پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
لیست رشته و هزینه کارشناسیOUM دانشگاه 

لیست رشته و هزینه کارشناسی OUM
طول دوره
شهریه کل تحصیل
نام رشته
نام دانشکده
4 سال
9,990
دیپلم مطالعات اسلامی با آموزش
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
4 سال
11,520
دیپلم مدیریت منابع انسانی
دانشکده مدیریت و تجارت
4 سال
11,520
دیپلم مدیریت
دانشکده مدیریت و تجارت
4 سال
11,520
دیپلم آموزش کودکان خردسال
دانشکده آموزش و زبان
4 سال
11,520
دیپلم فن آوری اطلاعات
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
1 سال
8,372
دیپلم پیشرفته روش شناسی آموزش
دانشکده پرستاری و علوم سلامت
سال
8,700
دیپلم تحصیلات تکمیلی آموزش
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
21,894
کارشناسی ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,372
کارشناسی مطالعات اسلامی (مدیریت اسلامی)
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,480
کارشناسی علوم سیاسی
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,360
کارشناسی روانشناسی
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
27,192
کارشناسی حسابداری
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
27,192
BBA
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
21,600
کارشناسی اقتصاد
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,840
کارشناسی مدیریت منابع انسانی
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,840
کارشناسی مدیریت
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,723
کارشناسی   بازاریابی
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,720
کارشناسی آموزش کودکان خردسال
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
24,600
کارشناسی آموزش (مدیریت آموزشی)
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
24,720
کارشناسی آموزش (TESL)
دانشکده آموزش و زبان
 5 سال
21,480
کارشناسی مطالعات انگلیسی
دانشکده آموزش و زبان
 5 سال
24,720
کارشناسی فن آوری اطلاعات
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
 5 سال
24,800
کارشناسی فن آوری اطلاعات و محاسبه شبکه
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
4 سال
21,000
کارشناسی فن آوری مالتی مدیا
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
 5 سال
24,600
کارشناسی آموزش (ریاضیات)
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
21,480
کارشناسی مدیریت تولید
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
22,080
کارشناسی مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
22,080
کارشناسی علوم ورزشی
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
24,720
کارشناسی مدیریت فن آوری
دانشکده فن آوری و علوم
 2 سال
25,714
کارشناسی علوم پرستاری
دانشکده پرستاری و علوم سلامت
 

 

 

 

 

 

 
 
لیست رشته و هزینه کارشناسیOUM دانشگاه 

لیست رشته و هزینه کارشناسی OUM
طول دوره
شهریه کل تحصیل
نام رشته
نام دانشکده
4 سال
9,990
دیپلم مطالعات اسلامی با آموزش
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
4 سال
11,520
دیپلم مدیریت منابع انسانی
دانشکده مدیریت و تجارت
4 سال
11,520
دیپلم مدیریت
دانشکده مدیریت و تجارت
4 سال
11,520
دیپلم آموزش کودکان خردسال
دانشکده آموزش و زبان
4 سال
11,520
دیپلم فن آوری اطلاعات
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
1 سال
8,372
دیپلم پیشرفته روش شناسی آموزش
دانشکده پرستاری و علوم سلامت
سال
8,700
دیپلم تحصیلات تکمیلی آموزش
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
21,894
کارشناسی ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,372
کارشناسی مطالعات اسلامی (مدیریت اسلامی)
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,480
کارشناسی علوم سیاسی
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
21,360
کارشناسی روانشناسی
دانشکده علوم اجتماعی کاربردی
5 سال
27,192
کارشناسی حسابداری
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
27,192
BBA
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
21,600
کارشناسی اقتصاد
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,840
کارشناسی مدیریت منابع انسانی
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,840
کارشناسی مدیریت
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,723
کارشناسی   بازاریابی
دانشکده مدیریت و تجارت
5 سال
24,720
کارشناسی آموزش کودکان خردسال
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
24,600
کارشناسی آموزش (مدیریت آموزشی)
دانشکده آموزش و زبان
5 سال
24,720
کارشناسی آموزش (TESL)
دانشکده آموزش و زبان
 5 سال
21,480
کارشناسی مطالعات انگلیسی
دانشکده آموزش و زبان
 5 سال
24,720
کارشناسی فن آوری اطلاعات
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
 5 سال
24,800
کارشناسی فن آوری اطلاعات و محاسبه شبکه
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
4 سال
21,000
کارشناسی فن آوری مالتی مدیا
دانشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالتی مدیا
 5 سال
24,600
کارشناسی آموزش (ریاضیات)
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
21,480
کارشناسی مدیریت تولید
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
22,080
کارشناسی مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
22,080
کارشناسی علوم ورزشی
دانشکده فن آوری و علوم
 5 سال
24,720
کارشناسی مدیریت فن آوری
دانشکده فن آوری و علوم
 2 سال
25,714
کارشناسی علوم پرستاری
دانشکده پرستاری و علوم سلامت
 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies