گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
قانون جذب

 

 
چند زمانی است که در بین محافل و بین صاحب نظران عرصه ی روانشناسی و فلسفه و علوم ما بعدالطبیعه(متا فیزیک) و اخیرا در فیلم (راز)قانونی مطرح می شود بنام (قانون جذب/جاذبه) که در واقع این قانون بر افکار آدمی مافوق بر اعمال آن تاکید دارد.
قانون جذب می گوید ماآنچه را  جذب می کنیم که بیشترین فکر را به آن داریم و بر این نکته تاکید دارد که اگر بخواهیم به خواسته ای دست یابیم اگر همه افکار منفی را کنار زده و مطمئن باشیم که بدان خواهیم رسید این امر تحقق خواهد یافت.
به نظر این قانون مهمترین چیز در هر امری آن اندیشه ای است که نسبت به آن چیز داریم.اگر چیزی را در ذهن داریم و می خواهیم بدان دست یابیم نباید به جنبه های منفی ای که ممکن است ما را از نیل به آن هدف باز دارد بیاندیشیم.
بزرگترین دانشمندان و افراد موفق این قانون را به کار گرفته اند چرا که اگر به زندگی دانشمندان و اختراع ها توجه کنید با یک چیز شگفت انگیز مواجه خواهید شد و آن اینکه اکثر دانشمندان به این اختراعات به طور تصادفی دست یافته اند.
زمانی که ما با کسی  یا چیزی چه دور و چه نزدیک ارتباط داریم مغز ما شروع می کند به ساتر کردن امواجی در کل جهان هستی و همه ی کائنات این امواج را زمانیکه با ما مواجه می شوند دریافت می کنند.اگر ما امواج مثبتی از خود بفرستیم کنش ما واکنش مثبت دیگران را در پی خواهد داشت.
فرض کنید زمانیکه می خواهید با کسی ارتباط برقرار کنیم اگر بیاندیشیم که ممکن است طرف مقابل ما را طرد کند یا از ما خوشش نیاید یا نخواهد به ما رو نشان دهد به احتمال قوی با این برخورد مواجه خواهیم شد چرا که از یک جهت این امواج را به کائنات ارائه  داده ایم و از جهتی دیگر این حسی که در درون خود داریم در چهره ی ما نمایان خواهد بود.
انسان های خوشبین همواره در زندگی خود موفق اند.اگر ما در حالیکه در عین فقر حس کنیم ثروتمندیم روزی به آن نقطه خواهیم رسید اما اگر ما از این بترسیم که برای آینده ی خود برخی چیز ها را از زندگی خود حذف کنیم تا به یک هدفی برسیم موفق نخواهیم بود چرا که با حذف این عناصر از یک جهت به آنها و کائنات خوشبین نبوده ایم و از یک جهت امواج منفی خود را نسبت به آنها ساتر کرده ایم که ممکن است در تمام جهان هستی نفوذ کند.
قانون جذب به ما می گوید اگر چیزی را می خواهیم نباید هیچگونه محدودیتی برایش در ذهن خود قائل شویم.ما به واقع با ایجاد برخی سد هایی که در مقابل نیل به اهدافمان در ذهن خود می سازیم مانع از رسیدن خود به آن هدف می شویم.
قانون جذب از منظری دیگر همسو با اندیشه هایی افرا دو دانشمندان بسیاری است که تاکید دارند ما در زمان حال زندگی کنیم.این افراد می گویند گذشته دست یافتنی نیست و نمی توان آن را تغییر داد و آینده را نمی توان به دلخواه تغییر داد.بنابر این بهترین گزینه این است که زمان حال را به دلخواه خود بسازیم.اگر از زمان حال لذت ببریم آینده بر مراد دل ما خواهد بود.جذب به ما می گوید اگر با کائنات لج کنیم جهان هستی با ما لج خواهد کرد.
زمانی که ما در بدترین شرایط بتوانیم حال خوبی داشته باشیم کائنات به ما لبخند خواهد زد.
فرض کنید یک روز صبح که از خواب پا می شوید همه چیز باشما لج می کند اگر قرار باشد اینگونه احساس کنید روز شما تلف خواهد شد اما اگر با عینک خوشبینی بدان بنگرید همه چیز بر وفق مراد خواهد بود.
آنچه در واقع بر ما اثر می گذارد همه نیروی درونی ما یعنی اندیشه و طرز برخورد ما با هر چیزی است
 
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 
 

 

 
 
قانون جذب

 

 
چند زمانی است که در بین محافل و بین صاحب نظران عرصه ی روانشناسی و فلسفه و علوم ما بعدالطبیعه(متا فیزیک) و اخیرا در فیلم (راز)قانونی مطرح می شود بنام (قانون جذب/جاذبه) که در واقع این قانون بر افکار آدمی مافوق بر اعمال آن تاکید دارد.
قانون جذب می گوید ماآنچه را  جذب می کنیم که بیشترین فکر را به آن داریم و بر این نکته تاکید دارد که اگر بخواهیم به خواسته ای دست یابیم اگر همه افکار منفی را کنار زده و مطمئن باشیم که بدان خواهیم رسید این امر تحقق خواهد یافت.
به نظر این قانون مهمترین چیز در هر امری آن اندیشه ای است که نسبت به آن چیز داریم.اگر چیزی را در ذهن داریم و می خواهیم بدان دست یابیم نباید به جنبه های منفی ای که ممکن است ما را از نیل به آن هدف باز دارد بیاندیشیم.
بزرگترین دانشمندان و افراد موفق این قانون را به کار گرفته اند چرا که اگر به زندگی دانشمندان و اختراع ها توجه کنید با یک چیز شگفت انگیز مواجه خواهید شد و آن اینکه اکثر دانشمندان به این اختراعات به طور تصادفی دست یافته اند.
زمانی که ما با کسی  یا چیزی چه دور و چه نزدیک ارتباط داریم مغز ما شروع می کند به ساتر کردن امواجی در کل جهان هستی و همه ی کائنات این امواج را زمانیکه با ما مواجه می شوند دریافت می کنند.اگر ما امواج مثبتی از خود بفرستیم کنش ما واکنش مثبت دیگران را در پی خواهد داشت.
فرض کنید زمانیکه می خواهید با کسی ارتباط برقرار کنیم اگر بیاندیشیم که ممکن است طرف مقابل ما را طرد کند یا از ما خوشش نیاید یا نخواهد به ما رو نشان دهد به احتمال قوی با این برخورد مواجه خواهیم شد چرا که از یک جهت این امواج را به کائنات ارائه  داده ایم و از جهتی دیگر این حسی که در درون خود داریم در چهره ی ما نمایان خواهد بود.
انسان های خوشبین همواره در زندگی خود موفق اند.اگر ما در حالیکه در عین فقر حس کنیم ثروتمندیم روزی به آن نقطه خواهیم رسید اما اگر ما از این بترسیم که برای آینده ی خود برخی چیز ها را از زندگی خود حذف کنیم تا به یک هدفی برسیم موفق نخواهیم بود چرا که با حذف این عناصر از یک جهت به آنها و کائنات خوشبین نبوده ایم و از یک جهت امواج منفی خود را نسبت به آنها ساتر کرده ایم که ممکن است در تمام جهان هستی نفوذ کند.
قانون جذب به ما می گوید اگر چیزی را می خواهیم نباید هیچگونه محدودیتی برایش در ذهن خود قائل شویم.ما به واقع با ایجاد برخی سد هایی که در مقابل نیل به اهدافمان در ذهن خود می سازیم مانع از رسیدن خود به آن هدف می شویم.
قانون جذب از منظری دیگر همسو با اندیشه هایی افرا دو دانشمندان بسیاری است که تاکید دارند ما در زمان حال زندگی کنیم.این افراد می گویند گذشته دست یافتنی نیست و نمی توان آن را تغییر داد و آینده را نمی توان به دلخواه تغییر داد.بنابر این بهترین گزینه این است که زمان حال را به دلخواه خود بسازیم.اگر از زمان حال لذت ببریم آینده بر مراد دل ما خواهد بود.جذب به ما می گوید اگر با کائنات لج کنیم جهان هستی با ما لج خواهد کرد.
زمانی که ما در بدترین شرایط بتوانیم حال خوبی داشته باشیم کائنات به ما لبخند خواهد زد.
فرض کنید یک روز صبح که از خواب پا می شوید همه چیز باشما لج می کند اگر قرار باشد اینگونه احساس کنید روز شما تلف خواهد شد اما اگر با عینک خوشبینی بدان بنگرید همه چیز بر وفق مراد خواهد بود.
آنچه در واقع بر ما اثر می گذارد همه نیروی درونی ما یعنی اندیشه و طرز برخورد ما با هر چیزی است
 
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.