پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

  School of Communication

( دانشكده ارتباطات)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحددرسي

ارتباطات

Screen Studies

Communication

(Screen Studies)

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحددرسي

ارتباطات  روزنامه نگاري محيط زیست

Communication

(Science & Environmental Journalism)

 ــــــــــــــــ

18,410 

واحددرسي و تحقيق

ارتباطات

Arts (Communication)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتباطات

Communications

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روزنامه نگاري

Journalism

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روابط عمومي

Public Relation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تبليغات

Advertising

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سینما و پخش

Film & Broadcasting

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات فرهنگي و رسانه اي

Media & Cultural Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتباطات انساني

Human

Communication

 School of Physics 

(دانشكده فيزيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

فيزيك جامدات

Science (Solid State Physics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

فيزيك پزشكي

Science (Medical Physics)

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي و تحقيق

ژئو فيزيك كاربردي

Science(Applied Geophysics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي و تحقيق

تابش

Science(radiation Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك پزشكي

Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژئو فيزيك

Geophysics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بيوفيزيك

Biophysics & Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك نظري

Theoretical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انرژي

Energy Studies

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بلورنگارى پرتو ايکس

X Ray Crystallography

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك كاربردي

Applied Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم اختر شناسی (نجوم) و فضا

Astronomy and Atmospheric Sciences

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك جامدات

Soild States Physics

 

  School  of Humanities

(دانشكده علوم انساني)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

19,750

واحددرسي و تحقيق

زبان مالايي

Arts (Malay Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

زبان شناسي و زبان انگليسي

Arts (Linguistics and English Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

مترجمي

Arts (Translation Studies)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

علوم اطلاعات و جغرافيا(GIS)

Science (Geographical Information Science)

19,750

18,410

واحددرسي و تحقيق

تاريخ جنوب شرق آسيا

Arts (Southeast Asian History)

 ــــــــــــــــ

19,750

واحددرسي و تحقيق

علوم حديث

Arts (Hadith)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زبان مالايي

Malay Linguistics/Translation & Interpretation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات زبان انگليسي

English Language & Literature Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جغرافيا

Arts (Geography)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تاريخ

Arts (History)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات اسلامي

Arts (Islamic Studies)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات تمدن اسلام و تمدن آسيا

Arts (Islam Civilization& Asian Civilization)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فلسفه

Arts (Philosophy)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي

Arts (Archaeology)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش

Arts (Education)

 School of Housing, Building and Planning

(دانشكده طراحي و ساخت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

تكنولوژي ساختمان

Science (Building Technology)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

مسكن

Science (Housing)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

معماری فضاي سبز

Science (Landscape Architecture

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

مديريت پروژه

Science (Project Management)

 ــــــــــــــــ

30,860

واحددرسي

طراحي

Science (Planning)

 ــــــــــــــــ

19,970

واحددرسي و تحقيق

توريسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت پروژه

Science(Project Management)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي ساختمان

Science(Building Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توريسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نقشه برداري كمي

Science (Quantity Surveying)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مسكن

Science (Housing)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طراحي داخلي

Science (Interior Design)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

معماري فضاي سبز

Landscape Architecture

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

معماري

Science (Architecture)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طراحي شهري و

منطقه اي

Urban & Regional Planning

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

  School of Communication

( دانشكده ارتباطات)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحددرسي

ارتباطات

Screen Studies

Communication

(Screen Studies)

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحددرسي

ارتباطات  روزنامه نگاري محيط زیست

Communication

(Science & Environmental Journalism)

 ــــــــــــــــ

18,410 

واحددرسي و تحقيق

ارتباطات

Arts (Communication)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتباطات

Communications

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روزنامه نگاري

Journalism

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روابط عمومي

Public Relation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تبليغات

Advertising

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سینما و پخش

Film & Broadcasting

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات فرهنگي و رسانه اي

Media & Cultural Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتباطات انساني

Human

Communication

 School of Physics 

(دانشكده فيزيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

فيزيك جامدات

Science (Solid State Physics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

فيزيك پزشكي

Science (Medical Physics)

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي و تحقيق

ژئو فيزيك كاربردي

Science(Applied Geophysics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي و تحقيق

تابش

Science(radiation Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك پزشكي

Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژئو فيزيك

Geophysics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بيوفيزيك

Biophysics & Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك نظري

Theoretical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انرژي

Energy Studies

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بلورنگارى پرتو ايکس

X Ray Crystallography

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك كاربردي

Applied Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم اختر شناسی (نجوم) و فضا

Astronomy and Atmospheric Sciences

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك جامدات

Soild States Physics

 

  School  of Humanities

(دانشكده علوم انساني)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

19,750

واحددرسي و تحقيق

زبان مالايي

Arts (Malay Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

زبان شناسي و زبان انگليسي

Arts (Linguistics and English Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

مترجمي

Arts (Translation Studies)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحددرسي و تحقيق

علوم اطلاعات و جغرافيا(GIS)

Science (Geographical Information Science)

19,750

18,410

واحددرسي و تحقيق

تاريخ جنوب شرق آسيا

Arts (Southeast Asian History)

 ــــــــــــــــ

19,750

واحددرسي و تحقيق

علوم حديث

Arts (Hadith)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زبان مالايي

Malay Linguistics/Translation & Interpretation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات زبان انگليسي

English Language & Literature Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جغرافيا

Arts (Geography)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تاريخ

Arts (History)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات اسلامي

Arts (Islamic Studies)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات تمدن اسلام و تمدن آسيا

Arts (Islam Civilization& Asian Civilization)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فلسفه

Arts (Philosophy)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي

Arts (Archaeology)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش

Arts (Education)

 School of Housing, Building and Planning

(دانشكده طراحي و ساخت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

تكنولوژي ساختمان

Science (Building Technology)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

مسكن

Science (Housing)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

معماری فضاي سبز

Science (Landscape Architecture

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

مديريت پروژه

Science (Project Management)

 ــــــــــــــــ

30,860

واحددرسي

طراحي

Science (Planning)

 ــــــــــــــــ

19,970

واحددرسي و تحقيق

توريسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت پروژه

Science(Project Management)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي ساختمان

Science(Building Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توريسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نقشه برداري كمي

Science (Quantity Surveying)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مسكن

Science (Housing)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طراحي داخلي

Science (Interior Design)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

معماري فضاي سبز

Landscape Architecture

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

معماري

Science (Architecture)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طراحي شهري و

منطقه اي

Urban & Regional Planning

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies