پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ليست هزينه دانشگاه APU
مقطع
شهریه
طول دوره
پیش دانشگاهی
16،900 رینگت
1 سال
دیپلم سال اول
16،900 رینگت
2 ساله
دیپلم سال دوم
18،500 رینگت

 

دانشکده

Computing & IT

Interactive Entertainment Technology

کارشناسی سال اول

24,000 رینگت

3 ساله

74,700

کارشناسی سال دوم

24,800 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,900 رینگت

 

 

دانشکده

BUSINESS AND MANAGEMENT

Animation & Visual Effects

Industrial Design & Brand Management

کارشناسی سال اول

23,500 رینگت

3 ساله

73,000

کارشناسی سال دوم

24,300 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,200 رینگت

 

 

دانشکده

Accounting, Finance and Quantitative Studies

کارشناسی سال اول

22,800 رینگت

3 ساله

70,200

کارشناسی سال دوم

23,200 رینگت

کارشناسی سال سوم

24,200 رینگت

 

 

SCHOOL OF ENGINEERING
کارشناسی سال اول
22,600 رینگت
4 ساله
92,800
کارشناسی سال دوم
22,600 رینگت
کارشناسی سال سوم
23,800 رینگت
کارشناسی سال چهارم