پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

لیست رشته و شهریه دانشگاه AEU

 

لیست رشته و شهریه دانشگاه AEU
رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد آموزش
1
9
3
1,260
90
1000
150
2,500
2
9
3
1,260
90
0
150
1,500
3
9
3
1,260
90
0
150
1,500
4
9
3
1,260
90
0
150
1,500
5
6
2
840
60
0
150
1,050
-
-
42
14
5,880
420
1000
750
8,050

  

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
MBA
1
9
3
1,440
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,440
90
0
150
1,680
3
9
3
1,440
90
0
150
1,680
4
9
3
1,440
90
0
150
1,680
5
6
2
960
60
0
150
1,170
6
6
1
960
30
0
150
1,140
-
-
48
15
7,680
450
1000
900
10,030

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
1
9
3
1,440
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,440
90
0
150
1,680
3
9
3
1,440
90
0
150
1,680
4
9
3
1,440
90
0
150
1,680
5
6
2
960
60
0
150
1,170
6
6
1
960
30
0
150
1,140
-
-
48
15
7,680
450
1000
900
10,030

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات
1
9
3
1,260
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,260
90
0
150
1,680
3
9
3
1,260
90
0
150
1,680
4
9
3
1,260
90
0
150
1,680
5
6
2
840
60
0
150
1,170
6
6
1
840
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,720
450
1000
900
9,070

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت
1
9
3
1,170
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,170
90
0
150
1,680
3
9
3
1,170
90
0
150
1,680
4
9
3
1,170
90
0
150
1,680
5
6
2
780
60
0
150
1,170
6
6
1
780
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,240
450
1000
900
8,590

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت علوم
1
9
3
1,170
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,170
90
0
150
1,680
3
9
3
1,170
90
0
150
1,680
4
9
3
1,170
90
0
150
1,680
5
6
2
780
60
0
150
1,170
6
6
1
780
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,240
450
1000
900
8,590

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
دیپلم آموزش تحصیلات تکمیلی
1
9
3
900
90
1000
150
2,140
2
6
2
600
60
0
150
810
3
9
3
900
90
0
150
1,140
4
6
2
600
60
0
150
810
-
30
10
3,000
300
1000
600
4,900

 

رشته
سال
شهریه تحقیق (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه سالانه(دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد علوم (به صورت تحقیق)
1
6,800
1000
450
8,250
2
6,800
1000
450
8,250

 

رشته
سال
شهریه تحقیق (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه سالانه(دلار)
کل هزینه ها (دلار)
دکترا (DBA / آموزش / فن آوری اطلاعات و ارتباطات)
1
3,000
1000
450
4,450
2
3,000
0
450
3,450
3
3,000
0
450
3,450
4
3,000
0
450
3,450
-
-
12,000
1000
800،1
14,800

 

 

 

 

 

لیست رشته و شهریه دانشگاه AEU

 

لیست رشته و شهریه دانشگاه AEU
رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد آموزش
1
9
3
1,260
90
1000
150
2,500
2
9
3
1,260
90
0
150
1,500
3
9
3
1,260
90
0
150
1,500
4
9
3
1,260
90
0
150
1,500
5
6
2
840
60
0
150
1,050
-
-
42
14
5,880
420
1000
750
8,050

  

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
MBA
1
9
3
1,440
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,440
90
0
150
1,680
3
9
3
1,440
90
0
150
1,680
4
9
3
1,440
90
0
150
1,680
5
6
2
960
60
0
150
1,170
6
6
1
960
30
0
150
1,140
-
-
48
15
7,680
450
1000
900
10,030

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
1
9
3
1,440
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,440
90
0
150
1,680
3
9
3
1,440
90
0
150
1,680
4
9
3
1,440
90
0
150
1,680
5
6
2
960
60
0
150
1,170
6
6
1
960
30
0
150
1,140
-
-
48
15
7,680
450
1000
900
10,030

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات
1
9
3
1,260
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,260
90
0
150
1,680
3
9
3
1,260
90
0
150
1,680
4
9
3
1,260
90
0
150
1,680
5
6
2
840
60
0
150
1,170
6
6
1
840
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,720
450
1000
900
9,070

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت
1
9
3
1,170
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,170
90
0
150
1,680
3
9
3
1,170
90
0
150
1,680
4
9
3
1,170
90
0
150
1,680
5
6
2
780
60
0
150
1,170
6
6
1
780
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,240
450
1000
900
8,590

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد مدیریت علوم
1
9
3
1,170
90
1000
150
2,680
2
9
3
1,170
90
0
150
1,680
3
9
3
1,170
90
0
150
1,680
4
9
3
1,170
90
0
150
1,680
5
6
2
780
60
0
150
1,170
6
6
1
780
30
0
150
1,140
-
-
48
15
6,240
450
1000
900
8,590

 

رشته
ترم
تعداد واحدها
تعداد دروس
شهریه تحصیلی (دلار)
هزینه ارزیابی (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه ترم (دلار)
کل هزینه ها (دلار)
دیپلم آموزش تحصیلات تکمیلی
1
9
3
900
90
1000
150
2,140
2
6
2
600
60
0
150
810
3
9
3
900
90
0
150
1,140
4
6
2
600
60
0
150
810
-
30
10
3,000
300
1000
600
4,900

 

رشته
سال
شهریه تحقیق (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه سالانه(دلار)
کل هزینه ها (دلار)
کارشناسی ارشد علوم (به صورت تحقیق)
1
6,800
1000
450
8,250
2
6,800
1000
450
8,250

 

رشته
سال
شهریه تحقیق (دلار)
شهریه پذیرش (دلار)
شهریه سالانه(دلار)
کل هزینه ها (دلار)
دکترا (DBA / آموزش / فن آوری اطلاعات و ارتباطات)
1
3,000
1000
450
4,450
2
3,000
0
450
3,450
3
3,000
0
450
3,450
4
3,000
0
450
3,450
-
-
12,000
1000
800،1
14,800

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies