پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

دانشگاه UKM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UKM
Faculty of Health Sciences
دانشكده علوم بهداشت
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
 
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زيست پزشكي
Biomedical Science
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
تغذيه
Nutrition
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
رژيم غذايي
Dietetics
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
بينايي سنجي
Optometry
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زبانشناسی باليني
Clinical Linguistics
Faculty of Economics and Management
دانشكده مديريت و اقتصاد
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد مالی
Monetary Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد صنعتی
Industrial Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد عمومی
Public Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد بین الملل
International Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
رشد و توسعه اقتصاد
Development Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع انسانی
Human Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد کشاورزی و کاربردی
Agricultural and Applied Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع محیط زیست
Environmental and Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد سنجی
Econometrics
 
 
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد اسلامی
Islamic Economics
تحقیق
تحقیق
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
بانکداری اسلامی
Islamic Banking
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
سرمایه گذاری اسلامی
Islamic Finance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری مالی
Financial Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مدیریت حسابداری و کنترل
Management Accounting and Control
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت شركتي
Corporate Governance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت حسابداری
Corporate Reporting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری بخش عمومی
Public Sector Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مالیات
Taxation
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری اطلاعات سیستم
Accounting Information System
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابرسي
Auditing
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
نوآوری و کارآفرینی
Entrepreneurship And Innovation
Faculty of Dentistry
دانشكده دندانپزشكي
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
ـــــــــــ
18,745
تحقیق
تحقیق
زيست شناسى دهان
Oral biology
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی عمومي
Community Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
پریودنتولوژی
Periodontology (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی ترمیمی
Restorative Dentistry (Clinical)
تحقیق
Faculty of Education
دانشكده آموزش
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
برنامه ريزي آموزشي و تربيتي
Curriculum and Pedagogy
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اسلامي
Islamic Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم
Teaching of English as a Second Language (TESL)
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كامپيوتر
Computer Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش علوم
Science Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كارافريني و بازرگاني
Business Education and Entrepreneurship Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مديريت ورزشي
Sports Management
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
جامعه شناسي
Educational Sociology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش زبان عربی
Arabic Language Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اقتصاد
Economics Education
واحد درسی
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش تاريخ
History Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
منابع و فناوری اطلاعات
Resource and Information Technology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش پيش دبستاني
Pre-School Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت سنجش و ارزیابی
Measurement and Evaluation
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش ریاضی
Mathematics Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت آموزشی
Educational Administration
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
روانشناسی آموزش و پرورش
Education Psychology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه اي و تكنيكي
Technical and Vocational Education
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه اي و پيشرفته بزرگسالان
Adult and Professional Development Education
Faculty of Islamic Studies
دانشكده مطالعات اسلامي
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين
Shariah
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين شناسي و فلسفه
Theology and Philosophy
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات عربي و تمدن اسلامي
Arabic Studies and Islamic Civilization
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات پيشوايي و مذهب
Dakwah and leadership Studies
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات سنت و قرآن
Al-Quran and Al-Sunnah Studies
تحقیق

 

 

 

 

 

 

  

دانشگاه UKM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UKM
Faculty of Health Sciences
دانشكده علوم بهداشت
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
 
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زيست پزشكي
Biomedical Science
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
تغذيه
Nutrition
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
رژيم غذايي
Dietetics
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
بينايي سنجي
Optometry
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زبانشناسی باليني
Clinical Linguistics
Faculty of Economics and Management
دانشكده مديريت و اقتصاد
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد مالی
Monetary Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد صنعتی
Industrial Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد عمومی
Public Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد بین الملل
International Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
رشد و توسعه اقتصاد
Development Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع انسانی
Human Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد کشاورزی و کاربردی
Agricultural and Applied Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع محیط زیست
Environmental and Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد سنجی
Econometrics
 
 
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد اسلامی
Islamic Economics
تحقیق
تحقیق
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
بانکداری اسلامی
Islamic Banking
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
سرمایه گذاری اسلامی
Islamic Finance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری مالی
Financial Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مدیریت حسابداری و کنترل
Management Accounting and Control
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت شركتي
Corporate Governance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت حسابداری
Corporate Reporting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری بخش عمومی
Public Sector Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مالیات
Taxation
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری اطلاعات سیستم
Accounting Information System
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابرسي
Auditing
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
نوآوری و کارآفرینی
Entrepreneurship And Innovation
Faculty of Dentistry
دانشكده دندانپزشكي
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
ـــــــــــ
18,745
تحقیق
تحقیق
زيست شناسى دهان
Oral biology
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی عمومي
Community Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
پریودنتولوژی
Periodontology (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی ترمیمی
Restorative Dentistry (Clinical)
تحقیق
Faculty of Education
دانشكده آموزش
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
برنامه ريزي آموزشي و تربيتي
Curriculum and Pedagogy
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اسلامي
Islamic Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم
Teaching of English as a Second Language (TESL)
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كامپيوتر
Computer Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش علوم
Science Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كارافريني و بازرگاني
Business Education and Entrepreneurship Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مديريت ورزشي
Sports Management
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
جامعه شناسي
Educational Sociology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش زبان عربی
Arabic Language Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اقتصاد
Economics Education
واحد درسی
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش تاريخ
History Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
منابع و فناوری اطلاعات
Resource and Information Technology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش پيش دبستاني
Pre-School Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت سنجش و ارزیابی
Measurement and Evaluation
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش ریاضی
Mathematics Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت آموزشی
Educational Administration
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
روانشناسی آموزش و پرورش
Education Psychology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه اي و تكنيكي
Technical and Vocational Education
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه اي و پيشرفته بزرگسالان
Adult and Professional Development Education
Faculty of Islamic Studies
دانشكده مطالعات اسلامي
شهريه كل تحصيل رينگت
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين
Shariah
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين شناسي و فلسفه
Theology and Philosophy
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات عربي و تمدن اسلامي
Arabic Studies and Islamic Civilization
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات پيشوايي و مذهب
Dakwah and leadership Studies
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات سنت و قرآن
Al-Quran and Al-Sunnah Studies
تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

MBA

 

1

2

3

4

5

6

MBA

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUKM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 كليه رشته ها غير از مديريت GSO
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
 تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 31 می
ترم دوم : 8 دسامبر
شروع ترم دانشکده مديريت
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
ترم سوم : جولای
تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 30 ژوئن
ترم دوم  : 3 دسامبر
ترم سوم : -

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
  

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUKM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 كليه رشته ها غير از مديريت GSO
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
 تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 31 می
ترم دوم : 8 دسامبر
شروع ترم دانشکده مديريت
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
ترم سوم : جولای
تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 30 ژوئن
ترم دوم  : 3 دسامبر
ترم سوم : -

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
  

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies