گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد
ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


شروع ترم و هزینه های  مدرسه بین المللی SRI UTAMA

 

 

 تقویم  ترم های مدرسه بین المللی سری اوتاما 

 

سال اول

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,004

4,004

4,004

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

5,292

4,774

4,774

 

سال دوم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,004

4,004

4,004

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

5,292

4,774

4,774

 

سال سوم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,840

4,840

4,840

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,128

5,610 5,610
 

سال چهارم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215 6,215
 

سال پنجم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215

6,215

 

سال ششم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215

6,215

 

سال هفتم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال هشتم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال نهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال دهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,633

6,633

6,633

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,921

7,403

7,403

 

سال یازدهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

9,950

9,950

-

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

-

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

11,238

10,720

-

 
 لیست  مدارک برای ثبت نام هر دانش آموز که  زمان ثبت نام  باید ارائه شود :

 

1-       فتوکپی گواهی تولد دانش آموز

2-       فتوکپی پاسپورت دانش آموز ( با عکس و مهر ورود اخیر به مالزی)

3-       فتوکپی پاسپورت پدر و مادر ( با عکس و مهر ورود اخیر به مالزی)

4-       گواهی فوت پدر و مادر (در صورت وجود)

5-       عکس دانش آموز پاسپورت سایز (4 قطعه)

6-       عکس مادر پاسپورت سایز (1 قطعه)

7-       کپی تایید شده از کارنامه سال قبل

8-       کپی تایید شده از گواهی مدرسه سال قبل

 

 

 

مدرسه از دوشنبه تا جمعه بین 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر باز است . برای ناهار بین  12:45 تا 2 بعد از ظهر تعطیل می باشد 

 

 

 

 


شروع ترم و هزینه های  مدرسه بین المللی SRI UTAMA

 

 

 تقویم  ترم های مدرسه بین المللی سری اوتاما 

 

سال اول

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,004

4,004

4,004

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

5,292

4,774

4,774

 

سال دوم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,004

4,004

4,004

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

5,292

4,774

4,774

 

سال سوم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

4,840

4,840

4,840

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,128

5,610 5,610
 

سال چهارم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215 6,215
 

سال پنجم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215

6,215

 

سال ششم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

5,445

5,445

5,445

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

6,733

6,215

6,215

 

سال هفتم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال هشتم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال نهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,050

6,050

6,050

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,338

6,820

6,820

 

سال دهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

6,633

6,633

6,633

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

770

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

7,921

7,403

7,403

 

سال یازدهم

هزينه ترم Sep-Dec

هزينه ترم

Jan-Apr

هزينه ترم

 May-Aug

هزینه های پیش ثبت نام - یک بار پرداخت

1,000

-

-

هزینه های ثبت نام پس از ارزیابی - یک بار پرداخت

1,100

-

-

ودیعه (قابل استرداد) -  یک بار پرداخت

4,290

-

-

مجموع هزینه های یک بار پرداخت

6,390

-

-

هزینه مدرسه - ترمی

9,950

9,950

-

هزینه های متفرقه - سالانه

358

-

-

شارژ مواد غذایی - ترمی

770

770

-

کتاب - سالانه

90

-

-

کارت شناسایی - سالانه

20

-

-

بیمه - سالانه

50

-

-

مجموع هزینه ها ی ترمی

11,238

10,720

-

 
 لیست  مدارک برای ثبت نام هر دانش آموز که  زمان ثبت نام  باید ارائه شود :

 

1-       فتوکپی گواهی تولد دانش آموز

2-       فتوکپی پاسپورت دانش آموز ( با عکس و مهر ورود اخیر به مالزی)

3-       فتوکپی پاسپورت پدر و مادر ( با عکس و مهر ورود اخیر به مالزی)

4-       گواهی فوت پدر و مادر (در صورت وجود)

5-       عکس دانش آموز پاسپورت سایز (4 قطعه)

6-       عکس مادر پاسپورت سایز (1 قطعه)

7-       کپی تایید شده از کارنامه سال قبل

8-       کپی تایید شده از گواهی مدرسه سال قبل

 

 

 

مدرسه از دوشنبه تا جمعه بین 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر باز است . برای ناهار بین  12:45 تا 2 بعد از ظهر تعطیل می باشد 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies