گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
دوره مدیریت عملیات زمینی کالج بین المللی یایاسان
 
 
اهداف:
امروزه برای مدیریت موفق ایستگاه های کنترل زمینی ، مدیریت موثر، ایمن و قابل اعتماد از نکات بسیار مهم و کلیدیست. دانشجویانی که برای دریافت این گواهینامه این دوره را میگذرانند موارد مرتبط با کار در محیطی متکی بر کار فردی و برون سپری کارهارا می آموزند. همچنین این نکته را که چگونه قراردادهای رده خدماتی میتوانند هزینه را پایین آورده و کیفیت را افزایش دهند را تجربه میکنند . این دوره همچینی مباحث مهم سیستمهای مدیریت امنیتی و بهترین روش ها برای ایمنی در کار و جلوگیری از خرابکاری را می آموزند.
 
درس های دوره عملیات مدیریت روی زمین
۱) وظایف و نقش مدیر ایستگاه زمینی
۲) امنیت در خط هوایی و فرودگاه
۳) پیشگیری از خرابکاری
۴) ایمنی هوایی
۵) مدیریت خدمات بار
۶) مدیریت خدمات به مسافرین
۷) مهمانداری پرواز
۸) خدمات قراردادها برای خطوط هواپیمایی دیگر
۹) مدیریت مردم
 
درس ۱: نقش و وظایف مدیر زمینی
اهداف:
۱) ایستگاه زمینی چیست؟
۲) نقش مدیر ایستگاه زمینی
۳) وظایف یک مدیر ایستگاه زمینی
۴) هماهنگی همکاری ها با ارگان های دیگر
۵) کلیات مدیریت زمینی
۶) سلامتی و ایمنی در کار (OH&S)
۷) برنامه ریزی در شرایط اضطراری
۸) اصول بودجه ریزی و کنترل هزینه
۹) برنامه های کنترل کیفیت ایستگاهی و شرکتی – ممیزی و گزارش
 
درس ۲: ایمنی پرواز و فرودگاه
اهداف:
۱) نیاز به امنیت پروازی
۲) نقش ICAO در امنیت
۳) نقش نیروی امنیت پرواز در امنیت
۴) نقش فرودگاه ها در امنیت
۵) بازرسی مسافران و بار
۶) نقش امنیت و وازاوف در فرودگاه ها
۷) نقش IATA در امنیت
۸) نقش خط پروازی در امنیت
۹) مدیریت امنیت خط پروازی
۱۰) مدیریت سیستم امنیتی (SEMS) بر عوامل پروازی – جانبه های برنامه های امنیت خط پرواز
۱۱) نقش مدیرت ایستگاه زمینی در امنیت 148
۱۲) آموزش های امنیتی
۱۳) چالش های امنیتی پروازی و فرودگاهی
 
درس ۳: پیشگیری از تقلب
اهداف:
۱) خرابکاری یا تقلب چیست و چگونه رخ میدهد؟
۲) سفارش بلیتهای پیش پرداختی متقلبانه از طرف آژانس های مسافرتی
۳) سوء استفاده از تخفیف کسی که زیاد پرواز میکند
۴) تقلب با کارت اعتباری
۵) تقلب در تعرفه ها
۶) تقلب در بار
۷) خرابکاری الکترونیکی
 
درس ۴: ایمنی ترمینال پروازی
اهداف:
۱) مدیریت و ارتقا ایمنی
۲) ایمنی در ترمینال پروازی
۳) اقدامات احتیاطی ایمنی
۴) وضعیت اضطراری
۵) صدمه به اشیاء خارجی
 
درس ۵: مدیریت خدمات بار
اهداف:
۱) خدمات باز
۲) امنیت بار
۳) برچسب های بار
۴) مراحل خدمات باز
۵) کاهش اشتباه در بارگیری
۶) کمیته بار محلی
۷) مدیریت بارگیری در رهیابی (WorldTracer®)
۸) هزینه های موقت
۹) هزینه های تحویل
۱۰) تحویل بار
۱۱) صدمه به بار
۱۲) دزدی جزیی
۱۳) گم شدن بار
۱۴) بخش بندی ادعا
 
درس ۶: مدیریت اداره مسافرین
اهداف:
۱) ساده سازی اداره مسافرین
۲) اداره اختصاصی مسافرین
۳) مسافرین معلول حرکتی (PRM)
۴) IROPS و تاخیرها / اداره کنسل کردن
 
درس ۷: مهمانداری پرواز
اهداف:
۱) مهمانداری پروازی امروزی چیست؟
۲) جانبه های مهم عملیاتی
۳) کنترل هزینه
۴) ممیزی بهداشتی و تضمین کیفیت مهمانداری (ICQA)
۵) نقش IATA در مهمانداری
 
درس ۸: اداره قراردادها و خدمات دیگر خطوط هوایی
اهداف:
۱) توسعه SGHA
۲) نقش مدیریت ایستگاه زمین
۳) قرارداد اصلی
۴) ضمیمه A
۵) ضمیمه B
۶) فرآیند سده سازی شده
۷) مفاد SGHA
۸) نمونه های دیگری از اداره قراردادها
۹) استانداردهای خدمات تحویل و قراردادها
۱۰) مسولیت و غرامت
 
درس ۹: مدیریت مردم
اهداف:
۱) مدیریت موثر مردم
۲) طراحی ساختار سازمانی برای ایستگاه زمینی
۳) ست کردن هدف برای مرکز زمینی و کارکنان
۴) ارتباطات
۵) تفویض موثر مسولیت
۶) بررسی و ارزیابی بازدهی
۷) حال مشکلات
۸) انگیزه بخشی به مردم
 
 

 
 
 
دوره مدیریت عملیات زمینی کالج بین المللی یایاسان
 
 
اهداف:
امروزه برای مدیریت موفق ایستگاه های کنترل زمینی ، مدیریت موثر، ایمن و قابل اعتماد از نکات بسیار مهم و کلیدیست. دانشجویانی که برای دریافت این گواهینامه این دوره را میگذرانند موارد مرتبط با کار در محیطی متکی بر کار فردی و برون سپری کارهارا می آموزند. همچنین این نکته را که چگونه قراردادهای رده خدماتی میتوانند هزینه را پایین آورده و کیفیت را افزایش دهند را تجربه میکنند . این دوره همچینی مباحث مهم سیستمهای مدیریت امنیتی و بهترین روش ها برای ایمنی در کار و جلوگیری از خرابکاری را می آموزند.
 
درس های دوره عملیات مدیریت روی زمین
۱) وظایف و نقش مدیر ایستگاه زمینی
۲) امنیت در خط هوایی و فرودگاه
۳) پیشگیری از خرابکاری
۴) ایمنی هوایی
۵) مدیریت خدمات بار
۶) مدیریت خدمات به مسافرین
۷) مهمانداری پرواز
۸) خدمات قراردادها برای خطوط هواپیمایی دیگر
۹) مدیریت مردم
 
درس ۱: نقش و وظایف مدیر زمینی
اهداف:
۱) ایستگاه زمینی چیست؟
۲) نقش مدیر ایستگاه زمینی
۳) وظایف یک مدیر ایستگاه زمینی
۴) هماهنگی همکاری ها با ارگان های دیگر
۵) کلیات مدیریت زمینی
۶) سلامتی و ایمنی در کار (OH&S)
۷) برنامه ریزی در شرایط اضطراری
۸) اصول بودجه ریزی و کنترل هزینه
۹) برنامه های کنترل کیفیت ایستگاهی و شرکتی – ممیزی و گزارش
 
درس ۲: ایمنی پرواز و فرودگاه
اهداف:
۱) نیاز به امنیت پروازی
۲) نقش ICAO در امنیت
۳) نقش نیروی امنیت پرواز در امنیت
۴) نقش فرودگاه ها در امنیت
۵) بازرسی مسافران و بار
۶) نقش امنیت و وازاوف در فرودگاه ها
۷) نقش IATA در امنیت
۸) نقش خط پروازی در امنیت
۹) مدیریت امنیت خط پروازی
۱۰) مدیریت سیستم امنیتی (SEMS) بر عوامل پروازی – جانبه های برنامه های امنیت خط پرواز
۱۱) نقش مدیرت ایستگاه زمینی در امنیت 148
۱۲) آموزش های امنیتی
۱۳) چالش های امنیتی پروازی و فرودگاهی
 
درس ۳: پیشگیری از تقلب
اهداف:
۱) خرابکاری یا تقلب چیست و چگونه رخ میدهد؟
۲) سفارش بلیتهای پیش پرداختی متقلبانه از طرف آژانس های مسافرتی
۳) سوء استفاده از تخفیف کسی که زیاد پرواز میکند
۴) تقلب با کارت اعتباری
۵) تقلب در تعرفه ها
۶) تقلب در بار
۷) خرابکاری الکترونیکی
 
درس ۴: ایمنی ترمینال پروازی
اهداف:
۱) مدیریت و ارتقا ایمنی
۲) ایمنی در ترمینال پروازی
۳) اقدامات احتیاطی ایمنی
۴) وضعیت اضطراری
۵) صدمه به اشیاء خارجی
 
درس ۵: مدیریت خدمات بار
اهداف:
۱) خدمات باز
۲) امنیت بار
۳) برچسب های بار
۴) مراحل خدمات باز
۵) کاهش اشتباه در بارگیری
۶) کمیته بار محلی
۷) مدیریت بارگیری در رهیابی (WorldTracer®)
۸) هزینه های موقت
۹) هزینه های تحویل
۱۰) تحویل بار
۱۱) صدمه به بار
۱۲) دزدی جزیی
۱۳) گم شدن بار
۱۴) بخش بندی ادعا
 
درس ۶: مدیریت اداره مسافرین
اهداف:
۱) ساده سازی اداره مسافرین
۲) اداره اختصاصی مسافرین
۳) مسافرین معلول حرکتی (PRM)
۴) IROPS و تاخیرها / اداره کنسل کردن
 
درس ۷: مهمانداری پرواز
اهداف:
۱) مهمانداری پروازی امروزی چیست؟
۲) جانبه های مهم عملیاتی
۳) کنترل هزینه
۴) ممیزی بهداشتی و تضمین کیفیت مهمانداری (ICQA)
۵) نقش IATA در مهمانداری
 
درس ۸: اداره قراردادها و خدمات دیگر خطوط هوایی
اهداف:
۱) توسعه SGHA
۲) نقش مدیریت ایستگاه زمین
۳) قرارداد اصلی
۴) ضمیمه A
۵) ضمیمه B
۶) فرآیند سده سازی شده
۷) مفاد SGHA
۸) نمونه های دیگری از اداره قراردادها
۹) استانداردهای خدمات تحویل و قراردادها
۱۰) مسولیت و غرامت
 
درس ۹: مدیریت مردم
اهداف:
۱) مدیریت موثر مردم
۲) طراحی ساختار سازمانی برای ایستگاه زمینی
۳) ست کردن هدف برای مرکز زمینی و کارکنان
۴) ارتباطات
۵) تفویض موثر مسولیت
۶) بررسی و ارزیابی بازدهی
۷) حال مشکلات
۸) انگیزه بخشی به مردم
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies