پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

 

Academy of Islamic Studies

دانشكده علوم اسلامي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

فقه و اصول

Master of Shariah

(Fiqh & Usul)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

دین و حقوق

Master of Shariah

(Shariah Law)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

اقتصاد اسلامی

Master of Shari‘ah (Islamic Economics)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

مدیریت اسلامی و امور مالی

Master of Shari’ah (Islamic Management and Finance)

 

15,735

ـــــــــــــــ

 

واحد درسی و تحقیق

سیاست اسلامی و اداره کل

Master of Shari’ah (Islamic Politics and Administration)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

عقیده و فکر اسلامی

Master of Usuluddin

(Aqidah & Islamic Thought

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

قرآن و حدیث

Master of Usuluddin

(Al-Quran & Al-Hadith)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

تاریخ اسلام و تمدن

Master of Usuluddin

(Islamic History & Civilization)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

توسعه انسانی

Master of Usuluddin

(Dawah & Human Development)

 

15,670

ـــــــــــــــ

تحقيق

دين

Master of Shariah

 

15,670

ـــــــــــــــ

تحقيق

اصول دين

Master of Usuluddin

 

15,712

ـــــــــــــــ

تحقیق

علوم اسلامی

Master of Islamic Studies

 

23,185

تحقیق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده زبان و زبان شناسي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

29,985

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد انگليسي به عنوان زبان دوم

Master of English as Second Languages

 

30,315

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

زبانشناسي

Master of Arts (Linguistics)

 

30,860

تحقيق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Engineering

دانشكده فني و مهندسي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسي پزشكي

Master of Biomedical  Engineering

 

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسی صنایع الکترونیک و کنترل

Master of Engineering

(Industrial Electronics and Control)

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

حفاظت و امنيت محيط زيست

Master of Safety ,Health & EnvironmentEngineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مکاترونیک

Master of Mechatronics Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد فنی و مهندسی (ساخت)

Master of Manufacturing Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسي مخابرات

Master of Telecommunication Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

Master of Power System Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

Master of Materials Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسی مکانیک

Master of Mechanical Engineering

 

30,046

ـــــــــــــــ

تحقيق

علوم مهندسي

Master of Engineering Science

 

44,090

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Education

دانشكده آموزش

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

24,783

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مشاوره حرفه ای

Master of Professional Counselling

 

27,268

تحقيق

 

26,196

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

Master of Educational Management

 

27,400

تحقيق

 

26,175

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی با فناوری

Master of Mathematics Education with Technology

 

27,412

تحقیق

 

26,175

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش علوم با فناوری اطلاعات

Master of Science Education with Information Technology

 

27,412

 

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

Master of English Education as a Second Language

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش عربی

Master of Arabic Language Education

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان مالزی

Master of Bahasa Malaysia Education

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (آموزش طراحی)

Master of Instructional Technology (Instructional Design)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش دوران کودکی)

Master of Education (Early Childhood Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش علوم)

Master of Education (Science Education)

 

27,400

 تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش ریاضی)

Master of Education (Mathematics Education)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش بهداشت و درمان)

Master of Education (Physical and Health Education)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (برنامه ریزی و مدیریت)

Master of Education (Planning & Administration)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (برنامه ریزی درسی)

Master of Education (Curriculum Development)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش و پرورش اسلامی)

Master of Education (Islamic Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (ارزش آموزش و پرورش و علوم انسانی)

Master of Education (Values Education and Humanities)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنرهای تجسمی)

Master of Education (Visual Arts Education)

 

27,400

 

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (جامعه شناسی آموزش و پرورش)

Master of Education (Sociology of Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش و پرورش ویژه)

Master of Education (Special Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (اندازه گیری و ارزیابی)

Master of Education (Measurement and Evaluation)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (روانشناسی تربیتی)

Master of Education (Educational Psychology)

 

27,400

تحقیق

 

27,400

ـــــــــــــــ

تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش

Master of Education

 

23,088

تحقیق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

59,796

واحد درسی و تحقیق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Dentistry

دانشكده دندانپزشكي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

233,705

ـــــــــــــــ

واحد درسی کلینیکال

کارشناسی ارشد ارتودنسی

Master of Orthodontics

 

233,705

ـــــــــــــــ

واحد درسی کلینیکال

کارشناسی ارشد دندانپزشکی بالینی (جراحی دهان و فک و صورت)

Master of Clinical Dentistry (Oral and Maxillofacial Surgery)

 

233,705

ـــــــــــــــ

واحد درسی کلینیکال

کارشناسی ارشد دندانپزشکی بالینی (بهداشت و درمان دندان کودکان)

Master of Clinical Dentistry (Child Dental Health)

 

67,400

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد جامعه بهداشت دهان و دندان

Master of Community Oral Health

 

38,630

ـــــــــــــــ

تحقيق

علم دندان

Master of Dental Science

 

70,670

تحقيق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

145,090

واحد درسی و تحقیق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Dental Public Health

 

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

-

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

Master of Medical Physics

 

-

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد پرستاری

Master of Nursing Science

 

-

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

Master of Public Health

 

-

ـــــــــــــــ

 

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم پزشکی

Master of Medical Science

 

-

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

-

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا پزشکی

Doctor of Medicine

 

Faculty of Science

دانشکده علوم

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

24,295

ـــــــــــــــ

واحد درسی

فيزيك كاربردي

Master of Science

(Applied Physics)

 

22,720

ـــــــــــــــ

واحد درسی

آمار

Master of Science in Statistics

 

30,370

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد ابزارهای تحلیلی شیمی

Master of Science in Instrumental Analytical Chemistry

 

39,090

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد علوم نفت

Master of Petroleum Geoscience

 

20,745

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد توسعه پایدار

Master of Sustainability Science

 

34,005

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک

Master of Bioinformatics

 

29,685

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

تكنولوژي مديريت محيط زيست

Master of Science (Environmental Management Technology)

 

29,685

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی)

Master of Science (Biotechnology)

 

29,065

ـــــــــــــــ

تحقيق

کارشناسی ارشد علوم

Master of Science

 

36,120

تحقيق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Computer Science and Information Technology

دانشكده كامپيوتر و آي تي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

28,440

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و كتابخانه

Master of Library

and Information Science

 

27,345

ـــــــــــــــ

واحد درسی

 

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

Master of Information Technology Management

 

28,785

ـــــــــــــــ

واحد درسی

 

کارشناسی ارشد داده

Master of Data Science

 

32,130

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (محاسبات کاربردی)

Master of Computer Science (Applied Computing)

 

25,350

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد علم اطلاعات (علوم کتابداری)

Master of Information Science (Library Science)

 

32,130

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار (نرم افزار و فناوری)

Master of Software Engineering (Software Technology)

 

32,028

ـــــــــــــــ

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم كامپيوتر

Master of Computer science

 

32,028

ـــــــــــــــ

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات

Master of Information Science

 

34,900

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Arts and Social Science

دانشكده هنر و علوم اجنماعي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

18,765

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

ادبيات انگلیسی

Master of Arts

(English Literature)

 

18,765

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

تاریخچه جنوب شرقی آسیا

Master of Arts (Southeast Asian History(

 

18,765

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

تاريخ مالزي

Master of Arts

(Malaysia History)

 

20,690

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

مطالعات جنوب شرقي آسيا

Master of Arts

(Southeast Asian Studies)

 

18,921

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

علوم انتشارات

Master of Arts (Publishing Studies(

 

23,165

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

مطالعات استراتژیک و دفاع

Master of Arts (Strategic and Defence Studies(

 

23,496

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد هنر

(مطالعات رسانه ای)

Master of Arts

(Media Studies)

 

20,633

ـــــــــــــــ

تحقيق

هنر

Master of Arts

 

23,145

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

INSTITUTE OF EDUCATIONAL LEADERSHIP

موسسه رهبری تربیتی

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

38,457

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

رهبری آموزشی

Master of Educational Leadership

 

39,350

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Cultural Center

مرکز فرهنگ شناسي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

31,260

ـــــــــــــــ

تحقیق

كارشناسي ارشد هنر بازيگري

Master of Performing Arts (Dance)

 

31,260

ـــــــــــــــ

 

واحد درسی و تحقیق

كارشناسي ارشد هنر موسيقي

Master of Performing Arts (Music)

 

30,564

تحقیق

 

23,465

ـــــــــــــــ

 

واحد درسی و تحقیق

كارشناسي ارشد هنر نمايشنامه

Master of Performing Arts (Drama)

 

22,960

تحقیق

 

31,260

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

كارشناسي ارشد هنر های اجرایی (هنر بصری)

Master of Performing Arts (Visual Art)

 

30,564

تحقیق

 

28,470

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Business and Accountancy, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

دانشكده مديريت و حسابداري

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

49,497

ـــــــــــــــ

واحددرسي

كارشناسي ارشد

مديريت اجرايي

Master of Business Administration

MBA

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

سیستم اطلاعات تجارت

Business Information System

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

مالی

Finance

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

بانکداری اسلامی

Islamic Finance

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

مدیریت عمومی

General Management

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

تجارت بین الملل

International Business

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

بازرسی داخلی

Internal Auditing

 

43,730

ـــــــــــــــ

واحددرسي

بازاریابی

Marketing

 

37,860

ـــــــــــــــ

واحددرسي

مدیریت

Master Of Management

 

32,736

ـــــــــــــــ

واحددرسي و تحقيق

کارشناسی ارشد حسابداری (گزارش و مدیریت پاسخگویی)

Master of Accounting (Reporting and Management Accountability)

 

44,170

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of The Built Environment

دانشكده محيط زيست

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

31,307

ـــــــــــــــ

واحددرسي

کارشناسی ارشد املاک و مستغلات

Master of Real Estate

 

33,175

ـــــــــــــــ

واحددرسي

ارشد مدیریت امکانات و حفظ و نگهداری آنها

Master of Facilities and Maintenance Management

 

38,145

ـــــــــــــــ

واحددرسي

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

Master of project Management

 

40,706

ـــــــــــــــ

واحددرسي

معماري

Master of Architecture

 

28,040

ـــــــــــــــ

تحقيق

علوم معماري

Master of Science (Architecture)

 

28,040

ـــــــــــــــ

تحقيق

علوم ساختمان

Master of Science(Building)

 

28,040

ـــــــــــــــ

تحقیق

کارشناسی ارشد علوم (مدیریت املاک)

Master of Science

(Estate Management)

 

32,520

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of law

دانشكده حقوق

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

19,549

ـــــــــــــــ

واحد درسی

كارشناسي ارشد

حقوق

Master of Law

 

23,030

تحقيق

 

19,549

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد حقوق تجاری

Master of Commercial Law

 

20,618

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد حقوق جزا

Master of Criminal Justice

 

19,549

ـــــــــــــــ

تحقيق

کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی

Master of Legal Studies

 

28,430

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Economics and Administration

دانشكده اقتصاد

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

27,868

ـــــــــــــــ

واحد درسی

اقتصاد

Master of Economics

 

28,278

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مديريت دولتي

Master of Public Administration

 

27,868

ـــــــــــــــ

واحد درسی

آمار كاربردي

Master of Applied Statistics

 

24,945

ـــــــــــــــ

واحد درسی و  تحقيق

توسعه

Master of Development Studies

 

28,525

ـــــــــــــــ

تحقيق

کارشناسی ارشد تحقیق در اقتصاد

Master of Research in Economics

 

28,525

ـــــــــــــــ

تحقيق

کارشناسی ارشد پژوهش در مدیریت عمومی

Master of Research in Public Administration

 

28,525

ـــــــــــــــ

تحقيق

آمار كاربردي

Master of Applied Statistics

 

40,595

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Institute of Asia-Europe

موسسه مطالعات آسيا و اروپا

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

29,165

ـــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد بین المللی در ادغام منطقه ای اروپا

International Masters in European Regional Integration

 

29,165

ـــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد بین المللی در مطالعات آسه آن

International Masters in ASEAN Studies

 

23,145

تحقيق

ــــــــــ

دکترای علوم اجتماعی

Doctor of Philosophy

 

Sports Center

مرکز تربيت بدني

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

28,570

ــــــــــ

تحقيق

علوم ورزش

Master of Sport Science

 

35,390

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

INSTITUTE ofGRADUATE STUDIES

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

38,913

ــــــــــ

واحد درسي

کارشناسی ارشد انرژی های تجدید پذیر

Master of Renewable Energy

 

36,268

ــــــــــ

تحقيق

ارشد فلسفه

Master of Philosophy

)Arts

Science

Power Energy

Photonics

Ocean and Earth Science(

 

43,710

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

)Arts

Science

Power Energy

Photonics

Ocean and Earth Science(

 

International Institute of Public Policy & Management (INPUMA)

موسسه مدیريت و اجتماع

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

38,313

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

سياست عمومي

Master of Public Policy

 

 

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

 

Academy of Islamic Studies

دانشكده علوم اسلامي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

فقه و اصول

Master of Shariah

(Fiqh & Usul)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

دین و حقوق

Master of Shariah

(Shariah Law)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

اقتصاد اسلامی

Master of Shari‘ah (Islamic Economics)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

مدیریت اسلامی و امور مالی

Master of Shari’ah (Islamic Management and Finance)

 

15,735

ـــــــــــــــ

 

واحد درسی و تحقیق

سیاست اسلامی و اداره کل

Master of Shari’ah (Islamic Politics and Administration)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

عقیده و فکر اسلامی

Master of Usuluddin

(Aqidah & Islamic Thought

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

قرآن و حدیث

Master of Usuluddin

(Al-Quran & Al-Hadith)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

تاریخ اسلام و تمدن

Master of Usuluddin

(Islamic History & Civilization)

 

15,735

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

توسعه انسانی

Master of Usuluddin

(Dawah & Human Development)

 

15,670

ـــــــــــــــ

تحقيق

دين

Master of Shariah

 

15,670

ـــــــــــــــ

تحقيق

اصول دين

Master of Usuluddin

 

15,712

ـــــــــــــــ

تحقیق

علوم اسلامی

Master of Islamic Studies

 

23,185

تحقیق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده زبان و زبان شناسي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

29,985

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد انگليسي به عنوان زبان دوم

Master of English as Second Languages

 

30,315

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

زبانشناسي

Master of Arts (Linguistics)

 

30,860

تحقيق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Engineering

دانشكده فني و مهندسي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسي پزشكي

Master of Biomedical  Engineering

 

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسی صنایع الکترونیک و کنترل

Master of Engineering

(Industrial Electronics and Control)

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

حفاظت و امنيت محيط زيست

Master of Safety ,Health & EnvironmentEngineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مکاترونیک

Master of Mechatronics Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد فنی و مهندسی (ساخت)

Master of Manufacturing Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسي مخابرات

Master of Telecommunication Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

Master of Power System Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

Master of Materials Engineering

 

52,497

ـــــــــــــــ

واحد درسی

مهندسی مکانیک

Master of Mechanical Engineering

 

30,046

ـــــــــــــــ

تحقيق

علوم مهندسي

Master of Engineering Science

 

44,090

تحقيق

ـــــــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Education

دانشكده آموزش

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

24,783

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مشاوره حرفه ای

Master of Professional Counselling

 

27,268

تحقيق

 

26,196

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

Master of Educational Management

 

27,400

تحقيق

 

26,175

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی با فناوری

Master of Mathematics Education with Technology

 

27,412

تحقیق

 

26,175

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش علوم با فناوری اطلاعات

Master of Science Education with Information Technology

 

27,412

 

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

Master of English Education as a Second Language

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش عربی

Master of Arabic Language Education

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان مالزی

Master of Bahasa Malaysia Education

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (آموزش طراحی)

Master of Instructional Technology (Instructional Design)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش دوران کودکی)

Master of Education (Early Childhood Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش علوم)

Master of Education (Science Education)

 

27,400

 تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش ریاضی)

Master of Education (Mathematics Education)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش بهداشت و درمان)

Master of Education (Physical and Health Education)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (برنامه ریزی و مدیریت)

Master of Education (Planning & Administration)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (برنامه ریزی درسی)

Master of Education (Curriculum Development)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش و پرورش اسلامی)

Master of Education (Islamic Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (ارزش آموزش و پرورش و علوم انسانی)

Master of Education (Values Education and Humanities)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنرهای تجسمی)

Master of Education (Visual Arts Education)

 

27,400

 

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (جامعه شناسی آموزش و پرورش)

Master of Education (Sociology of Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش و پرورش ویژه)

Master of Education (Special Education)

 

27,400

تحقیق

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (اندازه گیری و ارزیابی)

Master of Education (Measurement and Evaluation)

 

27,400

 

 

25,140

ـــــــــــــــ

واحد درسی و تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش (روانشناسی تربیتی)

Master of Education (Educational Psychology)

 

27,400

تحقیق

 

27,400

ـــــــــــــــ

تحقیق

کارشناسی ارشد آموزش

Master of Education

 

23,088

تحقیق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

59,796

واحد درسی و تحقیق

ـــــــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

 

Faculty of Dentistry

دانشكده دندانپزشكي

 

شهریه کل تحصیل

شيوه تحصيل

رشته

Program

 

دکترا

ارشد

 

233,705

ـــــــــــــــ

واحد درسی کلینیکال