42 , 650

3 سال

كارشناسي بيزينس

مديريت مهمانداري

Bachelor of Business (Hospitality Management) (Hons)

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي مديريت مهمانداري و توريسم

Bachelor of Tourism & Hospitality Management University of South Australia (1 1/2 + 1 Credit Transfer Programme)

Mass Communication

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

50 , 950

3 سال

كارشناسي ارتباطات

Bachelor of Communication (Media Studies) (Honours)

50 , 950

3 سال

كارشناسي روابط عمومي

Bachelor of Communication (Public Relations) (Honours)

50 , 950

3 سال

كارشناسي ارتباطات بازاريابي

Bachelor of Communication (Marketing Communication) (Honours)

 

Postgraduate

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

ــــــــــــــــــ

3 سال

MBA

HUC Master of Business Administration

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد كارآفريني

HUC Master of Entrepreneurship

55 , 250

3 سال

كارشناسي ارشد  مالي و حسابداري

HUC Master of Accounting & Finance

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد

EMBA

HUC Master of Executive Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مديريت پروژه

HUC Master of Project Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد روانشناسي مديريت

HUC Master of Managerial Psychology

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مشاوره

HUC Masters in Counselling

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

HUC Master of Clinical Psychology

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد مديريت جرايم اقتصاد

HUC Master of Science in Economic Crime Management

ــــــــــــــــــ

3 سال

كارشناسي ارشد حسابداري

HUC Graduate Diploma in Accounting (GradDipAcct)

ــــــــــــــــــ

3 سال

DBA

HUC Doctor of Business Administration

 

Language Course

شهريه كل تحصيل

طول دوره

رشته

Program

1 , 400

1 ماه

زبان اسپانيايي

Spanish Language Integrated Program

1 , 400

1 ماه

زبان انگليسي

Certificate of Attendance - Intensive English

1 , 400

1 ماه

دوره هاي تابستاني آموزش زبان

English Summer Course

 

 

در صورت تمايل به انتقال به يكي از دانشگاه هاي اروپايي بايد هزينه مورد نظر در آن دانشگاه پرداخت گردد و هزينه انتقال به دانشگاه مبدا در نظر گرفته شود.

 

هزينه ثبت نام

هزينه درخواست

 500 رينگت

هزينه ثبت نام

3 , 000 رينگت

بيمه (ساليانه)

 300  رينگت

صدور ويزاي دانشجويي

 450  رينگت

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies