پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Arts and Social Sciences

(دانشكده هنر و علوم اجنماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر

(جامعه شنا سي و مردم شناسي)

Bachelor of Arts Anthropology and Sociology

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی (جغرافيا)

Bachelor of Geography

3 سال و نیم

11,834

کارشناسی هنر

 ( زبان انگليسي)

Bachelor of Arts English

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی

(مطالعات محيط زيست)

Bachelor of Environmental Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر

(مطالعات بين المللي)

Bachelor of Arts International

and Strategic Studies

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی

(مطالعات هنر جنوب شرق آسيا)

Bachelor of Arts Southeast Asian Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی

(مطالعات شرق آسيا)

Bachelor of East Asian Studies

 

3 سال و نیم

11,784

کارشناسی هنر

( مطالعات هند)

Bachelor of Arts Indian Studies

3 سال و نیم

11,784

کارشناسی 

مطالعات هنر چینی

Bachelor of Arts CHINESE Studies

3 سال و نیم

9,717

کارشناسی

(مدیریت اجتماعی)

Bachelor of Social Administration

3 سال و نیم

11,584

کارشناسی (مطالعات رسانه)

Bachelor of Media Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر (تاريخ)

Bachelor of Arts History

Faculty of Built Environment

دانشکده ساخت محیط

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال

12,220

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

3 سال و نیم

16,884

کارشناسی نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Building Surveying

3 سال و نیم

17,317

کارشناسی تعداد نقشه برداری

Bachelor of Quantity Surveying

4 سال

18,724

کارشناسی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning

3 سال و نیم

17,334

کارشناسی مشاور املاک

Bachelor of Real Estate

Faculty of Business & Accounting

دانشکده تجارت و حسابداری

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

19,205

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting

3 سال و نیم

15,534

کارشناسی مدیریت اجرایی

Bachelor of Business Administration

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

5 سال

161,210

کارشناسی جراحی دندان

Bachelor of Dental Surgery

Faculty of Economics & Administration

(دانشكده اقتصاد)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

10,600

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

Faculty of Academy of Islamic Studies

دانشكده مطالعات اسلامی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (فقه و اصول)

BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)

4 سال

14,558

کارشناسی مدیریت معاملات

BACHELOR OF Muamalat Management

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)

BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC Astronomy)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (عقیده و تفکر اسلامی)

BACHELOR OF USULUDDIN (AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)

BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)

BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)

BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)

4 سال

16,767

کارشناسی شریعت و قانون

BACHELOR OF SYARIAH AND LAW

Faculty of Malay Studies

(دانشكده مطالعات مالایی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی هنرهای مالایی

BACHELOR OF MALAY  ARTS

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی زبان مالایی حرفه ای

BACHELOR OF PROFESSIONAL MALAY LANGUAGE

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی

BACHELOR OF MALAY SOCIO_CULTURAL

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی زبان شناسی

BACHELOR OF MALAY LINGUISTICS

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی ادبیات مالایی

BACHELOR OF MALAY LITERATURE

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

21,500

کارشناسی مهندسی الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی عمران

BACHELOR OF CIVIL ENGINNERING

4 سال

21,443

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINNERING

4 سال

21,443

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINNERING

4 سال

22,110

کارشناسی مهندسی بایومدیکال

BACHELOR OF BIOMEDICAL ENGINNERING

 
 
 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Arts and Social Sciences

(دانشكده هنر و علوم اجنماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر

(جامعه شنا سي و مردم شناسي)

Bachelor of Arts Anthropology and Sociology

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی (جغرافيا)

Bachelor of Geography

3 سال و نیم

11,834

کارشناسی هنر

 ( زبان انگليسي)

Bachelor of Arts English

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی

(مطالعات محيط زيست)

Bachelor of Environmental Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر

(مطالعات بين المللي)

Bachelor of Arts International

and Strategic Studies

3 سال و نیم

11,850

کارشناسی

(مطالعات هنر جنوب شرق آسيا)

Bachelor of Arts Southeast Asian Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی

(مطالعات شرق آسيا)

Bachelor of East Asian Studies

 

3 سال و نیم

11,784

کارشناسی هنر

( مطالعات هند)

Bachelor of Arts Indian Studies

3 سال و نیم

11,784

کارشناسی 

مطالعات هنر چینی

Bachelor of Arts CHINESE Studies

3 سال و نیم

9,717

کارشناسی

(مدیریت اجتماعی)

Bachelor of Social Administration

3 سال و نیم

11,584

کارشناسی (مطالعات رسانه)

Bachelor of Media Studies

3 سال و نیم

9,767

کارشناسی هنر (تاريخ)

Bachelor of Arts History

Faculty of Built Environment

دانشکده ساخت محیط

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال

12,220

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

3 سال و نیم

16,884

کارشناسی نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Building Surveying

3 سال و نیم

17,317

کارشناسی تعداد نقشه برداری

Bachelor of Quantity Surveying

4 سال

18,724

کارشناسی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning

3 سال و نیم

17,334

کارشناسی مشاور املاک

Bachelor of Real Estate

Faculty of Business & Accounting

دانشکده تجارت و حسابداری

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

19,205

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting

3 سال و نیم

15,534

کارشناسی مدیریت اجرایی

Bachelor of Business Administration

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

5 سال

161,210

کارشناسی جراحی دندان

Bachelor of Dental Surgery

Faculty of Economics & Administration

(دانشكده اقتصاد)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

10,600

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

Faculty of Academy of Islamic Studies

دانشكده مطالعات اسلامی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (فقه و اصول)

BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)

4 سال

14,558

کارشناسی مدیریت معاملات

BACHELOR OF Muamalat Management

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)

BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC Astronomy)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (عقیده و تفکر اسلامی)

BACHELOR OF USULUDDIN (AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)

BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)

BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)

3 سال و نیم

11,934

کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)

BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)

4 سال

16,767

کارشناسی شریعت و قانون

BACHELOR OF SYARIAH AND LAW

Faculty of Malay Studies

(دانشكده مطالعات مالایی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی هنرهای مالایی

BACHELOR OF MALAY  ARTS

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی زبان مالایی حرفه ای

BACHELOR OF PROFESSIONAL MALAY LANGUAGE

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی

BACHELOR OF MALAY SOCIO_CULTURAL

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی زبان شناسی

BACHELOR OF MALAY LINGUISTICS

3 سال و نیم

12,248

کارشناسی ادبیات مالایی

BACHELOR OF MALAY LITERATURE

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

21,500

کارشناسی مهندسی الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی عمران

BACHELOR OF CIVIL ENGINNERING

4 سال

21,443

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINNERING

4 سال

21,443

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINNERING

4 سال

22,110

کارشناسی مهندسی بایومدیکال

BACHELOR OF BIOMEDICAL ENGINNERING

 
 
 

 

 

1

2

 

1

2

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل
ترم دوم : 15 اکتبر

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل
ترم دوم : 15 اکتبر

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies