پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ديپلم و پيش دانشگاهي دانشگاه UCSI
Kuala Lumpur Campus كمپ كوالالامپور
Faculty of Applied Sciences
(دانشكده علوم كاربردي )
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 ترم يا
1 سال
16,220
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
Faculty of Management and Information Technology
(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
2 سال
20,998
ديپلم مديريت
Diploma in Management
January , May, September
3 سال
21,000
ديپلم مديريت اجرايي
Diploma in Logistics Management
January , May, September
2 سال
20,997
ديپلم فناوري اطلاعات
Diploma in Information Technology
January , May, September
3 ترم يا 1 سال
15,820
پيش دانشگاهي هنر
Foundation in Arts
January , May, September
3 سال
ــــــــــــــــــــ
ACCA طراحي حرفه اي
ACCA Professional Scheme
Faculty of Music, Social Sciences and Design
(دانشكده موسيقي، علوم اجتماعي و طراحي)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
1 سال
20,120
پيش دانشگاهي موسيقي
Foundation in Music
اول هر ماه
5 تا 10 دوره
15,000
دوره زبان انگليسي
Certificate in English
Faculty of Medicine
(دانشكده پزشكي)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
July , January
3 سال
42,900
ديپلم پرستاري
Diploma in Nursing
July
1 سال
16,420
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
A-Level Academy
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January, April   , July
5/1 سال
16,220
پيش دانشگاهي
GCE A-Level
 
Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment
(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)
کارشناسی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
58,225
كارشناسي معماري داخلي
B.A. (Hons.) - Interior Architecture
January , May, September
4 سال
70,010
كارشناسي
مهندسي شيمي
B.Eng. (Hons.) Chemical Engineering (Petrochemical)
ــــــــــــــ
4 سال
72,600
كارشناسي ارشد
مهندسي عمران
B.Eng. (Hons.) Civil Engineering
January , May, September
4 سال
54,400
كارشناسي مهندسي الكترونيك و ارتباطات
B.Eng. (Hons) Communication & Electronic Engineering
January , May, September
4 سال
51,300
كارشناسي مهندسي الكترونيك و برق
B.Eng. (Hons.) Electrical & Electronic Engineering
January , May, September
4 سال
58,250
كارشناسي مهندسي مكانيك
B.Eng (Hons) in Mechanical Engineering
January , May, September
4 سال
54,900
كارشناسي مهندسي مكاترونيك
B.Eng. (Hons.) Mechatronic Engineering
January , May, September
4 سال
69,850
كارشناسي مهندسي نفت
B.Eng. (Hons.) Petroleum Engineering
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
63,350
كارشناسي تكنولوژي معماري
B.Sc. (Hons) - Architectural Technology
Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment
(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)
پیش دانشگاهی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
7 ترم
25,200
ديپلم مهندسي الكترونيك و برق
Diploma in Electrical & Electronic Engineering
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
35,300
ديپلم معماري داخلي
Dip. in Interior Architecture
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
44,290
ديپلم معماري
Dip. in Architecture Studies
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
19,820
پيش دانشگاهي معماري
Foundation in Architecture Studies
January, May, September.
1 سال
12,540
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
Faculty of Hospitality & Managemen
دانشکده مهمانداری و مدیریت
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
33,700
كارشناسي تجارت بازرگاني
BA (Hons) Commerce (Major in International Business, Industrial Relations, Retail Management)
January , May, September
3 سال
33,700
مديريت توريسم
BA (Hons) Event & Tourism Management
January , May, September
3 سال
35,000
مديريت گردشگري
BA (Hons) Hospitality Management
 
اولین پرداخت پس از ثبت نام
هزینه امکانات
شهریه
برنامه آموزشی
3,903  دلار
11,320  رینگت
50 رینگت برای هر سطح / ماه
6 ماه : 10,200 رینگت
اخذ مدرک زبان
 
Faculty of Management and Information Technology
(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
35,000
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
Master in Business Administration(MBA)
January , May, September
3 سال
35,000
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
Master of Science in Logistics Management
January , May, September
9 ترم يا 3 سال
63,000
دكتراي مديريت بازرگاني
Doctor in Business Administration
January , May, September
3 سال
60,000
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
Master in Business Administration(BOS)
January , May, September
3 سال
44,000
كارشناسي ارشد سیاست عمومی
Master in Public Policy
Faculty of Pharmaceutical Sciences
دانشکده علوم دارویی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
35,000
کارشناسی ارشد علوم در داروشناسی شیمی
Master of Science in Pharmaceutical
Chemistry
January , May, September
3 سال
35,000
کارشناسی ارشد علوم در داروشناسی فن آوری
Master of Science in Pharmaceutical
Technology
 
شهریه ثبت نام
Administration Fee
1,500  رینگت
4,000  رینگت
1,000 رینگت
500 رینگت
هزینه درخواست ثبت نام و پروسه ویزا
هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی
ودیعه قابل برگشت
ودیعه کامل
 

 

 

ليست رشته ديپلم و پيش دانشگاهي دانشگاه UCSI
Kuala Lumpur Campus كمپ كوالالامپور
Faculty of Applied Sciences
(دانشكده علوم كاربردي )
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 ترم يا
1 سال
16,220
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
Faculty of Management and Information Technology
(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
2 سال
20,998
ديپلم مديريت
Diploma in Management
January , May, September
3 سال
21,000
ديپلم مديريت اجرايي
Diploma in Logistics Management
January , May, September
2 سال
20,997
ديپلم فناوري اطلاعات
Diploma in Information Technology
January , May, September
3 ترم يا 1 سال
15,820
پيش دانشگاهي هنر
Foundation in Arts
January , May, September
3 سال
ــــــــــــــــــــ
ACCA طراحي حرفه اي
ACCA Professional Scheme
Faculty of Music, Social Sciences and Design
(دانشكده موسيقي، علوم اجتماعي و طراحي)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
1 سال
20,120
پيش دانشگاهي موسيقي
Foundation in Music
اول هر ماه
5 تا 10 دوره
15,000
دوره زبان انگليسي
Certificate in English
Faculty of Medicine
(دانشكده پزشكي)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
July , January
3 سال
42,900
ديپلم پرستاري
Diploma in Nursing
July
1 سال
16,420
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
A-Level Academy
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January, April   , July
5/1 سال
16,220
پيش دانشگاهي
GCE A-Level
 
Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment
(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)
کارشناسی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
58,225
كارشناسي معماري داخلي
B.A. (Hons.) - Interior Architecture
January , May, September
4 سال
70,010
كارشناسي
مهندسي شيمي
B.Eng. (Hons.) Chemical Engineering (Petrochemical)
ــــــــــــــ
4 سال
72,600
كارشناسي ارشد
مهندسي عمران
B.Eng. (Hons.) Civil Engineering
January , May, September
4 سال
54,400
كارشناسي مهندسي الكترونيك و ارتباطات
B.Eng. (Hons) Communication & Electronic Engineering
January , May, September
4 سال
51,300
كارشناسي مهندسي الكترونيك و برق
B.Eng. (Hons.) Electrical & Electronic Engineering
January , May, September
4 سال
58,250
كارشناسي مهندسي مكانيك
B.Eng (Hons) in Mechanical Engineering
January , May, September
4 سال
54,900
كارشناسي مهندسي مكاترونيك
B.Eng. (Hons.) Mechatronic Engineering
January , May, September
4 سال
69,850
كارشناسي مهندسي نفت
B.Eng. (Hons.) Petroleum Engineering
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
63,350
كارشناسي تكنولوژي معماري
B.Sc. (Hons) - Architectural Technology
Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment
(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)
پیش دانشگاهی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
7 ترم
25,200
ديپلم مهندسي الكترونيك و برق
Diploma in Electrical & Electronic Engineering
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
35,300
ديپلم معماري داخلي
Dip. in Interior Architecture
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
44,290
ديپلم معماري
Dip. in Architecture Studies
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
19,820
پيش دانشگاهي معماري
Foundation in Architecture Studies
January, May, September.
1 سال
12,540
پیش دانشگاهی علوم
Foundation in Science
Faculty of Hospitality & Managemen
دانشکده مهمانداری و مدیریت
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
33,700
كارشناسي تجارت بازرگاني
BA (Hons) Commerce (Major in International Business, Industrial Relations, Retail Management)
January , May, September
3 سال
33,700
مديريت توريسم
BA (Hons) Event & Tourism Management
January , May, September
3 سال
35,000
مديريت گردشگري
BA (Hons) Hospitality Management
 
اولین پرداخت پس از ثبت نام
هزینه امکانات
شهریه
برنامه آموزشی
3,903  دلار
11,320  رینگت
50 رینگت برای هر سطح / ماه
6 ماه : 10,200 رینگت
اخذ مدرک زبان
 
Faculty of Management and Information Technology
(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
35,000
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
Master in Business Administration(MBA)
January , May, September
3 سال
35,000
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
Master of Science in Logistics Management
January , May, September
9 ترم يا 3 سال
63,000
دكتراي مديريت بازرگاني
Doctor in Business Administration
January , May, September
3 سال
60,000
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
Master in Business Administration(BOS)
January , May, September
3 سال
44,000
كارشناسي ارشد سیاست عمومی
Master in Public Policy
Faculty of Pharmaceutical Sciences
دانشکده علوم دارویی
زمان پذيرش
طول دوره
كل شهريه تحصيل (رينگت)
رشته
Program
January , May, September
3 سال
35,000
کارشناسی ارشد علوم در داروشناسی شیمی
Master of Science in Pharmaceutical
Chemistry
January , May, September
3 سال
35,000
کارشناسی ارشد علوم در داروشناسی فن آوری
Master of Science in Pharmaceutical
Technology
 
شهریه ثبت نام
Administration Fee
1,500  رینگت
4,000  رینگت
1,000 رینگت
500 رینگت
هزینه درخواست ثبت نام و پروسه ویزا
هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی
ودیعه قابل برگشت
ودیعه کامل
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies