حالت نمایش:  

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و  علوم بهداشت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

تحقيق

بیماری شناسی شیمیایی

CHEMICAL PATHOLOGY

*

*

تحقيق

تغذیه بالینی

CLINICAL NUTRITION

*

*

تحقيق

تغذیه جامعه

COMMUNITY NUTRITION

*

*

تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

تحقيق

پزشکی قانونی

FORENSIC SCIENCE

*

*

تحقيق

خون شناسی

HAEMATOLOGY

*

*

تحقيق

ارتقاء سلامت

HEALTH PROMOTION

*

*

تحقيق

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

HEALTH SERVICE MANAGEMENT

*

*

تحقيق

آناتومی بدن انسان

HUMAN ANATOMY

*

*

تحقيق

ژنتیک انسانی

HUMAN GENETICS

*

*

تحقيق

فیزیولوژی انسان

HUMAN PHYSIOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

تحقيق

فارماکولوژی ایمنی

IMMUNOPHARMACOLOGY

*

*

تحقيق

میکروبیولوژی پزشکی

MEDICAL MICROBIOLOGY

*

*

تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

 *

تحقيق

علوم پزشکی

MEDICAL SCIENCES

*

*

تحقيق

تصویربرداری مولکولی

MOLECULAR IMAGING

*

*

تحقيق

پزشکی مولکولی

MOLECULAR MEDICINE

*

*

تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

تحقيق

پرستاری

NURSING

*

*

تحقيق

علوم تغذیه

NUTRITIONAL SCIENCES

*

*

تحقيق

ایمنی و بهداشت

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

*

*

تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

تحقيق

پزشکی روانشناسی

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

*

*

تحقيق

بهداشت عمومی

PUBLIC HEALTH

*

*

تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

تحقيق

رادیولوژی وتصویربرداری

RADIOLOGY AND IMAGING

*

*

تحقيق

ایمنی، بهداشت و مدیریت اورژانس

SAFETY, HEALTH AND EMERGENCY MANAGEMENT

*

*

تحقيق

سالخوردگان اجتماعی

SOCIAL GERONTOLOGY

*

*

تحقيق

ساختار زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

-

*

واحد درسی

آسیب شناسی

Master of Pathology

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی خانواده)

Master of Medicine (Family Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (کودکان)

Master of Medicine (Pediatrics)

-

*

واحد درسی

پزشکی (اعصاب و روان)

Master of Medicine (Psychiatry)

-

*

واحد درسی

بهداشت عمومی

Master of Public Health

-

*

واحد درسی

پزشکی (رادیولوژی)

Master Of Medicine (Radiology)

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی داخلی)

Master Of Medicine (Internal Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (بیهوشی)

Master Of Medicine (Anaesthesiology)

-

*

واحد درسی

جراحی (ارتوپدی)

Master Of Surgery (Orthopaedics)

*

-

واحد درسی

دکترای بهداشت عمومی

Doctor of Public Health

 

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

FEES IN RINGGIT MALAYSIA (RM)

PROGRAMME

STUDY COST FOR MAX 4YEARS

YEAR 2 - 4

YEAR 1

CLINICAL

BASIC

CLINICAL

BASIC

80,800

14,700

5,400

14,450

5,650

MASTER OF PATHOLOGY

MASTER OF MEDICINE (FAMILY MEDICINE)

MASTER OF MEDICINE (PAEDIATRICS)

MASTER OF MEDICINE (PSYCHIATRY)

MASTER OF MEDICINE (RADIOLOGY)

MASTER OF MEDICINE (INTERNAL MEDICINE)

MASTER OF MEDICINE (ANAESTHESIOLOGY)

MASTER OF SURGERY (ORTHOPAEDICS)

 

 

 

 
گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و  علوم بهداشت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

تحقيق

بیماری شناسی شیمیایی

CHEMICAL PATHOLOGY

*

*

تحقيق

تغذیه بالینی

CLINICAL NUTRITION

*

*

تحقيق

تغذیه جامعه

COMMUNITY NUTRITION

*

*

تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

تحقيق

پزشکی قانونی

FORENSIC SCIENCE

*

*

تحقيق

خون شناسی

HAEMATOLOGY

*

*

تحقيق

ارتقاء سلامت

HEALTH PROMOTION

*

*

تحقيق

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

HEALTH SERVICE MANAGEMENT

*

*

تحقيق

آناتومی بدن انسان

HUMAN ANATOMY

*

*

تحقيق

ژنتیک انسانی

HUMAN GENETICS

*

*

تحقيق

فیزیولوژی انسان

HUMAN PHYSIOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

تحقيق

فارماکولوژی ایمنی

IMMUNOPHARMACOLOGY

*

*

تحقيق

میکروبیولوژی پزشکی

MEDICAL MICROBIOLOGY

*

*

تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

 *

تحقيق

علوم پزشکی

MEDICAL SCIENCES

*

*

تحقيق

تصویربرداری مولکولی

MOLECULAR IMAGING

*

*

تحقيق

پزشکی مولکولی

MOLECULAR MEDICINE

*

*

تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

تحقيق

پرستاری

NURSING

*

*

تحقيق

علوم تغذیه

NUTRITIONAL SCIENCES

*

*

تحقيق

ایمنی و بهداشت

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

*

*

تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

تحقيق

پزشکی روانشناسی

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

*

*

تحقيق

بهداشت عمومی

PUBLIC HEALTH

*

*

تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

تحقيق

رادیولوژی وتصویربرداری

RADIOLOGY AND IMAGING

*

*

تحقيق

ایمنی، بهداشت و مدیریت اورژانس

SAFETY, HEALTH AND EMERGENCY MANAGEMENT

*

*

تحقيق

سالخوردگان اجتماعی

SOCIAL GERONTOLOGY

*

*

تحقيق

ساختار زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

-

*

واحد درسی

آسیب شناسی

Master of Pathology

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی خانواده)

Master of Medicine (Family Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (کودکان)

Master of Medicine (Pediatrics)

-

*

واحد درسی

پزشکی (اعصاب و روان)

Master of Medicine (Psychiatry)

-

*

واحد درسی

بهداشت عمومی

Master of Public Health

-

*

واحد درسی

پزشکی (رادیولوژی)

Master Of Medicine (Radiology)

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی داخلی)

Master Of Medicine (Internal Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (بیهوشی)

Master Of Medicine (Anaesthesiology)

-

*

واحد درسی

جراحی (ارتوپدی)

Master Of Surgery (Orthopaedics)

*

-

واحد درسی

دکترای بهداشت عمومی

Doctor of Public Health

 

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

FEES IN RINGGIT MALAYSIA (RM)

PROGRAMME

STUDY COST FOR MAX 4YEARS

YEAR 2 - 4

YEAR 1

CLINICAL

BASIC

CLINICAL

BASIC

80,800

14,700

5,400

14,450

5,650

MASTER OF PATHOLOGY

MASTER OF MEDICINE (FAMILY MEDICINE)

MASTER OF MEDICINE (PAEDIATRICS)

MASTER OF MEDICINE (PSYCHIATRY)

MASTER OF MEDICINE (RADIOLOGY)

MASTER OF MEDICINE (INTERNAL MEDICINE)

MASTER OF MEDICINE (ANAESTHESIOLOGY)

MASTER OF SURGERY (ORTHOPAEDICS)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies