گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
دوره خدمات سرویس رمپ پروازی کالج بین المللی یایاسان
 
 
اهداف :
آشنا کردندانش آموزان با کارهای مختلفی که پیش از پرواز انجام میشود و ارائه دانش و مهارتهای پایه و اساسی، در مورد فرایندهایی که باید توسط کارکنان بر روی زمین برای سرویس کردن هواپیمای پارک شده انجام شود.
 
اهمیت:
این دوره بازرسی ایمنی یاتا (IATA) را برای الزامات آموزش عملیات زمینی (ISAGO) به منظور صدور گواهینامه "ارائه خدمات بر روی زمین" کامل میکند.
 
دروس خدمات رمپ فرودگاهی
مقدمه ای بر خدمات فرودگاهی
فرودگاه چگونه کار میکند
بار گیری و تخلیه هواپیما
راه اندازی هواپیما
پذیرایی در هواپیما
تمیز کردن هواپیما
ایمنی پرواز
امنیت پرواز
آینده صنعت
 
درس ۱ : مقدمه ای بر خدمات فرودگاهی
اهداف:
تشریح خدمات فرودگاهی و اهمیت ان در صنعت هوا پیمایی (درس ۱)
تشریح پیشرفت در خدمات هوایی (درس ۲)
تشریح قابلیتهای کلیدی صنعت هواپیمایی و تاثیر ان بر ارائه خدمات فرودگاهی (درس ۳)
 
درس ۲ : فرودگاه چگونه کار میکند
اهداف:
تعریف اصطلاح "فرودگاه" و توصیف ویژگی های مرتبط با ان (درس ۱)
تشریح انواع کارکنان فرودگاه (درس ۲)
تشریح پروسه پذیرش مسافران و بارهایشان در فرودگاه (درس ۳)
تشریح پروسه بارگیری در فرودگاه (درس ۴)
 
درس ۳ : بارگیری و تخلیه هواپیما
اهداف:
تشریح نحوه تقسیم و موازنه بارها در هواپیما (درس ۱)
تشریح نحوه بارگیری و تخلیه در یک هواپیمای باریک پیکر (درس ۲)
تشریح نحوه بارگیری و تخلیه در یک هواپیما پهن پیکر باربری (درس ۳)
تشریح نحوه بارگیری کالاهای خطرناک و اشیاء پر خطر (درس۴)
 
درس ۴ : راه اندازی هواپیما
اهداف:
تشریح فرایند ورود هواپیما (درس۱)
تشریح نحوه کشیدن هواپیما به سمت جایگاه گیت ها (درس ۲)
تشریح خدمات ارائه شده در زمان پارک موقت هواپیما (درس ۳)
تشریح فرایند یخ زدایی و ضد یخ کردن (درس ۴)
 
درس ۵ : پذیرایی در هواپیما
اهداف:
تشریح سرویسهای پذیرایی عادی هواپیما (درس ۱)
تشریح مراحل تحویل ملزومات پذیرایی در هواپیما (درس ۲)
تشریح فرایند پذیرایی در هواپیما (درس ۳)
 
درس ۶ : تمیز کردن هواپیما
اهداف:
بر شمردن و تشریح ۴ نوع روش تمیز کردن هواپیما (درس ۱)
بر شمردن و تشریح مراحل دخیل در تمیز کردن کابین خلبان (درس ۲)
بر شمردن و تشریح مراحل دخیل ارائه خدمات برای آب آشامیدنی (درس ۳)
بر شمردن و تشریح مراحل ارائه خدمات برای سرویس بهداشتی (درس ۴)
 
درس ۷ : ایمنی پرواز
اهداف:
تشریح وظایف و مسولیت ها برای حصول اطمینان از ایمنی پرواز (درس ۱)
تشریح تهدیدات خاص برای ایمنی پرواز وانجام اقدامات احتیاطی مناسب (درس ۲)
تشریح نحوه واکنش در مواقع اضطراری (درس ۳)
تشریح نحوه گزارش وارد شدن صدمه به هواپیما (درس ۴)
 
درس ۸ : امنیت پرواز
اهداف:
تشریح وظایف و مسولیت ها برای امنیت پرواز (درس ۱)
تشریح مراحل امنیتی که باید توسط فرودگاه انجام شود (درس۲)
 
درس ۹ : آینده صنعت
اهداف:
تشریح روند آتی در تامین خدمات هوایی رمپ (درس ۱)
تشریح احتمالات برای اشتغال در زمینه هواپیمایی (درس ۲)
 
 
 

 
 
 
دوره خدمات سرویس رمپ پروازی کالج بین المللی یایاسان
 
 
اهداف :
آشنا کردندانش آموزان با کارهای مختلفی که پیش از پرواز انجام میشود و ارائه دانش و مهارتهای پایه و اساسی، در مورد فرایندهایی که باید توسط کارکنان بر روی زمین برای سرویس کردن هواپیمای پارک شده انجام شود.
 
اهمیت:
این دوره بازرسی ایمنی یاتا (IATA) را برای الزامات آموزش عملیات زمینی (ISAGO) به منظور صدور گواهینامه "ارائه خدمات بر روی زمین" کامل میکند.
 
دروس خدمات رمپ فرودگاهی
مقدمه ای بر خدمات فرودگاهی
فرودگاه چگونه کار میکند
بار گیری و تخلیه هواپیما
راه اندازی هواپیما
پذیرایی در هواپیما
تمیز کردن هواپیما
ایمنی پرواز
امنیت پرواز
آینده صنعت
 
درس ۱ : مقدمه ای بر خدمات فرودگاهی
اهداف:
تشریح خدمات فرودگاهی و اهمیت ان در صنعت هوا پیمایی (درس ۱)
تشریح پیشرفت در خدمات هوایی (درس ۲)
تشریح قابلیتهای کلیدی صنعت هواپیمایی و تاثیر ان بر ارائه خدمات فرودگاهی (درس ۳)
 
درس ۲ : فرودگاه چگونه کار میکند
اهداف:
تعریف اصطلاح "فرودگاه" و توصیف ویژگی های مرتبط با ان (درس ۱)
تشریح انواع کارکنان فرودگاه (درس ۲)
تشریح پروسه پذیرش مسافران و بارهایشان در فرودگاه (درس ۳)
تشریح پروسه بارگیری در فرودگاه (درس ۴)
 
درس ۳ : بارگیری و تخلیه هواپیما
اهداف:
تشریح نحوه تقسیم و موازنه بارها در هواپیما (درس ۱)
تشریح نحوه بارگیری و تخلیه در یک هواپیمای باریک پیکر (درس ۲)
تشریح نحوه بارگیری و تخلیه در یک هواپیما پهن پیکر باربری (درس ۳)
تشریح نحوه بارگیری کالاهای خطرناک و اشیاء پر خطر (درس۴)
 
درس ۴ : راه اندازی هواپیما
اهداف:
تشریح فرایند ورود هواپیما (درس۱)
تشریح نحوه کشیدن هواپیما به سمت جایگاه گیت ها (درس ۲)
تشریح خدمات ارائه شده در زمان پارک موقت هواپیما (درس ۳)
تشریح فرایند یخ زدایی و ضد یخ کردن (درس ۴)
 
درس ۵ : پذیرایی در هواپیما
اهداف:
تشریح سرویسهای پذیرایی عادی هواپیما (درس ۱)
تشریح مراحل تحویل ملزومات پذیرایی در هواپیما (درس ۲)
تشریح فرایند پذیرایی در هواپیما (درس ۳)
 
درس ۶ : تمیز کردن هواپیما
اهداف:
بر شمردن و تشریح ۴ نوع روش تمیز کردن هواپیما (درس ۱)
بر شمردن و تشریح مراحل دخیل در تمیز کردن کابین خلبان (درس ۲)
بر شمردن و تشریح مراحل دخیل ارائه خدمات برای آب آشامیدنی (درس ۳)
بر شمردن و تشریح مراحل ارائه خدمات برای سرویس بهداشتی (درس ۴)
 
درس ۷ : ایمنی پرواز
اهداف:
تشریح وظایف و مسولیت ها برای حصول اطمینان از ایمنی پرواز (درس ۱)
تشریح تهدیدات خاص برای ایمنی پرواز وانجام اقدامات احتیاطی مناسب (درس ۲)
تشریح نحوه واکنش در مواقع اضطراری (درس ۳)
تشریح نحوه گزارش وارد شدن صدمه به هواپیما (درس ۴)
 
درس ۸ : امنیت پرواز
اهداف:
تشریح وظایف و مسولیت ها برای امنیت پرواز (درس ۱)
تشریح مراحل امنیتی که باید توسط فرودگاه انجام شود (درس۲)
 
درس ۹ : آینده صنعت
اهداف:
تشریح روند آتی در تامین خدمات هوایی رمپ (درس ۱)
تشریح احتمالات برای اشتغال در زمینه هواپیمایی (درس ۲)
 
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies