پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MONASH
School of Arts & Social Sciences
دانشكده هنر
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روانشناسي، روزنامه نگارى
Art
هنر
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Art (Global)
هنر
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Communication
ارتباطات
1 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Communication (Honours)
ارتباطات
1 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Honours Degree of Bachelor of Arts
School of Business
دانشكده تجارت
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
40,700
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
business and Commerce& Communication
تجارت و بازرگاني ارتباطات
3 سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Bachelor of Business and Commerce
 1  سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Honours Degree of Bachelor of Business and Commerce
4 سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Bachelor of Business and Commerce /
Bachelor of Communication
School of Engineering
دانشكده مهندسي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
4 سال
40,700
مهندسي شيمي، سيستمهاي كامپيوتر و برق، مهندسي مكانيك، مهندسي مكاترونيك
Engineering
مهندسي
School of Information Technology
دنشكده تكنولوژي اطلاعات آي تي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
36,300
برنامه نويسي كامپيوتر، سيستم هاي كامپيوتر، سيستم هاي بانك اطلاعات، پروژه مديريت IT، رياضيات،مهندسي نرم افزار، آناليز و طراحي سيستم ها، نظريه كامپيوتري
 Computer Science
مهندسي كامپيوتر
3 سال 
 36,300
برنامه نويسي كامپيوتر، سيستم هاي كامپيوتر ، سيستم هاي بانك اطلاعات، پروژه مديريت IT ، ارتباطات اطلاعات و شبكه، آناليز و طراحي سيستم ها
 Information Technology and Systems (Information Systems)
مهندسي سيستمهاي آي تي و شبكه
(اطلاعات سيستم)
School of Medicine and health Science
دانشكده پزشكي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
5 سال
99,000
آناتومي، بيوشيمي، ژنتيك، ايمونولوژي، ميكروبيولوژي، پاتولوژي، داروشناسي، فيزيولوژي، روانشناسي، جامعه شناسي
Medicine & Surgery
پزشكي و جراحي
3 سال
34,100
روانشناسي و بازرگاني
 
Psychologyand Business
 
4 سال
48,400
شيمي پزشكي، داروشناسی، داروشناسی، تكنيك هاي داروسازي
Pharmacy
داروسازي
1 سال
40,700
علوم پزشكي
 
Medical Science (Honours)
پزشكي
 
1 سال
34,100
پروژه هاي تحقيقاتي روانشناسي، طرح پژوهش و آمار براي روانشناسي حرفه اي، مسائل اخلاقي و حرفه اي در روانشناسي، ارزيابي رواني، روانشناسي زيست شناختي، روانشناسي بومي و فرهنگي، روانشناسي زبان، روانشناسي رشد، روانشناسي نظري
Psychology and Business (Psychology)
بازرگاني و روانشناسي
School of Science
دانشكده علوم پايه
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
40,700
علوم پايه
Bachelor of Science
3 سال
40,700
زيست شناسي، شيمي، بيوشيمي،
فناوري DNA جديد، توسعه ژنتيك، تجزيه دستگاهي، بيوتكنولوژي گياهان، بيوتكنولوژي و زيست شناسي مولكولي
Biotechnology
بیوتکنولوژی
3 سال
40,700
زيست شناسي، بيوشيمي، شيمي، بيوشيمي غذا، ميكروب شناسي غذا، تغذيه انساني، مديريت آزمايشگاه، مديريت غذا
Food Science & Technology
تكنولوژي و علوم تغذيه
3 سال
40,700
زيست شناسي، فناوري DNA جديد، شيمي، بيوشيمي، متابوليسم سلولي، ايمني شناسي، آناتومي، ميكروب شناسي، آسيب شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي
Medical Bioscience
زيست پزشكي
1 سال
40,700
علوم پايه
Honours Degree Bachelor of Science
4 سال
40,700
زيست شناسي، شيمي، بيوشيمي،
فناوري DNA جديد، توسعه ژنتيك، تجزيه دستگاهي، بيوتكنولوژي گياهان، بيوتكنولوژي و زيست شناسي مولكولي
زيست شناسي، فناوري DNA جديد، شيمي، بيوشيمي، متابوليسم سلولي، ايمني شناسي، آناتومي، ميكروب شناسي، آسيب شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي
Double Degree:
 
Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
English Language Bridging Program
دانشكده زبان انگلیسی
115 هفته
9,175
زبان انگلیسی
English Language Bridging Program (ELBP)
 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MONASH
School of Arts & Social Sciences
دانشكده هنر
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روانشناسي، روزنامه نگارى
Art
هنر
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Art (Global)
هنر
3 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Communication
ارتباطات
1 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Communication (Honours)
ارتباطات
1 سال
33,000
ارتباطات، نويسندگي، مطالعات بين الملل، روزنامه نگارى
Honours Degree of Bachelor of Arts
School of Business
دانشكده تجارت
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
40,700
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
business and Commerce& Communication
تجارت و بازرگاني ارتباطات
3 سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Bachelor of Business and Commerce
 1  سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Honours Degree of Bachelor of Business and Commerce
4 سال
34,100
حسابداري، بانكداري و مالي، اقتصاد، حقوق بازرگاني، اقتصاد وآمار بازرگاني، بازرگاني الكترونيكي، بازرگاني بين الملل، مديريت، بازاريابي
Bachelor of Business and Commerce /
Bachelor of Communication
School of Engineering
دانشكده مهندسي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
4 سال
40,700
مهندسي شيمي، سيستمهاي كامپيوتر و برق، مهندسي مكانيك، مهندسي مكاترونيك
Engineering
مهندسي
School of Information Technology
دنشكده تكنولوژي اطلاعات آي تي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
36,300
برنامه نويسي كامپيوتر، سيستم هاي كامپيوتر، سيستم هاي بانك اطلاعات، پروژه مديريت IT، رياضيات،مهندسي نرم افزار، آناليز و طراحي سيستم ها، نظريه كامپيوتري
 Computer Science
مهندسي كامپيوتر
3 سال 
 36,300
برنامه نويسي كامپيوتر، سيستم هاي كامپيوتر ، سيستم هاي بانك اطلاعات، پروژه مديريت IT ، ارتباطات اطلاعات و شبكه، آناليز و طراحي سيستم ها
 Information Technology and Systems (Information Systems)
مهندسي سيستمهاي آي تي و شبكه
(اطلاعات سيستم)
School of Medicine and health Science
دانشكده پزشكي
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
5 سال
99,000
آناتومي، بيوشيمي، ژنتيك، ايمونولوژي، ميكروبيولوژي، پاتولوژي، داروشناسي، فيزيولوژي، روانشناسي، جامعه شناسي
Medicine & Surgery
پزشكي و جراحي
3 سال
34,100
روانشناسي و بازرگاني
 
Psychologyand Business
 
4 سال
48,400
شيمي پزشكي، داروشناسی، داروشناسی، تكنيك هاي داروسازي
Pharmacy
داروسازي
1 سال
40,700
علوم پزشكي
 
Medical Science (Honours)
پزشكي
 
1 سال
34,100
پروژه هاي تحقيقاتي روانشناسي، طرح پژوهش و آمار براي روانشناسي حرفه اي، مسائل اخلاقي و حرفه اي در روانشناسي، ارزيابي رواني، روانشناسي زيست شناختي، روانشناسي بومي و فرهنگي، روانشناسي زبان، روانشناسي رشد، روانشناسي نظري
Psychology and Business (Psychology)
بازرگاني و روانشناسي
School of Science
دانشكده علوم پايه
طول دوره
شهریه سال تحصیل
(رينگت)
رشته
Program
3 سال
40,700
علوم پايه
Bachelor of Science
3 سال
40,700
زيست شناسي، شيمي، بيوشيمي،
فناوري DNA جديد، توسعه ژنتيك، تجزيه دستگاهي، بيوتكنولوژي گياهان، بيوتكنولوژي و زيست شناسي مولكولي
Biotechnology
بیوتکنولوژی
3 سال
40,700
زيست شناسي، بيوشيمي، شيمي، بيوشيمي غذا، ميكروب شناسي غذا، تغذيه انساني، مديريت آزمايشگاه، مديريت غذا
Food Science & Technology
تكنولوژي و علوم تغذيه
3 سال
40,700
زيست شناسي، فناوري DNA جديد، شيمي، بيوشيمي، متابوليسم سلولي، ايمني شناسي، آناتومي، ميكروب شناسي، آسيب شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي
Medical Bioscience
زيست پزشكي
1 سال
40,700
علوم پايه
Honours Degree Bachelor of Science
4 سال
40,700
زيست شناسي، شيمي، بيوشيمي،
فناوري DNA جديد، توسعه ژنتيك، تجزيه دستگاهي، بيوتكنولوژي گياهان، بيوتكنولوژي و زيست شناسي مولكولي
زيست شناسي، فناوري DNA جديد، شيمي، بيوشيمي، متابوليسم سلولي، ايمني شناسي، آناتومي، ميكروب شناسي، آسيب شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي
Double Degree:
 
Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
English Language Bridging Program
دانشكده زبان انگلیسی
115 هفته
9,175
زبان انگلیسی
English Language Bridging Program (ELBP)
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies