گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Mahsa

FACULTY OF BUSINESS, FINANCE & HOSPITALITY

دانشکده بازرگاني ، مالي و مهمان داری

هزینه تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

24,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت

Master of Business Administration

23,100

2 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (آنلاین)

Master of Business Administration (Online)

25,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (مدیریت بیمارستان)

Master of Business Administration (Hospital Management)

46,900

3 سال

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accounting (Hons)

46,900

3 سال

کارشناسی مدیریت تجارت

Bachelor of Business Administration

33,100

3 سال

کارشناسی مدیریت نفت و گاز

Bachelor of Oil and Gas Management (Hons)

39,350

3.5 سال

کارشناسی علوم مالی اسلامی

Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance

26,000

2 سال

دیپلم حسابداری

Diploma in Accounting

26,000

2 سال

دیپلم  مدیریت تجارت

Diploma in Business Administration

28,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت منابع انسانی

Diploma in Human Resource Management

30,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

30,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت رستوران

Diploma in Restaurant Management

26,000

2 سال

دیپلم بازاریابی

Diploma in Marketing

FACULTY OF DENTISTRY

دانشکده دندانپزشکی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

107,500

1 سال

کارشناسی ارشد علوم دهانی

Master of Orofacial Sciences

450,800

5 سال

دکتر جراحی دندانپزشکی

Doctor of Dental Surgery (DDS)

35,500

3 سال

دیپلم فناوری دندانپزشکی

Diploma in Dental Technology

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

83,500

4 سال

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی مکانیک

Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی عمران

Bachelor of Civil Engineering (Hons)

43,600

3 سال

کارشناسی فناوری اطلاعات

Bachelor of Information Technology (Hons)

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی مکانیک

Diploma in Mechanical Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی عمران

Diploma in Civil Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم در فناوری اطلاعات

Diploma in Information Technology

FACULTY OF HEALTH & SPORT SCIENCES

دانشکده بهداشت و علوم ورزشي

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

33,700

1 سال

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

Master of Physiotherapy

57,100

4 سال

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

Bachelor of Environment Health and Safety (Hons)

57,100

4 سال

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

Bachelor of Medical Imaging (Hons)

74,700

4 سال

کارشناسی فیزیوتراپی

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in Physiotherapy

35,500

3 سال

دیپلم تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

Diploma in Medical Imaging (Radiography)

35,500

3 سال

دیپلم بهداشت محیط

Diploma in Environmental Health

FACULTY OF MEDICINE

دانشکده پزشکی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

Master of Medical Science (Anatomy)

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

Master of Science in Public Health

433,500

5 سال

کارشناسی پزشکی و لیسانس جراحی

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

74,700

4 سال

کارشناسی علوم زیست پزشکی

Bachelor in Biomedical Sciences (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم فناوری آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Laboratory Technology

35,500

3 سال

دیپلم علوم پیراپزشکی

Diploma in Paramedical Science

FACULTY OF NURSING

دانشکده پرستاری

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

50,010

3 سال

دکترای پرستاری

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد پرستاری

Master of Nursing

52,100

2 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration)

57,100

4 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing

73,100

4سال

کارشناسی تمرین مراقبت های بهداشتی

Bachelor of Science (Hons) Health Care Practice

46,600

3 سال

کارشناسی مدیریت بیمارستان

Bachelor of Hospital Management (Hons)

29,700

1 سال

دیپلم پیشرفته مامایی

Advanced Diploma in Midwifery

29,700

1سال

دیپلم پیشرفته پرستاری کودکان

Advanced Diploma in Pediatric Nursing

35,500

3 سال

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

12,100

0.5 سال

گواهی اولیه پرستاری کلیه

Post Basic Certificate in Renal Nursing

FACULTY OF PHARMACY

دانشکده داروسازی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

61,300

3 سال

دکترای داروسازی

PhD in Pharmacy

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد داروسازی

Master in Pharmacy

97,100

4 سال

کارشناسی داروسازی

Bachelor of Pharmacy (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم داروسازی

Diploma in Pharmacy

CENTRE FOR PRE-UNIVERSITY STUDIES

 پیش دانشگاهی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی تجارت

Foundation in Business

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Mahsa

FACULTY OF BUSINESS, FINANCE & HOSPITALITY

دانشکده بازرگاني ، مالي و مهمان داری

هزینه تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

24,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت

Master of Business Administration

23,100

2 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (آنلاین)

Master of Business Administration (Online)

25,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (مدیریت بیمارستان)

Master of Business Administration (Hospital Management)

46,900

3 سال

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accounting (Hons)

46,900

3 سال

کارشناسی مدیریت تجارت

Bachelor of Business Administration

33,100

3 سال

کارشناسی مدیریت نفت و گاز

Bachelor of Oil and Gas Management (Hons)

39,350

3.5 سال

کارشناسی علوم مالی اسلامی

Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance

26,000

2 سال

دیپلم حسابداری

Diploma in Accounting

26,000

2 سال

دیپلم  مدیریت تجارت

Diploma in Business Administration

28,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت منابع انسانی

Diploma in Human Resource Management

30,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

30,500

2.5 سال

دیپلم مدیریت رستوران

Diploma in Restaurant Management

26,000

2 سال

دیپلم بازاریابی

Diploma in Marketing

FACULTY OF DENTISTRY

دانشکده دندانپزشکی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

107,500

1 سال

کارشناسی ارشد علوم دهانی

Master of Orofacial Sciences

450,800

5 سال

دکتر جراحی دندانپزشکی

Doctor of Dental Surgery (DDS)

35,500

3 سال

دیپلم فناوری دندانپزشکی

Diploma in Dental Technology

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

83,500

4 سال

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی مکانیک

Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی عمران

Bachelor of Civil Engineering (Hons)

43,600

3 سال

کارشناسی فناوری اطلاعات

Bachelor of Information Technology (Hons)

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی مکانیک

Diploma in Mechanical Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی عمران

Diploma in Civil Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

31,000

2.5 سال

دیپلم در فناوری اطلاعات

Diploma in Information Technology

FACULTY OF HEALTH & SPORT SCIENCES

دانشکده بهداشت و علوم ورزشي

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

33,700

1 سال

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

Master of Physiotherapy

57,100

4 سال

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

Bachelor of Environment Health and Safety (Hons)

57,100

4 سال

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

Bachelor of Medical Imaging (Hons)

74,700

4 سال

کارشناسی فیزیوتراپی

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in Physiotherapy

35,500

3 سال

دیپلم تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

Diploma in Medical Imaging (Radiography)

35,500

3 سال

دیپلم بهداشت محیط

Diploma in Environmental Health

FACULTY OF MEDICINE

دانشکده پزشکی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

Master of Medical Science (Anatomy)

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

Master of Science in Public Health

433,500

5 سال

کارشناسی پزشکی و لیسانس جراحی

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

74,700

4 سال

کارشناسی علوم زیست پزشکی

Bachelor in Biomedical Sciences (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم فناوری آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Laboratory Technology

35,500

3 سال

دیپلم علوم پیراپزشکی

Diploma in Paramedical Science

FACULTY OF NURSING

دانشکده پرستاری

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

50,010

3 سال

دکترای پرستاری

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد پرستاری

Master of Nursing

52,100

2 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration)

57,100

4 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing

73,100

4سال

کارشناسی تمرین مراقبت های بهداشتی

Bachelor of Science (Hons) Health Care Practice

46,600

3 سال

کارشناسی مدیریت بیمارستان

Bachelor of Hospital Management (Hons)

29,700

1 سال

دیپلم پیشرفته مامایی

Advanced Diploma in Midwifery

29,700

1سال

دیپلم پیشرفته پرستاری کودکان

Advanced Diploma in Pediatric Nursing

35,500

3 سال

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

12,100

0.5 سال

گواهی اولیه پرستاری کلیه

Post Basic Certificate in Renal Nursing

FACULTY OF PHARMACY

دانشکده داروسازی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

61,300

3 سال

دکترای داروسازی

PhD in Pharmacy

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد داروسازی

Master in Pharmacy

97,100

4 سال

کارشناسی داروسازی

Bachelor of Pharmacy (Hons)

35,500

3 سال

دیپلم داروسازی

Diploma in Pharmacy

CENTRE FOR PRE-UNIVERSITY STUDIES

 پیش دانشگاهی

هزینه تحصیل ( رینگت)

طول دوره

رشته

Program

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی تجارت

Foundation in Business

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies