پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

Faculty of Mechanical Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مكانيك

Master of Science (Mechanical Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي پيشرفته تكنولوژي ساخت و توليد

Master of Science (Advanced Manufacturing Technology)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسی کشتی و مهندسی دریایی

Master of Science (Ship and Offshore Engineering)

*

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مواد

Master of Science (Materials Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي صنايع

Master of Science (Industrial Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي هوانوردی

Master of Science (Aeronautical Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسی خودرو

Master of Science (Automotive Engineering)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي تكنولوژي دريا نوردي

Marine Technology

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

دکترای مهندسي مكانيك

Doctor of Philosophy Mechanical Engineering

Faculty of Chemical Engineering & ENERGY ENGINEERING

مهندسي شيمي و مهندسی انرژی

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Master of Petroleum Engineering

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز و مدیریت

Master of Gas Engineering and Management

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

*

مديريت فرايندهاي گياهي

Master of Science (Process Plant Management)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

بهداشت و ايمني محيط زيست

Master of Science (Safety, Health & Environment

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ارشد علوم (فن آوری گیاهی )

Master of Science (Herbal Technology)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت انرژی

Master of Science (Energy Management)

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Master of Chemical Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Master of Bioprocess Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Master of Environmental Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

تكنولوژي پليمر

Master of Science Polymer Technology

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Master of Philosophy Chemical Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Master of Philosophy Bioprocess Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Master of Philosophy Environmental Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي پليمر

Master of Philosophy Polymer Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Master of Philosophy Petroleum Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز

Master of Philosophy Gas Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

مديريت فرايندهاي گياهي

Doctor of Engineering (Process Plant Management)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Doctor of Philosophy Chemical Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Doctor of Philosophy Bioprocess Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Doctor of Philosophy Engineering Environmental

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي پليمر

Doctor of Philosophy Polymer Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Doctor of Philosophy Petroleum Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز

Doctor of Philosophy Gas Engineering

Faculty of Electrical Engineering

دانشكده مهندسي الكترونيك

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي برق

Master of Philosophy (Electrical Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي برق و قدرت

Master of Engineering (Electrical-Power)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي سيستم هاي ميكرو الكترونيك و كامپيوتر

Master of Engineering (Computer & Microelectronics System)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

الکترونیک و ارتباطات

Master of Engineering (Electronic & Communication)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مکاترونیک و کنترل اتوماتیک

Master of Engineering (Mechatronics & Automatic Control)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي برق

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)

Faculty of Built Environment

دانشكده محيط زيست

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معماری

Master of Architecture

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت قرارداد ساختمانی

Master of Science (Construction Contract Management)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي حمل و نقل

Master of Science (Transportation Planning)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ریزی گردشگری

Master of Science (Tourism Planning)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي شهري و منطقه ای

Master of Science (Urban & Regional Planning)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي حمل و نقل

Master of Philosophy (Transportation Planning)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معماری

Master of Philosophy (Architecture)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي شهري و منطقه ای

Master of Philosophy (Urban & Regional Planning)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

بررسي كمي

Master of Philosophy (Quantity Surveying)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معماری منظره

Master of Philosophy (Landscape Architecture)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

بررسي كمي

Doctor of Philosophy (Quantity Surveying)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي حمل و نقل

Doctor of Philosophy (Transportation Planning)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

برنامه ريزي شهري و منطقه ای

Doctor of Philosophy (Urban & Regional Planning)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معماري

Doctor of Philosophy (Architecture)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

دکترای معماری منظره

Doctor of Philosophy (Landscape Architecture)

Faculty of Management

دانشكده مديريت

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مدیریت فناوری و نوآوری

Master of Technology and Innovation Management

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

تكنولوژي مديريت

Master of Management (Technology Management)

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

توسعه منابع انساني

Master of (Human Resource Development)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

توسعه منابع انساني

Master of Philosophy (Human Resource Development)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مديريت

Master of Philosophy (Management)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مديريت

Doctor of Philosophy (Management)

School of Graduate Studies

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

کارشناسی ارشد فلسفه

Master of Philosophy

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

دکترای فلسفه

Doctor of Philosophy

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

دکترای مهندسي آموزش

Doctor of Philosophy (Engineering Education)

ISLAMIC CIVILIZATIONS

تمدن اسلامی

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

فلسفه غذاهای حلال

Master of Philosophy (Halal Science)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

کارشناسی ارشد فلسفه

Master of Philosophy

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

فلسفه علوم و تکنولوژی

Doctor of Philosophy ( Fiqh Science & Technology)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

*

دکترای فلسفه

Doctor of Philosophy

Faculty Civil Engineering

مهندسي عمران

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي عمران

Master of Engineering (Civil)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي سازه

Master of Engineering (Structure)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ژئوتكنيك

Master of Engineering (Geotechnics)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي عمران هيدروليك و آب شناسي

Master of Engineering (Hydraulics and Hydrology)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت ساخت و ساز

Master of Engineering (Construction Management)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي مدیریت محیط زیست

Master of Engineering (Environmental Management)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي حمل و نقل

Master of Engineering (Transportation)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی دادرسی قانونی

Master of Forensics Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي حمل و نقل

Master of Philosophy (Transportation)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ساحلی و دریایی

Master of Philosophy (Coastal and Maritime)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي مواد

Master of Philosophy (Materials)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی (ساخت و ساز)

Master of Philosophy (Construction)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي بزرگراه و ترافیک

Master of Philosophy (Highway and Traffic)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ساختار و مواد

Master of Philosophy (Structure & Materials)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی هیدرولیک و هیدرولوژی

Master of Philosophy (Hydraulics and Hydrology)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

هیدرولوژی و منابع آب

Master of Philosophy (Hydrology and Water Resources)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی هيدروليك

Master of Philosophy (Hydraulics)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محیط زیست

Master of Philosophy (Environment)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ژئوتكنيك

Master of Philosophy (Geotechnics)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي سازه

Master of Philosophy (Structures)

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

مدیریت فناوری ساخت و ساز

Doctor of Engineering (Construction Technology and Management)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

دکترای مهندسي عمران

Doctor of Philosophy (Civil Engineering)

Faculty of Computing

دانشكده محاسبه

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

کارآفرینی فناوری اطلاعات

Master of Science (Information Technology Entrepreneurship)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم امنيت اطلاعات

Master of Science (Information Security)

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم كامپيوتر

Master of Computer Science

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

آي تي

Master of Information Technology

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي نرم افزار

Master of Philosophy (Software Engineering)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم كامپيوتر

Master of Philosophy (Computer Science)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

سيستم اطلاعات

Doctor of Philosophy (Information System)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم كامپيوتر

Doctor of Philosophy (Computer Science)

Faculty Geoinformation & Real Estate Engineering

دانشكده مهندسي ژئواينفورماتيك

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

سنجش از راه دور

Master of Science (Remote Sensing)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم ژئواينفورماتيك

Master of Science (Geoinformatics)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم اداره زمین و توسعه

Master of Science (Land Administration & Development)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

علوم معاملات املاك

Master of Science (Real Estate)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ژئو ماتيك

Master of Science (Geomatics Engineering)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت امکانات

Master of Asset and Facilities Management

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

سنجش از راه دور

Master of Philosophy (Remote Sensing)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ژئواينفورماتيك

Master of Philosophy (Geoinformatics)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت امکانات

Master of Philosophy (Facilities Management)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

اداره زمین و توسعه

Master of Philosophy (Land Administration & Development)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معاملات املاك

Master of Philosophy (Real Estate)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ژئو ماتيك

Master of Philosophy (Geomatics Engineering)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

نقشه برداری از اب های روی زمین

Master of Philosophy (Hydrography)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي ژئو ماتيك

Doctor of Philosophy (Geomatic Engineering)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

سنجش از راه دور

Doctor of Philosophy (Remote Sensing)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ژئو ماتيك

Doctor of Philosophy (Geoinformatics)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت امکانات

Doctor of Philosophy (Facilities Management)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

اداره زمین و توسعه

Doctor of Philosophy (Land Administration & Development)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

معاملات املاك

Doctor of Philosophy (Real Estate)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

نقشه برداری از اب های روی زمین

Doctor of Philosophy (Hydrography)

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM

Faculty of Mechanical Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مكانيك

Master of Science (Mechanical Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي پيشرفته تكنولوژي ساخت و توليد

Master of Science (Advanced Manufacturing Technology)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسی کشتی و مهندسی دریایی

Master of Science (Ship and Offshore Engineering)

*

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مواد

Master of Science (Materials Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي صنايع

Master of Science (Industrial Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي هوانوردی

Master of Science (Aeronautical Engineering)

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسی خودرو

Master of Science (Automotive Engineering)

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي تكنولوژي دريا نوردي

Marine Technology

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

دکترای مهندسي مكانيك

Doctor of Philosophy Mechanical Engineering

Faculty of Chemical Engineering & ENERGY ENGINEERING

مهندسي شيمي و مهندسی انرژی

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Master of Petroleum Engineering

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز و مدیریت

Master of Gas Engineering and Management

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

*

مديريت فرايندهاي گياهي

Master of Science (Process Plant Management)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

بهداشت و ايمني محيط زيست

Master of Science (Safety, Health & Environment

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ارشد علوم (فن آوری گیاهی )

Master of Science (Herbal Technology)

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مدیریت انرژی

Master of Science (Energy Management)

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Master of Chemical Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Master of Bioprocess Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Master of Environmental Engineering

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

تكنولوژي پليمر

Master of Science Polymer Technology

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Master of Philosophy Chemical Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Master of Philosophy Bioprocess Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Master of Philosophy Environmental Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي پليمر

Master of Philosophy Polymer Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Master of Philosophy Petroleum Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز

Master of Philosophy Gas Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

مديريت فرايندهاي گياهي

Doctor of Engineering (Process Plant Management)

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي شيمي

Doctor of Philosophy Chemical Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي فرايند

بيو پروسس

Doctor of Philosophy Bioprocess Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي محيط زيست

Doctor of Philosophy Engineering Environmental

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسي پليمر

Doctor of Philosophy Polymer Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی نفت

Doctor of Philosophy Petroleum Engineering

ـــــــــ

ـــــــــ

*

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

مهندسی گاز

Doctor of Philosophy Gas Engineering

Faculty of Electrical Engineering

دانشكده مهندسي الكترونيك

كمپ جوهور بارو

كمپ كوالالامپور

رشته

Program

واحد درسی

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

واحد درسي

واحد درسی و تحقیق

تحقيق

ــــــــــ

ــــــــــ

*

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

مهندسي برق