پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه MMU
 
Faculty of Engineering
(دانشكده مهندسي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Eng. Sc
كارشناسي ارشد مهندسي علوم
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Engineering)
دكترا مهندسي
42,840**
سايبرجايا
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
و تحقيق
M.Eng (Telecommunications)
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
33,000**
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.Eng (Microelectronics)
کارشناسی ارشد مهندسی ميكرو الكترونيك
33,000**
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
M. Eng (Photonics)
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونيك
 
Faculty of Information Technology
 
(دانشكده اي تي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Information Technology)
كارشناسي ارشد علوم آي‌تي
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Information Technology)
دكترا آي تي
34,090 **
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.I.T. (Multimedia Computing)
کارشناسی ارشد آي تي
( محاسبات مالتي مديا )
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M. Sc. (Software Engineering & Software Architecture)
کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار معماری
 
Faculty of Management
 
(دانشكده مدیریت)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Phil (Management)
کارشناسی ارشد مدیریت
 
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Management)
دكترا(مدیریت)
73,800**
سايبرجايا
5 سال
4 سال
واحد درسي
و تحقيق
Doctor of Business Administration (DBA)
دكترا مديريت بازرگاني
40,340**
 
سايبرجايا
ملاكا
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Business Administration (MBA)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 
Faculty of Creative Multimedia
 
(دانشكده خلاقيت مالتي مديا)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Creative Multimedia)
كارشناسي ارشد علوم (خلاقيت مالتي مديا)
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Creative Multimedia)
دكترا خلاقيت مالتي مديا
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Knowledge Management with Multimedia
كارشناسي ارشد علوم مديريت دانش (مالتي مديا)
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Multimedia (E-learning Technologies)
كارشناسي ارشد مالتي مديا
(تكنولوژي ياد گيري)
 
Faculty of Engineering & Technology
 
(دانشكده مهندسي و تكنولوژي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Eng. Sc
کارشناسی ارشد
(مهندسی علوم )
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Engineering)
دكترا (مهندسی)
42,840 **
Full time
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي و تحقيق
M.Eng (Embedded System)
كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي    تعبيه شده
42,840 **
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي و تحقيق
M.Eng (Advanced Manufacturing Management)
كارشناسي ارشد مهندسي مديريت پيشرفته ساخت و توليد
 
Faculty of Information Science & Technology
 
(دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
30,890 **
ملاكا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Information Technology)
کارشناسی ارشد علوم آي‌تي
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Information Technology)
دكترا آي تي
30,890 **
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.I.T. (Information System)
كارشناسي ارشد آي تي سيستمهاي اطلاعات
 
Faculty of Business and Law
 
(دانشكده حقوق و مديريت)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
16,590 *
پينانگ
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Phil (Management)
كارشناسي ارشد مديريت
10,850 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
پينانگ
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Management)
دكترا مديريت
 
 

 

 

 

 
 
ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه MMU
 
Faculty of Engineering
(دانشكده مهندسي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Eng. Sc
كارشناسي ارشد مهندسي علوم
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Engineering)
دكترا مهندسي
42,840**
سايبرجايا
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
و تحقيق
M.Eng (Telecommunications)
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
33,000**
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.Eng (Microelectronics)
کارشناسی ارشد مهندسی ميكرو الكترونيك
33,000**
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
M. Eng (Photonics)
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونيك
 
Faculty of Information Technology
 
(دانشكده اي تي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Information Technology)
كارشناسي ارشد علوم آي‌تي
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Information Technology)
دكترا آي تي
34,090 **
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.I.T. (Multimedia Computing)
کارشناسی ارشد آي تي
( محاسبات مالتي مديا )
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M. Sc. (Software Engineering & Software Architecture)
کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار معماری
 
Faculty of Management
 
(دانشكده مدیریت)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Phil (Management)
کارشناسی ارشد مدیریت
 
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Management)
دكترا(مدیریت)
73,800**
سايبرجايا
5 سال
4 سال
واحد درسي
و تحقيق
Doctor of Business Administration (DBA)
دكترا مديريت بازرگاني
40,340**
 
سايبرجايا
ملاكا
پينانگ
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Business Administration (MBA)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 
Faculty of Creative Multimedia
 
(دانشكده خلاقيت مالتي مديا)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Creative Multimedia)
كارشناسي ارشد علوم (خلاقيت مالتي مديا)
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
سايبرجايا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Creative Multimedia)
دكترا خلاقيت مالتي مديا
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Knowledge Management with Multimedia
كارشناسي ارشد علوم مديريت دانش (مالتي مديا)
34,090**
سايبرجايا
3 سال
2 سال
واحد درسي
Master of Multimedia (E-learning Technologies)
كارشناسي ارشد مالتي مديا
(تكنولوژي ياد گيري)
 
Faculty of Engineering & Technology
 
(دانشكده مهندسي و تكنولوژي)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
5,450 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Eng. Sc
کارشناسی ارشد
(مهندسی علوم )
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Engineering)
دكترا (مهندسی)
42,840 **
Full time
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي و تحقيق
M.Eng (Embedded System)
كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي    تعبيه شده
42,840 **
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي و تحقيق
M.Eng (Advanced Manufacturing Management)
كارشناسي ارشد مهندسي مديريت پيشرفته ساخت و توليد
 
Faculty of Information Science & Technology
 
(دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
30,890 **
ملاكا
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Sc. (Information Technology)
کارشناسی ارشد علوم آي‌تي
7,550 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
ملاكا
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Information Technology)
دكترا آي تي
30,890 **
ملاكا
3 سال
2 سال
واحد درسي
M.I.T. (Information System)
كارشناسي ارشد آي تي سيستمهاي اطلاعات
 
Faculty of Business and Law
 
(دانشكده حقوق و مديريت)
يك سال تحصيلي*
كل تحصيل**
(رينگت)
موقعيت
نوع و طول دوره
شيوه تحصيل
Program
پاره وقت
تمام وقت
16,590 *
پينانگ
3 سال
2 سال
تحقيق
M.Phil (Management)
كارشناسي ارشد مديريت
10,850 *
+
5040 (رينگت) شهريه ثبت نام كه يكبار پرداخت مي گردد رينگت
پينانگ
5 سال
5/3 سال
تحقيق
Ph.D (Management)
دكترا مديريت
 
 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies