پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

نام اين دانشگاه در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده

(اعم از معتبر و غير معتبر) منعس نشده است، جهت كسب اطلاع از اعتبار آن، مي توانيد از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

 

  

دانشگاه UCSI

پيش دانشگاهي 

Engineering/ Applied Sciences

Management / Information Technology / Applied Sciences /Social Sciences & Design / Music

Architectural Studies

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ترم سوم 

24 و 25 آگوست 

29 آگوست 

15 سپتامبر

پيش دانشگاهي

Medicine/ Pharmacy/ Nursing

 

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

A-Levels

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

18 اپريل

19 اپريل

6 مي

ترم سوم 

4 جولاي

5 جولاي

22 جولاي

Medicine

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

27 ژوئن تا 1 جولاي

4 جولاي

11 جولاي

Pharmacy

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

30 ژوئن تا 1 جولاي

4 جولاي

18 جولاي

Nursing

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

4 و 5 ژانويه

6 ژانويه

14 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

1 و 2 جولاي

5 جولاي

15 جولاي

كارشناسي

Interior Architecture

Architectural Technology

 

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

1 و 4 جولاي

5 جولاي

15 جولاي

ارشد 

Applied Science

MBA / MLM / MEE / DBA

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ترم سوم 

24 و 25 آگوست 

29 آگوست 

ـــــــــــــــــ

ارشد  Biotechnology

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ارشد  Pharmaceutical Chemistry

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

4 ژانويه

17 ژانويه

ترم دوم

30 ژوئن

4 جولاي

18 جولاي

ارشد  Anti Aging, Regenerative Medicine and Medical Aesthetic

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

26 ژانويه

21 ژانويه

26 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

25 مي

20 مي

25 مي

ترم سوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

7 سپتامبر

2 سپتامبر

7 سپتامبر

 


 

 

Z ساختار آموزشي دانشگاه UCSI 

Z امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه UCSI

Z ليست رشته و شهريه (پيش دانشگاهي) دانشگاه UCSI 

Z ليست رشته و شهريه (كارشناسي) دانشگاه UCSI 

Z ليست رشته و شهريه (كارشناسي ارشد و دكترا) دانشگاه UCSI 

Z زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه UCSI 

Z دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه UCSI 

Z نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

  

 

نام اين دانشگاه در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده

(اعم از معتبر و غير معتبر) منعس نشده است، جهت كسب اطلاع از اعتبار آن، مي توانيد از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

 

  

دانشگاه UCSI

پيش دانشگاهي 

Engineering/ Applied Sciences

Management / Information Technology / Applied Sciences /Social Sciences & Design / Music

Architectural Studies

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ترم سوم 

24 و 25 آگوست 

29 آگوست 

15 سپتامبر

پيش دانشگاهي

Medicine/ Pharmacy/ Nursing

 

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

A-Levels

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

18 اپريل

19 اپريل

6 مي

ترم سوم 

4 جولاي

5 جولاي

22 جولاي

Medicine

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

27 ژوئن تا 1 جولاي

4 جولاي

11 جولاي

Pharmacy

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

30 ژوئن تا 1 جولاي

4 جولاي

18 جولاي

Nursing

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

4 و 5 ژانويه

6 ژانويه

14 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

1 و 2 جولاي

5 جولاي

15 جولاي

كارشناسي

Interior Architecture

Architectural Technology

 

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

1 و 4 جولاي

5 جولاي

15 جولاي

ارشد 

Applied Science

MBA / MLM / MEE / DBA

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ترم سوم 

24 و 25 آگوست 

29 آگوست 

ـــــــــــــــــ

ارشد  Biotechnology

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

3 ژانويه

21 ژانويه

ترم دوم

27 و 28 اپريل

3 مي

20 مي

ارشد  Pharmaceutical Chemistry

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

29 و 30 دسامبر

4 ژانويه

17 ژانويه

ترم دوم

30 ژوئن

4 جولاي

18 جولاي

ارشد  Anti Aging, Regenerative Medicine and Medical Aesthetic

ترم اول

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

26 ژانويه

21 ژانويه

26 ژانويه

ترم دوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

25 مي

20 مي

25 مي

ترم سوم

تحويل مدارك

آخرين مهلت پذيرش

شروع ترم

7 سپتامبر

2 سپتامبر

7 سپتامبر

 


 

 

Z ساختار آموزشي دانشگاه UCSI 

Z امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه UCSI

Z ليست رشته و شهريه (پيش دانشگاهي) دانشگاه UCSI 

Z ليست رشته و شهريه (كارشناسي) دانشگاه UCSI 

Z ليست رشته و شهريه (كارشناسي ارشد و دكترا) دانشگاه UCSI 

Z زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه UCSI 

Z دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه UCSI 

Z نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies